Cituji badatele:Náboženství kromě úkolu udržování spirituality vždy na sebe vázalo i širší komplexy vědění a mělo i úkol hlubší osvěty (učení lidí i vyhledávání a vzdělávání talentů). Vždy také udržovalo základ mravů jedinců i společnosti pod kontrolou a v rozumných mezích, a hlavně mělo být vždy dohledem nad dodržováním konů Universa a nedovolit destrukci řádu, narušení rovnováhy. Mělo za úkol kontrolovat a udržovat na uzdě řídicí aparát společnosti a zabránit nebezpečné koncentraci moci a jejímu zneužití.
Starat se tedy zároveň jak o pomoc lidem při udržení jejich psychické stability na straně jedné a na straně druhé také vyjadřovat vůli lidu a udržet na potřebné výši hladinu svědomí a úroveň morálky společnosti.“

Já bych to formulovala trochu jinak. Vzhledem k tomu, že nevím o tom, že by tu kromě pokusu bolševiků, který po nástupu Chruščova začal být likvidován, v dohledných dějinách byla jiná než davo-„elitářská“ společnost, tak to „náboženství“, které popisuješ, vždy mělo za účel udržet znalosti v úzkém kruhu osob a pomocí svého rádoby spojení s Bohem, tlumočit jeho „přání“ tak, aby většina společnosti zůstávala v područí menšiny. Vzhledem k tomu, že to dost dobře nelze udělat tak, aby se časem ta většina nevzbouřila, bylo nutné vždy v „náboženských textech“ překrucovat tu pravdu a spravedlnost, o kterou lidé za pomoci svého svědomí (skutečného spojení s Bohem) usilovali a uplést z toho všeho na ně bič. Takže děkuji pěkně za takové udržování psychické „stability“ a „vyjadřování vůle lidu“. Praxe je kritériem pravdy a výsledek s ohledem na společenské vztahy máme před očima ve všech státech a nevím o tom, že by někde byla spravedlivá společnost. Tou nejspravedlivější byla prozatím společnost vybudovaná bolševiky, a to natolik, že se jí musela do jisté míry přizpůsobit i konkureční/nepřátelská strana, aby ji byla schopná postupně nahlodat zevnitř a porazit. To znamená, že to, co nám vybojovali bolševici, do jisté míry užíváme všichni dodnes, protože sociální procesy mají setrvačnost a je na nás, zda se o to necháme připravit či ne. Chybou bolševiků na začátku bylo, že převzali z marxismu ateismus. Ovšem není se jim co divit, při jejich zkušenostech s církevními strukturami.

Cituji badatele: „Veškeré vědění více-méně bývalo v souladu s technologickým i sociálním rozvojem.
Jakmile došlo k fixaci a zamezení rozvoje kterékoliv z jeho částí (a obzvláště ve věrouce) – vždy to postupně vedlo ke ztrátě vnitřního spojení mezi Bohem a všemi jedinci společnosti, a nakonec i k zániku celých civilizací. Proces tohoto umírání je dlouhodobý, v daném okamžiku jedincem špatně postižitelný. Od poslední Atlantické katastrofy,[7] přes zánik mnoha velkých říší, ale málem i vyhubení Slovanstva (současný a stále hlavní cíl satanistické bažiny minulého GP), ke kterému málem došlo před několika málo sty lety v důsledku masivního kosmického úderu (a spojeného i s přepisováním mnoha dějin Země). Což by nyní následně ještě jednou mohlo vést k již zcela poslednímu zopakování osudu Atlantidy, byť i jinou formou/způsobem – a následně vedlo k šesté, definitivní likvidaci velkého kosmického experimentu.

