Proč se v těchto dnech právě v Kazani konají rozsáhlá cvičení spojená s „epidemiologickou mimořádnou situací“ podle metodiky a za aktivní účasti specialistů ze Světové zdravotnické organizace (WHO)? Při hledání odpovědi na tuto otázku vyplavala na povrch jedna velmi zajímavá, možná nejstarší z nyní působících, celosvětová organizace – „Spojená města a místní samosprávy“ (UCLG). Sídlo euroasijského oddělení UCLG je právě v Kazani a v čele této struktury je už 15 let starosta hlavního města Tatarstánu Ilsur Metšin. Tato nevládní organizace, aniž by se dostala do informačního pole, přičemž zároveň působila zcela otevřeně, pokryla svými chapadly více než polovinu Ruska a 70% obyvatel planety. Studium projevů jejích představitelů, její ústavy (!!!) a usnesení přijatých na základě různých summitů a shromáždění vede k jednoznačnému závěru – máme co do činění s největším projektem globalistů, který přetransformuje orgány místní samosprávy v potřebném ideologickém a politickém duchu „cílů udržitelného rozvoje“, zcela podřídí jednotlivá města a regiony nové, celosvětové moci, čímž anuluje moc a vliv národních vlád a představitelů jednotlivých států, kteří se snaží upevnit národní suverenitu.

Pravděpodobně jste o této organizace nikdy nic neslyšeli, takže pojďme rovnou k věci. Z oficiálních stránek této celosvětové organizace se dozvídáme, že historie jejího vzniku sahá do dalekého roku 1913 (tehdy byla struktura pojmenována Mezinárodní svaz měst). Potřeba vytvořit při OSN stálou strukturu, která by koordinovala činnost místních orgánů, a také vystupovala jejich jménem v OSN, byla poprvé ohlášena na I. Světovém shromáždění měst a místních samospráv v roce 1996 v Istanbulu. Což vedlo k obnovení činnosti nevládní organizace – UCLG.

Na oficiálních stránkách se píše, že jako důkaz důvěryhodnosti organizace lze považovat její uznání klíčovým partnerem OSN pro otázky místních samospráv a začlenění, po iniciativě UCLG, jako samostatného cíle udržitelného rozvoje měst do seznamu Cílů udržitelného rozvoje OSN do roku 2030.

„Účast v UCLG otevírá příležitost získat přístup k mezinárodním zkušenostem, vstoupit do celosvětového společenství měst, a také prezentovat svůj sociokulturní a průmyslový potenciál“, hlásají stránky euroasijské pobočky.

Tradiční obecná slova, i když už zde si všímavý pozorovatel musí položit otázku: jaké politické agendy se bude držet klíčový partner OSN pro spolupráci místních samospráv po celém světě a jeden z tvůrců Cílů udržitelného rozvoje OSN? Přidáme ještě trochu čísel: UCLG sdružuje 5 miliard lidí z 240 tisíc místních samospráv celého světa, což představuje 70% obyvatel planety. Její síť doslova pokrývá každý kout světa: města, regiony i metropole a také 175 sdružení místních a regionálních úřadů ve 140 zemích.

Celosvětová organizace UCLG se skládá ze sedmi regionálních poboček, a také z oddělení metropolí a oddělení oblastí. Nás nejvíc zajímá euroasijská pobočka, která prezentuje, jak sama uvádí, zájmy místních a regionálních úřadů v Rusku, Ázerbájdžánu, Arménii, Bělorusku, Gruzii, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Mongolska, Ruska, Tádžikistánu, Turkmenistánu, Uzbekistánu, Ukrajiny a Mongolska (1/6 pevniny a asi 300 milionů lidí). Členy pobočky v Ruské federaci jsou města Veliký Bulgar, Veliký Novgorod, Derbent, Kazaň, Moskva, Petrohrad, Suzdal, Jaroslavl. Euroasijská pobočka UCLG zahrnuje vysoké regionální a místní činovníky ze Samary, Petropavlovsk-Kamčatského, Mytišči, Permu, Krasnojarsku, Novosibirsku, Něftěkamska, Rostova na Donu, Uljanovska, Jekatěrinburgu, Grozného, Stavropolu, Nižního Novgorodu, Bugulmy – celkem ve 40 regionech RF existují lokality, členové této nevládní organizace.