[7] Počátek dnešních problémů byl i počátkem jejího zániku – kdy jsme se nechali přesvědčit, že není nutné, aby se každý staral o své spojení s Bohem a konal všechna psychická cvičení a vykonával všechny obřady. Že to za nás rádi převezmou specialisté a jen … budeme si bezstarostně užívat, budeme věřit tomu, co nám bůh (nějaký) jejich ústy sděluje, jen poplatky za tu službu pravidelně nosit…“

Nevím, jak může dojít k zamezení rozvoje ve „věrouce“, která slouží jen jako institucializovaný nástroj k ovládání lidí. Tj. rozvoj v ní může zaniknout v případě, že lidé prohlédnou, k čemu je určena, a přestanou jí věřit. Protože spojení s Bohem každý má a každý mu může začít naslouchat, aniž by konal jakési obřady, které mu poradí jakýsi guru. Dále ti závidím, jak mluvíš o Atlantidě, jako bys věděl, co se skutečně stalo. Dá se o tom diskutovat, ale stále to budou domněnky, tudíž to užívat jako tvrzení, je podle mého příliš smělé a zavádějící. Jako východisko pro možné nové lepší nastavení společnosti bych se proto držela dohledných dějin a neoperovala s jakýmisi kosmickými katastrofami.

K zachování vědomostí lidstva, jak o nich píšeš. To, že se vzorce chování opakují v různých bájích a pohádkách, je, tedy dle mého, způsobeno tím, že lidé prostě inklinují, nejspíše i díky svému nevědomému spojení s Bohem, ke stejným věcem. Lidem různých kultur se líbí stejné věci, proto se v bájích různých národů v obměnách také neustále vyskytují. Také v tom určitě hraje roli vždy do jisté míry globalizovaná „elita“, která šíří to, co se jí hodí a co se jí jinde osvědčilo. Co se týče „tajných vědomostí“, tak každá znalost, kterou někdo získá a ten druhý ji nemá, mu dává nějakou výhodu, to se o všem díky Zákonu času nyní láme a informace kolují mezi lidmi takovou rychlostí, že udržet v utajení to, co dříve šlo bez problémů, dnes již není možné.

Cituji badatele: „Hlavně však bývaly vždy součástí společných náboženských obřadů. To neustálé opakování totiž zajišťovalo ochranu proti výpadkům paměti jednotlivců a dávaly možnost udržení správného znění, včetně zajištění jazykové aktualizace.

Promiň, ale náboženské obřady podle mého názoru slouží k oblbování lidí, a ne k udržování vědomostí. Takže jakékoliv opakování, či mystéria za přítomnosti více lidí, slouží k jejich ovládání a narušení jejich spojení s Bohem. A já nevidím rozdíl, mezi vykladačem textu a jakýchsi vyšších nauk. Je to zneužívání tvorby kolektivní psychiky. Jestliže se každý z nás bude držet svého svědomí a jednat podle něj v zájmu většiny, большинства, utvoří se postupně taková kolektivní psychika, proti níž budou ty uměle formované bezmocné.

Skončím citací z Dostatečně všeobecné teorie řízení: Lidský typ struktury psychiky – jako pojem i jako jev v životě – vyžaduje jedno vysvětlení potřebné jak pro ty, kteří v existenci Boha nevěří, tak i pro ty, kteří v ní věří: život člověka by měl za normálních okolností probíhat za jeho osobního uvědomělého dialogu s Bohem o smyslu a událostech života. Bůh poskytuje důkazy Své existence v tomto dialogu Sám každému, kdo v to uvěří, v souladu s jeho osudem, dosaženým osobním rozvojem a problematikou, která v životě daného člověka a společnosti zůstává nevyřešena. Tyto důkazy mají mravně-etický charakter a spočívají v tom, že události života odpovídají smyslu myšlenek a niterných modliteb a potvrzují tím objektivní pravověrnost člověka, a také mu dávají zakusit plody jeho nepravověrnosti, jestliže se jí drží navzdory předzvěstem poskytovaným mu Shora.

A je-li jedinec pozorný a sám k sobě poctivý, tak nebude popírat, že dostal odpověď na svou modlitbu k Bohu.

Jinou věcí je, zda se jedinci Odpověď, kterou dostane, bude líbit, nebo ji zavrhne, protože to nemusí odpovídat jeho založení. Jestliže ji přijme, bude život z jeho pohledu překrásný a probíhat bude v dialogu s Bohem, kterému by člověk normálně měl věřit a důvěřovat. Nejde však o žádný předmět víry v něco neznámého a neprokazatelného, jde o předmět vnitřní niterné etiky jedince a Boha, a není to tedy nic, co by bylo podmíněno rituálem, kulturní tradicí, propagandou, protipropagandou a tak dále. Takže víra „v Boha“ je důsledkem nevěry Bohu. Ona – víra „v Boha“ – je v podstatě jen jedním z druhů ateismu.

A já dodávám SVOU MODLITBU, bez jakýchkoliv obřadů a nápověd!

A potom už jen varování pro experimentátory, kteří se snaží něco příliš urychlit, opět z Dostatečně všeobecné teorie řízení:

Užitím jakéhokoliv narkotika, nebo téměř každé psychotropní látky, otevírá jedinec do své psychiky určitý informační kanál umožňující oboustranný informační tok. Je-li to tak, může daným kanálem i jedinec sám působit na okolní svět, bude-li k tomu mít dostatek sebeovládání a silné vůle. V takovém případě se zařadí mezi „šamany“, jejichž mnohé praktiky spočívají v úmyslné narkotizaci sebe i okolí. Ale šamanů je málo. Obětí šamanismu a šamanů je daleko více: indiány kouřit tabák naučili šamani, protože jim to otevíralo volný kanál pro vstup do psychiky každého slabšího a méně znalého člena kmene. Jenže to celé skončilo krachem jejich civilizace.

Samostatný rozvoj sensibilních schopností působí na mozaikovost světonázoru podobně jako narkotika v tom smyslu, že jedinec, který si osvojuje určité duchovní praktiky, mění parametry biopolního nastavení svého organismu a otevírá tak sám k sobě sensibilní kanály informační výměny. Pokud toho dosáhne, je schopen se sensibilně nabudit do takové míry, že bude vnímat informací více, než je ve stavu mentálně vstřebat způsobem, který by byl pro něj a jeho okolí bezpečným. Neboť byť i jen vteřinový „prožitek“ vnímaný přes sensibilní kanály může být více než dostatečným, aby mu zkazil život jednou provždy; a stejně tak může zkazit nebo zmrzačit život lidem, kteří jsou na něm přímo nebo nepřímo závislí.

Jestliže do sebe „člověk, který má řídit“ vstřebává více, než dokáže zpracovat, přestává sám řídit a stává se hračkou sociálního živlu, to v tom lepším případě; v tom horším se výkonný mechanismus ocitne v rukou těch, kteří nahrají do jeho psychiky přes sensibilní kanály i jinými cestami cokoliv, co si budou přát s tím, že potom dokáží předem předpovědět jeho reakci na přísun té či oné informace: v tom také spočívá princip řízení přes nastrčené osoby, které zdánlivě „samy vědí, co a jak je zapotřebí udělat“, a přitom dělají jen to, co jim naprogramují zákulisní loutkovodiči.

19 komentářů

 1. Nechci polemizovat a zahajovat zbytečné a hlavně dlouhé a nekončící názorové rozepře. Každý si svůj názor musí sám ujasnit a obhájit napřed sám před sebou (ve svém svědomí) a potom jednou i před … někdo také říká „Tvůrcem Všehomíra“. Již jen z toho je zřejmé, že personifikace celokosmické reality do pojmů bůh je pouze odraz naší osobní snahy o komunikaci s mnohem vyšším principem, který je nám nepochopitelný a námi neuchopitelný. Užíváme jej jako zástupný terminus pro komunikaci s výsekem reality mnohem vyšší, než jsme schopni popsat. Snaha vyjádřit TO jedním pojmem, protože myslíme v pojmech.
  Nicméně … a každý nechť si to doplní po svém.

  Napřed jsem si myslel, že pouze odpovím na dosti důležitou otázku (viz odkaz [7]), ale při novém čtení si uvědomuji, že není položena, neb „jádro pudla“ tam zůstalo skryto, nepovšimnuto.