V zájmu této organizace zdaleka nejsou pouze peníze, rubly, světová síť místních samospráv při OSN má dokonce vlastní ústavu přijatou na Valném shromáždění UCLG 5. května 2004 v Paříži. Kupodivu na ruskojazyčných zdrojích organizace není překlad tohoto důležitého dokumentu. Možná si autoři mysleli, že je to tak lepší – ale my jsme lidé pečliví a navrhujeme prozkoumat její klíčové body:

S přihlédnutím k agendě OSN-Habitat, deklaraci měst a dalších sídel nového tisíciletí, Agendě 21 OSN (program pro zavedení „zelené ekonomiky“ – pozn. red.) a politické deklaraci Světového summitu o udržitelném rozvoji…“

Jak již mnozí uhodli, základem koncepce UCLG jsou globální agenda a Cíle udržitelného rozvoje OSN. Nazývat ji nezávislou ideologií nebo strategií nám jazyk nedovolí – vidíme před sebou klasickou strukturu globalistů, rozsévající svá semínka na úrovni regionů a měst po celém světě.

„Uvědomujeme si, že svět se rychle mění v důsledku proměny ekonomických, technologických, demografických, ekologických a sociálních sil. Tradiční role státu je těmito trendy hluboce ovlivněna, národní vlády nemohou centrálně spravovat a řídit složité systémy velkých a malých měst, jak současného, tak i budoucího světa. Populační růst a pokračující proces urbanizace činí úkoly místních úřadů složitějšími, ale stále důležitějšími. Považujeme roli orgánů místních samospráv za zásadní, a to jako zdroje udržitelného rozvoje, urbanizace a zajištění práv občanů; klíčovou úlohu místních úřadů jako síly prosazující práva člověka – jak je zaznamenáno v dokumentech OSN; naši odpovědnost aktivně se účastnit řešení výzev, kterým lidstvo čelí: chudoba, netolerance, diskriminace, vyloučení, zhoršování životního prostředí a kulturní rovnováhy.“

Někde jsme to už všichni slyšeli a četli, že? Opět „udržitelný rozvoj“, definice, kterou poprvé použili analytici Římského klubu (vytvořil zesnulý David Rockefeller) ve zprávě „Limity růstu“. To je základ současné ekologické a demografické politiky globalistů: vedle OSN ji provádí také Světové ekonomické fórum v čele s Klausem Schwabem, Světová Banka a řada dalších síťových struktur. Podstatu programu lze jednoduše definovat jako „méně lidí – více kyslíku“. Aneb snaha o nulový (vlastně i negativní) růst populace a průmyslu planety. Věnujme pozornost přímému útoku na hlavního nepřítele této agendy: „národní vlády, prý, nemohou řídit a spravovat“. Zcela logicky: národní suverénní státy a jejich vlády jsou poslední baštou odporu tomu, než se ze stínu vynoří světová vláda, která ovládne napřímo celou planetu.

„Klademe důraz na posilování místních samospráv v každé zemi, protože to posiluje národ jako celek a zároveň světové společenství; na mezinárodní spolupráci na komunální úrovni a decentralizovaném partnerství, diplomacii, komunikaci mezi partnerskými městy, mezinárodní iniciativy jsou životně důležitým způsobem jak vybudovat stabilně se rozvíjející svět; čím více se místní samosprávy sjednotí na národní, regionální a místní úrovni, tím lépe mohou vyjádřit vůli společenství, jimž slouží.“

Zde autoři ústavy UCLG krásně chytračí: decentralizace řízení zcela samozřejmě posiluje „světové společenství“, tj. globální instituce, ale ne konkrétní „národ jako celek“. A místním samosprávám se doporučuje, místo vůle národa, prosazovat jednotlivé agendy WEF, SB a OSN. To znamená, že decentralizace moci v jednom samotném státě je pouze clonou, odstraňuje pro globalisty nepotřebné přirozené bariéry, což jim ve skutečnosti umožňuje vytváření surového, centralizovaného a jednotného režimu, který nemá v dějinách lidstva obdoby.

Podívejme se na „ústavní“ úkoly UCLG:

„Zajistit efektivní politické zastoupení místních samospráv v mezinárodním společenství, zejména v OSN a jejích agenturách.