  A s pročítáním diskuse mohu pouze potvrdit prastaré pořekadlo, že
  „pravda je děvka, může ji mít každý“
  Hlavní otázkou je … „co je to pravda?“
  Pravda je totiž pozorovatelem slovně vyjádřený popis výseku reality jím vnímaný a zkreslený prostřednictvím filtru jeho znalostí a zkušeností (včetně implementovaných chyb vnímání a myšlení) tak, jak on to sám vnímá. Takže kolem každé reality vznikne ihned tisíce různých pravd – základ neustálých bojů.
  Avšak vítězství kterékoliv „pravdy“ na realitě a jejím působení nic nezmění.

  Mnohem důležitější však je skutečnost – realita (či jen její výsek) zobrazená a pochopená ze všech možných úhlů pohledu a ve všech dalších vazbách, ať již zřejmých, ale i skrytých. A pokud toto chceme poznat, musíme napřed ve svém vědomí i podvědomí povypínat velké množství falešných programů tam umístěných (a není jednoduché je všechny najít, většinou na to nestačí ani celý život, ba ani více životů).
  Vědomí, které si ve bdělém stavu uvědomujeme, je jen malá částečka naší psychiky a toho, co víme. Pokud dojde v životě ke krizi a nutnosti okamžitého řešení/jednání, nikdy se neřídíme vědomím – řízení osoby se přepíná na programy uložené v podvědomí. Ty jsou uložené v hlubinné paměti (je víceúrovňová – řada hladin). A o těchto nemáme přehled. Většinou nikdo se neodváží tam vstoupit a pravidelně si to tam čistit. Avšak bez tohoto procesu se na úroveň Člověka málo kdo dostane – nutno hodně reinkarnací s ještě větším počtem šancí si to celé znovu pokazit.

  A pak ještě existuje tzv. „nadvědomí„, a i možnost se k němu dostat a komunikovat s ním.
  Cesta k němu vede právě přes podvědomí a jeho pročištění (odvirování). Tato cesta dává možnost trvalého propojení.
  Možnost náhlého záblesku propojení (osvícení) je záležitost krátkodobá, těžko udržitelná a většinou si jedinec ten okamžik ani neuvědomí, k čemu v tom okamžiku došlo a čeho by se měl či mohl držet.

 2. Počtáři!
  účelem mého příspěvku bylo odkázat studenty KSB na dílo českého religionisty Mgr. Jana Kozáka, které může odpovědět na otázky vznesené účastníky této diskuse. Prohlášení, že strana Aliance národních sil „uznává KSB jako své ideologické východisko“, jsem převzal z jejího současného webu, údaj o kandidatuře Mgr. Jana Kozáka ve volbách 2021 z webu ČSÚ. Pro nedostatek dalších informací nemohu sice vyloučit, že tato strana v její současné podobě je, jak píšeš, „imitačně-provokační projekt“. Nicméně nevím, zda účel tvého příspěvku není spíše pokusem odradit od studia vědeckého díla Mgr. Jana Kozáka. Trochu mi to připomíná manipulaci DVTV, kterou na svém webu profesionálně rozebírá Petr Bohuš https://www.modryjelen.com/rozbory-petra-bohuse/snaha-znevazit-vyznamneho-ucastnika-demonstrace/

  1. Milý Glosátore,
   Kozáků je hodně. Znám Kozáka-egypťana, Kozáka-geomanta, Kozáka-gnostika/indovédistu (na kterého odkazuješ) i Kozáka-syna gnostika. Ani jeden z nich nemá s KSB nic společného. Vyslechl jsem si Tebou linkované video Kozáka-gnostika z kanálu „Příznaky transformace“. Kozák mimořádně dlouhý a tentokrát i mimořádně nudný. Jediné, co mne zarazilo, zaznělo až na konci v čase 01:45:00 (aha, tak tohle asi Glosátor myslel tím „…i k situaci na Ukrajině“ – uznávám, byla to perla, kdo to neslyšel, jako by nebyl ;-).
   Ale hlavně: nenašel jsem ty otázky z této diskuse, na které by tohle video odpovídalo.
   Pokud se týká ANS, dal jsem linky. Každý, kdo má nedostatek informací – i Ty – si může ověřit, co vlastními ústy říká Vítová v rozhovoru v čase 36:50 – 43:00 (přímý link zde https://www.youtube.com/watch?v=RQ9hLYxEpnE ). Linků v mém příspěvku z 29. 9. 2022 v této diskusi, je víc. S jejich pomocí je možné si ty vazby ověřit a udělat si názor podle sebe.
   Co by asi Kozák-gnostik řekl, kdy někdo chtěl jeho klíčový pojem „indoevropská duchovní tradice“ nahrazovat pojmem „ruský svět“? NIc. Protože to je Tvoje konstrukce.
   Omlouvám se za rozbití falešné tranzitivity (oslího multi-můstku) „Kozák-gnostik ~ Kozák kandidát za ANS ~ ANS jediná ‚KSB-strana‘ u nás ~ KSB Kozák“.
   Že mne nálepkuješ pomocí DVTV je pro mne čest a národní svátek.

   Píšeš, že jsi převzal z webu ANS, že se hlásí ke KSB. Tak se tam podívejme. Zde mají program https://aliancenarodnichsil.cz/program-ans/. Nebo spíše 6 hesel a několik různo-rodých textů/článků, které tvoří jejich program. A je tam článek „​Světonázor českého Člověka“, který je postaven na myšlenkách Kozáka-gnostika (i když to není zřejmé na 1. pohled). A je tam článek „​Koncepce sociální bezpečnosti je našim ideologickým východiskem“, který je prostým obšlehnutím a zkrácením článku zde http://leva-net.webnode.cz/products/videni-sveta-ksb/.
   Jako zajímavost uvedu, že v závěru programového článku „Lokální reset“ se ANS hlásí k nepodmíněnému příjmu.

   Aby mne nikdo nemohl obvinit, že chci někoho od něčeho odradit, tak se loučím se zvoláním: „Studujme vědecké dílo Mgr. Jana Kozáka, je to totéž, jako studovat KSB!“. Nakonec dělá to i Daniel Landa viz zde
   https://www.facebook.com/22487394100/photos/jen-pro-up%C5%99esn%C4%9Bn%C3%AD-kdyby-se-n%C3%A1hodou-pletly-n%C4%9Bkter%C3%BDm-%C4%8Dten%C3%A1%C5%99%C5%AFm-dne%C5%A1n%C3%ADho-rozhovoru-v/10153988742844101/
   Mimochodem, s kýmže nám to ten Daník uvařil ten slavný „Blanický manifest“? Že by s Janem Altyrem Kozákem. A kdo je „Jan Altyr Kozák“? Ano, je to Kozák-syn gnostika. Kruh se uzavřel zde
   https://www.facebook.com/22487394100/posts/10158806215509101/

 3. Debata je ze strany Badatele a následně i Ireny postavená špatně.

  Zejména nesouhlasím s tvrzením, že v dohledných dějinách neexistovala žádná ne davo-„elitární“ společnost.
  Existovala a píše o tom i VP SSSR zde:
  http://leva-net.webnode.cz/products/pobyt-jezisa-krista-a-andreja-prvopovolaneho1-na-starovekej-rusi/

  Existuje legenda, že Ježíš pobýval na Rusi a tehdejší védická Rus pro něj byl vzor Království Božího na Zemi o kterém pak v Palestině hlásal.

  VP SSSR (pravděpodobně z důvodu obsazení pojmu falzifikátem od GP vzniklým v roce 1992 – Slovansko-Árijské védy) tuto ne-davo-„elitářskou“ civilizaci nazývá prehistoricky ruská, více v knize Psychologický aspekt historie a perspektiv civilizace.

  Tato civilizace před krizí vyznávala jazýčestvo v Jednoboží.
  V době krize již nebyl její světonázor jednotný a kromě jazýčestva v Jednoboží do něj pronikalo mnohobožství a vyložené modlářství.

  Tuto krizi týkající se nejednoty světonázoru již Irena popisuje správně.

  Naším úkolem (vytyčeným mezi řádky knihy Psychologický aspekt historie a perpektiv civilizace od VP SSSR ) je najít chybu, díky které tato civilizace neobstála při „zesložiťování společnosti“.