Zajistit rasovou a genderovou rovnost a bojovat proti všem formám diskriminace, které jsou podle mezinárodního práva zakázány a/nebo nelegitimní v souladu s hodnotami a politikou organizace.

Aktivně spolupracovat s OSN, jejími agenturami a dalšími mezinárodními organizacemi.

Stát se hlavním světovým zdrojem informací o místní samosprávě, lokálních úřadech, mezinárodní solidaritě a výměně inovací. Organizovat kongresy a další akce, zvyšovat počet účastníků za účelem zvýšení politického vlivu a finanční autonomie organizace.“

Výše již byla ukázána inkluze/exkluze (oblíbený příběh globalistů s „rekonstrukcí kapitalismu“), a nyní zde máme „rasovou a genderovou rovnost“ (v rámci UCLG existuje Statutární výbor pro genderovou rovnost  – pozn. red.). To jest celá BLM a pederastie (téměř všichni pravděpodobně již vědí, že gender je falešný pseudovědecký „sociální status“, který byl zaveden do světové agendy pro reprodukci všelijakých zvráceností). Aby mohlo UCLG  „zvyšovat politický vliv“ a „aktivně spolupracovat“ s OSN a jejími agenturami nutně potřebuje vše, co bylo uvedeno výše – pro podřízení se globální agendě místními samosprávami celé Země.

„Členové organizace musí podporovat, propagovat a dodržovat poslání, cíle a záměry organizace.

Zástupci Světové rady organizace (schází se ne minimálně dvakrát ročně) musí zastávat funkci v orgánech místní samosprávy (například – být starostou, hejtmanem kraje – pozn. red.)

Člen organizace může být vyloučen, pokud svou činností porušuje povinnosti a principy stanovené touto Ústavou.“

Pro tak silné globální struktury je normou požadovat od svých členů úplný politický a ideologický konsenzus. Jednoduše řečeno – pokud se ti nebude líbit teorie genderu, tolerance k zvrácenostem, pokud jsi proti depopulaci a deindustrializaci, a blahobyt své země a lidu je ti dražší než „inkluze“ a „světové obecné dobro“ – buď tak laskav a vypadni.

Podívejme se na seznam partnerů UCLG, které nepotřebují další komentář: Evropská Komise, OECD, Světová Banka, OSN-Habitat  (Program OSN pro lidská sídla), OSN-ženy – Struktura OSN pro otázky rovnosti pohlaví a posílení postavení žen, Aliance civilizací OSN (multikulturalismus, sjednocení všech národů a náboženství), Rozvojový program OSN (podpora Cílů udržitelného rozvoje na všech úrovních).

Strukturu a orientaci této organizace jsme pochopili, podíváme se nyní na pro nás nejzajímavější euroasijské oddělení UCLG (EO UCLG). Od roku 2006 ho vede starosta Kazaně Ilsur Metšin (v této funkci je od začátku roku 2006, kdy byla zřízena). Kandidát právních věd Metšin ve svých 52 letech vystřídal různá vedoucí místa v administrativě, byl poslancem státní rady Tatarstánu, prezidentem FC „Rubin“, patří k Prezidentským personálním rezervám Ruska, v roce 2019 obdržel z rukou Vladimira Putina řád „Za zásluhy o Vlast“ III. stupně. Byl sice v roce 2020 vyšetřován ve spojitosti s Fondem Alexeje Navalného: v jeho videu „Úspěšný starosta“ se hovořilo o nemovitostech úředníka ve výši asi 700 milionů rublů (včetně luxusního rodinného sídla), údajně zakoupených v důsledku korupce.

Hlavní činností Metšina je ale neustálé angažmá s „váženými partnery“. Na oficiálních stránkách EO UCLG se hrdě uvádí:

„Euroasijské oddělení od počátku své činnosti aktivně usiluje o euroasijskou integraci. Máme skutečně široké a reprezentativní geografické pokrytí měst našeho regionu, veliký organizační potenciál a vysokou motivaci pro konsolidaci místních samospráv v zájmu pokroku v procesu euroasijské integrace.“

Tady uděláme malou opravu: ve skutečnosti propagují nikoli euroasijský, ale světový integrační proces. To je jasně vidět na konkrétních příkladech. V roce 2018 se konal kongres místních samospráv Eurasie v Čeboksarech pod názvem „Na cestě k realizaci cílů udržitelného rozvoje“. Akce se poprvé zúčastnil hlavní poradce Evropské sítě Světové zdravotnické organizace „Zdravá města“ Gaik Nikogosyan. Poděkoval Metšinovi za pozvání a zdůraznil, že „obě světová hnutí mají společné cíle“. Na závěr setkání Metšin poznamenal, že účast WHO hovoří o růstu organizace, a v závěru své řeči vyzval všechny euroasijské kolegy intenzivně pracovat při plnění Cílů udržitelného rozvoje OSN na obecní úrovni.

Zde je vše zcela jasné, Metšin se dokonale naučil podlézat globalistům a opakovat jejich mantry jako papoušek. Také není náhoda, že starosta Kazaně pozval na kongres hlavní redaktorku Otevřené školy pro udržitelný rozvoj Kateřinu Perfiljevovou, a to jako pomoc globalistům při zavedení digitalizace školství. Hovořila o „nesmírně důležitém projektu“ „Poznej své cíle“ – jedná se o otevřenou elektronickou školu, „platforma pro podporu myšlenek trvale udržitelného rozvoje poskytováním informací rusky mluvící veřejnosti prostřednictvím on-line vzdělávání“ – tak komentoval „velmi užitečné“ inovace globalistů.

Za vytrvalé prosazování zájmů světové vlády byl Metšin v listopadu 2019 jmenován do čela Poradního výboru OSN pro místní samosprávu (zahrnuje 323 tisíc obcí, měst a regionů po celém světě). Jedná se o nejsilnější a nejvlivnější strukturu zaměřenou na potřeby obcí. Hlavním cílem poradního výboru je „hájit zájmy místní samosprávy v OSN, podporovat dialog mezi místními samosprávami a národními vládami“.

Tak o tom píše agentura RIA Novosti, která se zaměřuje na oficiální tiskovou zprávu. Ve skutečnosti, místní orgány, členové UCLG, musí vytrvale upřednostňovat agendu globalistů před svými národními vládami, proměnit se v jakési zahraniční agenty myslící „decentralizovaně a inkluzivně“ – právě takovýto „dialog“ bude nyní podporovat Metšin.

Další taková příznačná nedávná událost pod záštitou světové organizace „Spojená města a místní samosprávy“ – setkání kulturních představitelů místních samospráv v Izmiru (Turecko) na konci září 2021, na kterém byli vyzváni k „vytvoření podoby budoucnosti lidstva“. Podoba anglicky shape, to znamená, že na setkání přijeli „shapers“ – slovíčko z lexikonu Herra Schwaba. První shaper komunita byla vytvořena při WEF v roce 2011. Do roku 2020 počet těch, kteří „myslí“ na globální svět, dosáhl 10 tisíc. Je to globální síť, která se jeví jako jedna rodina a pyšní se tím, že stírá hranice národních států. Mimochodem, transhumanista bankster Herman Gref kdysi prohlásil, že shaper je jeho „vysněný pracovník“.

Toto prohlásil Metšin na setkání v Izmiru:

„Pandemie se stala katalyzátorem rozvoje kulturního a kreativního průmyslu, vytváří aktuální trendy a otevírá nové směry rozvoje měst.“

Globalisté a jejich ocásky mají permanentní svátek z „pandemie“ – doslova se modlí za kovid, protože neustále „funguje jako katalyzátor“, „podporuje digitální inovace a inkluzivní ekonomiku“, a tak dále. Všechny změny, které pro civilizaci připravily v dlouhodobém horizontu, lze nyní provádět okamžitě pod krytím „pandemie“. Kdyby nový koronavirus neexistoval, určitě by neodmítli ho vymyslet. Takže … berte to všechno jako náhodu, jestli chcete.

V závěrečné části našeho přehledu zveřejňujeme rozhodnutí, které schválilo shromáždění Euroasijského oddělení UCLG pod vedením starosty Kazaně v červnu 2021 v Jakutsku . Považujeme to za důležité, protože globalisté definitivně ztratili zábrany – je na čase, vše zveřejnit a odhalit jejich zhoubné aktivity v Rusku.