  Bolševismus má oporu zrovna v Rusku jen proto, že tato ne davo-„elitární“ civizace přežila v Rusku o několik set až několik tisíc let déle než v jiných částech světa … a je proto z myslí lidí ještě plně nevymazána.

 4. Pro studenty KSB lze ohledně „náboženství“ odkázat na pozoruhodné dílo českého religionisty a gnostika (gnoze=poznání) Mgr. Jana Kozáka (více na jeho stránkách http://www.gnostica.cz) a pojem „ruský svět“ nahradit pojmem „indoevropská duchovní tradice“. Mgr. Jan Kozák ve volbách 2021 kandidoval za stranu Aliance národních sil , která (zřejmě jako jediná v ČR) uznává KSB jako své ideologické východisko. Aktuální vystoupení Mgr. Jana Kozáka (i k situaci na Ukrajině) „Teologické příčiny současné krize a možná řešení“ 1:49:59 hod. najdete na https://www.youtube.com/watch?v=_xaXavGKfVY „Gnoze“ byla ve svém obecném významu (řec. “gnósis”, sanskrt. “džňánas”, slovansky “(po)znání”, “znalost”, angl. “knowledge”, analogicky potom též staroslovanský “kňaz” – “znalec”, “videc”) trvalou součástí původní indoevropské duchovní tradice, uctívajíc i světlo poznání coby “boha” – “dárce”, která stála u kolébky lidské civilizace jako takové – dala dnešnímu člověku vše, co má: řeč, kulturu, inteligenci, lidství.

  1. „…za stranu Aliance národních sil , která (zřejmě jako jediná v ČR) uznává KSB jako své ideologické východisko.“
   ANS ve své současné podobě (tj. po rozkolu, který následoval po tom, co Vladimíra Vítová uchvátila vedení) je imitačně-provokační projekt.
   Cituji z Vítové rozhovoru na „Rádiu Bohemia“, dne 11.02.2022:
   „Ten termín globální prediktor. Tak někdo to používá v tom smyslu, že to je jako nějaká mystika nebo to. To vůbec ne. To vzniklo na rusk {toto není překlep – pozn. Počtář} na universitě v Petrohradě a je to matematická metoda. Bylo to na… kybernetici… Jsou to prostě matematické modely jak fungujou sociální makrosystémy.“
   „…globální prediktor… a to jsou defakto ty nadnárodní korporace a banky…“
   Link na rozhovor a kratší diskusi k tomu zde
   https://ksbforum.info/discussion/comment/7939/#Comment_7939

   Další postřehy k činnosti Vítové (např. uzavření předvolební koalice s tzv. „Národní demokracií“ vedenou dalším projektem, fašistou Adamem B. Bartošem, který vydává tzv. „knihy“ aeronetího „pana VK“) zde
   https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/1229/k-imita%C4%8Dn%C4%9B-provoka%C4%8Dn-iacute-%C4%8Dinnosti/1#post-9264
   a zde
   https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/1229/k-imita%C4%8Dn%C4%9B-provoka%C4%8Dn-iacute-%C4%8Dinnosti/1#post-9278

 5. Díky, Ireno, za uvedení věcí na pravou míru.

  Ono se to mezi nás pořád dostává, takovéto řeči nejčastěji o náboženstvích a ideologiích – „ono se to samo vyvinulo, samo se to začalo šířit, lidé to potřebovali…“ A zamlouvá se skutečnost – že ideologie i náboženství jsou záměrně vytvořené systémy myšlenek sloužící k BEZSTRUKTURNÍMU ŘÍZENÍ !

 6. Řekl bych, že chybou Badatele i Ireny je především to, že oba vycházíte z pojetí Boha jako jakési bytosti – a to je záležitost reformace – tedy 16.-18. století. Je to sice obtížné, ale je třeba se obrátit ke „Kristovu zákonu“ a příčinách vzniku křesťanství. Anebo ještě lépe k pohanství. Paní Ireno, poohlédněte se po povídání A. Pyžikova o jazyčestvu, on se tomu věnoval a pochopil mnoho věcí.