Byla schválena Výzva místních a regionálních orgánů Eurasie k národním vládám. Co tedy požadují Metšin a jeho spolupracovníci od ruské vlády? Nic menšího než iniciovat na regionální a komunální úrovni po celé zemi přípravu „dobrovolných národních průzkumů“ o tom, jak se v Rusku plní 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN. A to je samozřejmě dodatečná stimulace k jejich aktivní realizaci.

„Jsme si vědomi, že Cíle udržitelného rozvoje jsou globální povahy, ale jejich dosažení a řešení otázek, kterých se týkají, se odehrávají na lokální, místní a regionální úrovni. Podporujeme základní princip Agendy o zajištění účasti a celistvosti procesů. Zapojení zúčastněných stran do přípravy hodnocení pokroku v dosahování Cílů udržitelného rozvoje podporuje přijetí trvalých řešení tím, že skupinám, kterých se tato rozhodnutí týkají, poskytuje příležitost sdělit své potřeby, zájmy a vize.“

Rozumíte tomu ruskému jazyku? My také ne, jedná se o přímý (přesněji řečeno, zakřivený) překlad z angličtiny. Zvyk, vytvářet mlhu abstraktními frázemi, které vůbec nelze konkrétně interpretovat, je firemní identita tvůrců dokumentů OSN, UNESCO, WHO, G20 a tak dále. A tento příběh dokonale zapadá do této řady – nepochybujeme o tom, že usnesení ze schůze ЕО UCLG bylo původně sepsáno neeuroasijci v angličtině.

„Apelujeme na národní vlády našich zemí, aby zajistily naši účast na přípravě dobrovolných národních přezkumů dosažení Cílů udržitelného rozvoje místními a regionálními.“

Čili tato globální struktura (Euroasijské oddělení UCLG) přímo prosazuje agendu globalistů v dosud zdánlivě suverénním státě, což hrdě hlásá federální vládě, ruskému a dalším původním národům Ruska (!). Ruská vláda by podle stoupenců globalistů měla prosazovat regulační a finanční podporu pro realizaci globálních Cílů udržitelného rozvoje v Rusku. Taková zajímavá mise u Metšina a jeho kamarádů.

Další bod je ještě horší: navrhuje splnit směrnici Valného shromáždění UCLG o „zapojení měst a místních samospráv do prosazování inkluzivní multilateralismu“. A výslovně uvádí, že místní a regionální úřady mají mezinárodní závazky vůči OSN, které vyžadují další posílení vazeb právě na OSN, nikoliv na národní orgány.

Dále jsou podrobně popsány metody OSN pro použití „měkké síly“ při zavádění svých metodik prostřednictvím místních a regionálních orgánů jednotlivých států. Velmi zajímavé instrukce, které otevřeně používá vedení UCLG a všechny její oddělení. Je to názorný příklad toho, jak globální NEVLÁDNÍ organizace uplatňují „institucionální mechanismy“ OSN pro vměšování se do vnitřní politiky zemí celého světa – a bylo by dobře, kdyby federální úřady jako Ministerstvo spravedlnosti, FSB a další věnovaly konečně tomuto zvýšenou pozornost.

Mimochodem, plody dlouholetého Metšinova „partnerství“ s globalisty se pravidelně tu a tam vynořují, ale jsou patrné pouze pozornému pozorovateli. 20. září v kazaňském metru se rozjíždí multikulturní „národní vlak“, jehož cestující se z nějakého důvodu učí, vyznávat lásku a říkat jazykolamy v různých jazycích národů světa. A 22. září starosta Kazaně záměrně přijíždí do práce metrem, čímž podporuje Světový den odmítnutí auta.

Závěry jsou neuspokojivé. Do Ruska (a nejenom, nás teď zajímá právě Rusko) už přišel globální stát s globální mocí. Prostřednictvím struktur typu UCLG, Aliance měst, Summit měst při OSN a tak dále se globalisté otevřeně chopí moci v orgánech místní samosprávy. Místní úřady podchycené globální agendou a svázané partnerskými povinnostmi přestávají být suverénní a národní mocí. Současně jsou z procesu politického řízení vyloučeny federální úřady a národní vlády, dochází k decentralizaci řízení států. To vše se navíc děje pod lživými hesly „skutečné lidové demokracie“. Jak vidíme na příkladu dokumentů přijatých UCLG, žádná demokracie tam není – regionální oddělení jen tupě přijímají různé příkazy globalistů křivě přeložené z angličtiny.

Takto jsou ničeny suverénní státy a zcela ovládnuto řízení „na místě“. Výsledkem tohoto projektu celosvětové sítě měst a regionů se zničenou národní mocí bude jejich opětovné sestavení pod tvrdou centralizovanou rukou světové moci. V křesťanském pojetí to bude království antikrista.

Položme sobě i příslušným mocenským strukturám jednoduchou otázku: před starostou Kazaně Metšinem v jeho kanceláři leží cíle národního projektu „Demografie“, který musí realizovat. Je před ním Ústava Ruské federace a strategie národní bezpečnosti, kde se hovoří o prioritě duchovní nad materiální a významu ochrany tradičních hodnot. A vedle nich je další dokument – ústava Světové organizace Spojených měst a místních úřadů při OSN, v níž Metšin zaujímá vysokou pozici. A tam je napsáno o nutnosti omezit růst počtu obyvatel a průmyslu, nezasahovat do propagandy „svobodné volby“ pohlaví a orientace, a tak dále. Pokud Metšin nějakým způsobem ukáže mezinárodní „partnerům“, že si myslí opak, jeho členství v UCLG bude zrušeno – to jsou jejich pravidla. Tak v čím zájmu bude tato postava a jemu podobní působit? Byla to řečnická otázka – teď je nám jasnější, proč se mimořádná cvičení WHO a Rospotrebnadzoru konají právě v Kazani.

zdroj: https://cont.ws/@vbhnfyrjd2402051955/2161047

6 komentářů

 1. historická paralela – začiatok kolonizovania vo viacerých vlnách: kráľom prideľované nadpráva a výhody príchodzím, vrátane mestských práv, ktoré obchádzali vtedajšie samosprávy – upevňovanie moci panovníka a dlhodobé zotročenie obyvateľstva. Teraz je to priamo prenikanie do samospráv.


 2. Ještě jsem zapomněla zdůraznit jednu důležitou věc. Ta jednotlivá chapadla si ani nemusí uvědomovat, čemu napomáhají, čemu slouží. Vlastně je to cílem, protože každý člověk má své svědomí, rodinu i vlast. Oni nesmí vědět, jaké jsou konečné cíle, na čem se podílí. Někdo si toho není vědom vůbec, někdo třeba částečně ano, ale stojí mu to za to. Podle mne si však nikdo z nich, nedokáže dát dohromady celou skládanku a svůj podíl na ní.
  Jako příklad vám uvedu dnešní zdravotníky. Oni vědí, že ve zdravotnictví není všechno, jak by mělo být, že tam dnes místo zdraví lidí hrají prim peníze. Nikdo z nich však si nedokázal představit, že by bylo možné něco takového, jako celosvětová masová „vakcinace“ látkou, která přinejmenším nepomůže a přinejhorším zdraví dokonce poškodí. Stejné je to v řízení na všech úrovních, pokud nesedíte úplně nahoře a netaháte za ty jednotlivé nitky!

 3. Ještě bych dodala, abyste si to představili tak trochu plasticky. Tohle je jen jedna struktura rozlezlá po celém světě. A teď si to promítněte například na akademie věd, které nejsou ničím jiným než stejnou strukturou. Ano, nelze je řídit úplně direktivně, ale je spousta nástrojů, jak jejich výzkumy směřovat jedním směrem a v druhém je tlumit (finanční, prestižní – ty jsi hlupák, všichni „skuteční“ vědci říkají, že tohle je slepá ulička…).
  (Podrobněji zde https://kob-forum.eu/2021/11/21/konceptualni-podminenost-vedy-a-ovlivnovani-vedeckeho-vyzkumu-prostrednictvim-rizeni/)
  Dnes to vidíte v přímém celosvětovém přenosu, kdy jedni vědci bojují proti jiným nutícím nám „vakcíny“ přinejmenším s pochybným účinkem, o kterých není známo, jaké mohou mít dlouhodobé zdravotní následky. Zdálo by se vám, že něco takového není možné, a přesto to máte přímo před očima. Lidé ve všech státech bojují, organizují masové demonstrace a… …narážejí na neviditelnou zeď, pevně nastaveného řízení (strukturně, bezstrukturně, na základě virtuálních struktur.) A teď si představte, jak to fungovalo v dobách, kdy si lidé nemohli vzájemně předávat své poznatky jako dnes. Jak snadné bylo potlačit jedny názory a vypíchnout ty potřebné, pokud jste měli moc ve svých rukou – peníze, potřebné znalosti, další zdroje…