  1. Author

   Víte, mně je celkem jedno, jak Boha pojímáte vy. Ale chceme-li se zbavit církví jako strukturních řídících nástrojů, zdá se mi osobní linka na Boha tím nejlepším lékem. Ať si ho každý představuje, jak si sám přeje, jako jakousi bytost, něco jako nejvyšší egregor či jinou entitu. To je jedna věc. Druhá věc je, že jste očividně stále nepronikl do tajů Koncepce a nedokážete si jisté věci dávat do souvislosti s řízením, o kterém to celé od začátku do konce je. Pyžikova znám, jeho videa jsou jistě zajímavá, ale z dnešní komplikované situace nám sotva pomohou. My bychom se v situaci, v jaké se nacházíme, měli poučit především z Výmaru, protože nás vedou stejnou cestou jako tenkrát Němce. Oni to také dlouho nechtěli vidět, a potom už bylo pozdě.

   1. Pojem Bůh i bůh nejsou jevy, ale vlastnosti. Toto slovo pouze brání (ve svém původním smyslu) zpodstatnění. Toto je pouze jeden z mechanizmů, ochraňujících naše myšlení. To, o čem píšete Vy, je pojetí Boha/Boha vzniklé po reformaci právě s cílem usnadnit manipulaci – tedy ovládání lidí. My bychom se však měli vrátit k původnímu pojetí těchto pojmů.

     1. Socializmus prohrál, protože používal nesprávné pojmy. Prohrát musel, protože ty pojmy ovládal nepřítel. Pro nás dnes je důležité se podobných chyb vyvarovat. Nápravu takových pojmů jako Bůh/bůh je potřeba udělat v první řadě. Jejich správné chápání je podstatné pro zbavení se nepřátelské ideologie.

      1. Author

       Tak se vyvarujte. Já například nesouhlasím s tím, že „Pojem Bůh i bůh nejsou jevy, ale vlastnosti“, to je s prominutím dost velká ptákovina. A to zpodstatnění si představujete jak? Já myslím, že většina lidí, která si to od vás přečte, si pod tím nepředstaví nic. To znamená, že máte problém ve vyjadřování svých myšlenek.

  2. Zajímala by mě jedna věc, když píšete o „pohanství“, máte tím na mysli něco zlého, odsouzeníhodného, primitivního? „Pohanství“ je totiž ze své etymologické podstaty pejorativní výraz, odvozený od slov hanba, hanoba, hana.
   Tedy, doufám, že „pohanstvím“ nemíníte jazyčestvo? A nakonec k čemu, že se tedy máme obrátit, když pohanství může být cokoliv, co je z něčího pohledu hanebné – například z pohledu židokřesťana všechny nekřesťanské kulty.

     1. Tradiční filozofii jsem se začal věnovat a i když jsem v tomto směru odkryl jen malý kousek, něco jsem pochytil. Například jsem u této filozofie nenašel ani stopy nějakého elitářství. Já osobně davoelitářství považuji za projev výhradně liberální společnosti – jako důsledek ztráty odpovědnosti. V tradiční občině sice jsou výše postavené osobnosti, ale jednak jejich postavení (a výsady) nejsou výlučné (s výjimkou postavení knížete, protože ten je symbolem věčnosti – trvání), jednak toto postavení je vyváženo povinnostmi a zodpovědností (viz např. J. Čechura a jeho knihy o předbělohorských Čechách). A protože „spiritualita“ (dnešní význam tohoto pojmu je nesmyslný) je součástí tradiční občiny, ani pojmy jako právě „spirituální“ bůh/Bůh se ve své původní podobě nemohly týkat jevů, souvisejících až s liberalizovanou společností.
      Základní vlastností tradiční filozofie je široký nadhled a krajní pragmatizmus. Vše je spojeno se vším a nic není pro nic za nic. Takže když se právě zpodstatnění ukázalo jako vážná, ale z povahy tohoto jevu běžná chyba mozku, tak (podle mého názoru) jako obrana vzniklo slovo „bůh“ – jako výslovný „zákaz zpodstatnění“. Tomu nasvědčuje i pojetí tohoto slova ve starých pramenech – například i v Bibli, která ale má jak povahu svatosti (nedotknutelnosti), tak i ideologického prostředku. Viz např. Janovo evangelium: a to slovo bylo bůh… Takovou ideologizací prošlo i Desatero přikázání, když dnes se říká: Nevezmeš jméno Boží nadarmo. Podstatně jinak zní: Nevezmeš slovo boží nadarmo.
      Mě se davoelitářská společnost nelíbí, proto se snažím obrátit se ke společnosti, která taková v samé svojí podstatě není. Tou je právě občina. Je nějaká další možnost? Vzhledem k staletím a tisíciletím vložených do liberální společnosti a občiny nevidím hledání třetí cesty za rozumné. Pokud tedy občina, potom je třeba vzít i její aparát, jinak z toho nic nebude – jako se po pár desetiletích rozpadl socializmus. K tomu došlo právě proto, že se místo myšlenkového aparátu občiny použil myšlenkový aparát liberalizmu.