  Dalším důležitým nástrojem jsou kádrová síta – takové organizace také slouží k výběru potřebných a nadějných kádrů.
  https://kob-forum.eu/2020/12/30/system-kodovani-a-sit/

  Nebo třeba autorská práva viz https://kob-forum.eu/2021/10/02/o-tom-k-cemu-ve-skutecnosti-slouzi-autorska-prava-ii/
  https://kob-forum.eu/2021/09/17/o-tom-k-cemu-ve-skutecnosti-slouzi-autorska-prava/

  Publikace literatury
  https://kob-forum.eu/2021/08/01/vetrov-jako-solzenicyn-role-literatury-v-rizeni/

  Využití znalostí lidské psychologie
  https://kob-forum.eu/2021/01/29/jak-to-vlastne-funguje-kdyz-je-nam-neco-poskytovano-bezplatne/

  A proto to, co jeden považuje za chyby v řízení způsobené hlupáky, je pro druhého cílem jeho řízení viz
  https://kob-forum.eu/2021/05/05/jsou-chyby-a-chyby/

  Skládejte si tyto důležité střípky do celkové mozaiky celosvětového řízení!

 4. Toto je velice důležitý článek z hlediska řízení, nechtěla bych, aby zapadl. Prosím věnujte mu obzvláštní pozornost! Až se někdo bude divit, proč se národní vlády začínají kácet jako domečky z karet (jako když se společně se SSSR kácel socialistický blok), tak ať ví, kdo je podkopával a jak to dělal. Vím, že se teď razí teorie, že stát je náš nepřítel, ale to opět jen s tím záměrem, vyrazit lidem z rukou nástroj, kterým se mohou organizovat a bránit. Stát jako takový není nic jiného než nástroj a slouží tomu, kdo se chopí jeho řídících orgánů. V současné době to nejsou občané tohoto státu, to snad už musí vidět i slepý. Ztotožňovat proto řízení našeho státu, které sleduje zcela jiné cíle, než je co nejlepší život jeho občanů, se státem jako takovým je velká chyba. Chtějí nás tak připravit o možnost opět se chopit jeho řízení. Tady názorně vidíte jednu z metod, jak se informace infiltrují do společnosti, aniž by si toho někdo povšimnul. (Měly by to udělat tajné služby, ty ovšem očividně už také neslouží lidem této země.) Řízení je proces informační, nezapomínejte na to. Podíváte-li se na Dostatečně všeobecnou teorii řízení, tak se fakticky jedná o řízení pomocí virtuálních struktur. (Vzájemná vloženost supersystémů předpokládá existenci prvků, které současně náleží několika supersystémům.) Tohle je jedna malá chobotnička, jejíž chapadla jsou roztažena po celém světě. Jenže takových chobotniček je daleko víc. A každá z těchto chobotniček je vlastně jen dalším chapadlem nadřazené chobotnice. Proto si konečně přestaňte myslet, že věci se dějí jen tak samy o sobě. Dění ve společnosti je ŘÍZENO. A bohužel to řízení očividně nesleduje zájmy lidí, ale jen jakési pokřivené cíle nějakých rádoby „elit“. Když si tohle lidé konečně uvědomí, dokážou tomu čelit a bránit se tomu, co sami nebudou pokládat za přínosné pro sebe a svou vlast! Jen jim musí dojít, jak jsou manipulováni a začít čelit takovým starostům, jako je ten z článku! (Dovolila jsem si některé věci v článku zdůraznit, ať se na mne prosím pan překladatel, kterému velice děkuji nejen za jeho práci, ale i za nalezení tohoto velmi poučného materiálu, za to nezlobí.)

Napsat komentář