   1. Slovo „pohanství“ není odvozeno od slovanského pohana, hana, ale je to slovo latinského původu odvozené od slova paganus, pagani, tzn. vesničan, vesničani.

    Totiž ve 4. století, po přijetí křesťanství jako státního náboženství římské říše císařem Konstantinem v roce 312, progresivističtí obyvatelé upadajících měst rychle přijali křesťanství, a to už v jeho podobě, která se dochovala dodnes, a která díky intenzivní práci židovských i římských elit obrátila původní poselství křesťanství, totiž že spásou a úkolem každého člověka je stát se božím synem/dcerou (v terminologii koncepce společné bezpečnosti: stát se člověkem s lidským typem psychiky), v jeho pravý opak, totiž že spásu zajistil svým ukřižováním jeden člověk z Galileje, který byl prý Bohem, takže spása, úkol a poslání ostatních lidí v tomto životě už není v jejich rukou, ale v rukou církve. Roli této církve ve vztahu Boha a člověka, a potažmo způsob řízení společnosti v každé davoelitární společnosti, geniálně popsal Dostojevskij v Legendě o velkém inkvizitorovi (Bratři Karamazovi, kniha pátá, kapitola 5). Viz https://kob-forum.eu/2022/01/20/18b-kurginan-koronavirus-jeho-cile-autori-a-vladci-cast-xviii-dokonceni/

    Vesničani však žili staletími ověřeným způsobem a odmítali přijmout konjukturní ideologii křesťanství. Ze strany městské progresivistické inteligence se jim za to dostalo nejen trvalého opovržení (dodnes přežívajícího v hanlivém významu slova pohanství), ale i brutálního pronásledování až do definitivního obrácení nebo smrti. Novější archeologické a literární výzkumy prokázaly, že městská společnost celého Středomoří v čele s biskupy vedla po celé 4. a 5. století tu méně intenzivní, tu intenzivnější, a ve výsledku úspěšnou, genocidu nekřesťanského vesnického obyvatelstva na všech prioritách řízení.

    Typické pro davoelitární řízení je, že církev celé toto období, kdy agresivní genocida nepoddajných vyvolala občas i zpětnou násilnou reakci, vydává za období křesťanských mučedníků, kteří umírali při šíření Kristova „náboženství lásky“. Čili jako vždy, ať to byly nebo jsou křesťanské, nacistické, trockistické nebo liberální řídící elity, spolehlivě zrcadlově obrací roli viníka a oběti. Pokud vám to připomíná aktuální situaci ve světě, vězte, že to není náhoda.

  3. Myslím si, že koncepce společné bezpečnosti na základě dostatečně všeobecné teorie řízení vyhmátla ten základní aspekt Boha, tedy že je hierarchicky nejvyšším řízením, řízením supersystému Vesmír.

   V rámci HNR jakékoliv řízení nižší úrovně zapadá do božího záměru nebo božího dopuštění a pohybuje se v boží matrici všech možných stavů vesmíru, které Bůh stanovil, když vesmír svou myšlenkou stvořil. To, jak si přitom takového Boha představuju já nebo vy nebo kdokoliv jiný, je pak podružné.

Napsat komentář