(Psáno v červnu 2021, za zpoždění při publikaci se redakce všem omlouvá, zejména autorovi.)

Pokud se člověku něco nedaří, měl by se na chvíli zastavit, zamyslet se, udělat si sám inventuru problémů, jejich analýzu, pojmenovat jejich příčiny a nalézt funkční řešení vedoucí k nápravě. Ne každý to dělá, ne každý to umí. Já se o to přinejmenším v tomto článku pokusím.

Inventura problémů

Stručně řečeno české alternativě chybí souhrnně nikoliv oněch obecně uváděných „5 P“, (v politice jsou to pak níže uvedené body 1 – 5), těch chybějících „P“ je dokonce osm, ačkoliv ne všechna nutně chybí každému ze subjektů hlásících se k alternativě. To třeba říci hned úvodem. Každý alternativní subjekt nechť se ale zorientuje v tom, co z toho chybí právě jemu.

Ta chybějící „P“ lze charakterizovat takto:

1. Program 

Společný program fungující jako průnik programů jednotlivých alternativních subjektů, které jsou schopné na jeho základě začít skutečně spolupracovat a současně i schopný oslovit většinu voličů v ČR za účelem získání jejich podpory.

2. Představitelé v podobě celebrit   

Známé celebrity v čele, z nichž zdaleka ne každá je současně osobností, avšak na které byli občané naučeni hlavně protistranou pomocí jejich neustálého předvádění na obrazovkách mainstreamových televizí u nás.

3. Přístup do médií

Setrvale existujícím problémem je, že do masmédií nemá skutečná alternativa přístup (již proto nemohou být volby spravedlivé a demokratické) a že alternativní sdělovací prostředky sleduje stále ještě menší část našich občanů, byť se situace postupně zlepšuje.

4. Peníze      

Skutečná alternativa nemá vesměs peníze na inzerci, předvolební billboardy a jiné vymyšlenosti (různé koncerty, slevy na pivo či párky), jejichž cílem je právě vytlačit alternativní subjekty z politické scény či na její okraj, ač je fakticky plnokrevnou součástí politické scény. Občané často těmto vějičkám podléhají a přitom nechápou, že v průběhu dalšího volebního období tyto jednorázové „benefity“ jejich poskytovatelům sami tisíckrát zaplatí zpátky, hned jak jim umožní svým hlasováním, aby se tito dostali k moci Ten párek s pivem, a vesměs šmíra na podiu je vyjdou ve výsledku opravdu draho.

5. Potlačení vlastního ega představiteli některých subjektů alternativy 

V praxi je to často větší problém, než by se na první pohled zdálo. Je to o lidech, mezilidských vztazích a hlavních cílech, které jednotliví představitelé těchto alternativních subjektů především sledují. Zda společné či osobní.

Na druhé straně je ale třeba otevřeně konstatovat, že spolupráce jednotlivých subjektů na principu, že ten silnější „zadupe do země“ toho slabšího, aby pak jeho příslušníci se stali členy či alespoň voliči toho silnějšího, nefunguje a fungovat ani nebude. I v tomto směru musí tedy někteří aktéři krotit své představy. Ani počet občanů ochotných z nedostatku jiných možností to „zkusit“ s takovým subjektem není nekonečný.

6. Plán, jak společným úsilím vyhrát konečně sněmovní volby v ČR 

Z nepochopitelných důvodů se dosud malé alternativní strany připravovaly vždy na volby individuálně, sehnaly nakonec peníze na zaplacení kauce pro kandidáty a pak vesměs docílily tak špatné výsledky, že jim nezajistily ani základní státní příspěvek k pokrytí jejich nákladů vynaložených jejich členy. Takto to jde stále dokola, aniž by alternativě konečně došlo, že takto se to prostě dělat nedá. Marní tak čas, zatímco podmínky v ČR pro jejich možné vítězství se průběžně stále zhoršují. A pouze zvýšeným úsilím bez potřebného know-how alternativa výsledků nedosáhne, byť si to některé její součásti stále mylně domnívají. Je tedy nutné, aby změnily model svého předvolebního chování. Podobně jako voliči, které k tomu opakovaně nabádám, byť z jiného důvodu.

7. Plán systémových změn a jejich realizace

Tyto změny již začaly probíhat ve světě a dorazí jistě i do ČR, aniž by to kdokoliv na naší politické scéně (vč. systémových stran) zatím reflektoval. Zatím všichni bez rozdílu se na podzimní volby připravují „postaru“ tak, jako vždy, ačkoliv od nich mnozí očekávají změnu k lepšímu. O náznacích nějakých systémových změn nemůže být přitom v programech jednotlivých politických subjektů v ČR ani řeči, a to bez rozdílu.

8. Plán dalšího postupu po příp. vítězných volbách  

Takový plán jsem dosud v programech alternativních subjektů nezaznamenal. Některé naivní představy neberoucí v úvahu, že:

 • ČR není pustým ostrovem v širém moři, nýbrž existuje v nějakém okolním prostředí, z čehož je nutné vycházet;
 • existuje kromě národního řízení též řízení nadnárodní a dokonce i globální,
 • a že mnohé líbivé (a třeba i prospěšné) programové body nelze řešit vytrženě z kontextu a panujících vnějších podmínek zasahujících i do ČR či
 • řeči o tom, že na všechno dotyční mají „týmy odborníků“, aniž autoři takových výroků chápou, že i ty „týmy“ potřebují ke své práci základní politické zadání, aby věděly, s čím mohou či nemohou ve své práci počítat – např. rozsah jednotlivých druhů vlastnictví v ekonomice, velikost a složení společného trhu – a s kým, základní otázky zahraniční politiky a obrany státu atd.,

přitom za plán dalšího postupu považovat při nejlepší vůli nelze.  Samotný seznam slibů na řešení aktuálních problémů našich občanů bez realizace souvisejících opatření může vypadat v programech některých stran na první pohled sice lákavě, avšak jen do doby, než padne otázka, jak dotyčný subjekt chce v praxi zajistit jeho realizaci.

Analýza problémů a pojmenování jejich příčin

ad 1. – program

Malé alternativní subjekty nemají své odborné komise, jejich vedení někdy ani nechápe, k čemu by je měly mít, příp. nízký počet jejich členů to ani neumožňuje. Nízká odborná úroveň, příp. vyložená neodbornost či sledování čistě osobních cílů ze strany vedení některých alternativních subjektů je pak příčinou neexistence programu využitelného ke spolupráci s dalšími alternativními subjekty, který by navíc mohl oslovit běžného voliče v širokém rozsahu.

ad 2.představitelé v podobě celebrit

Ačkoliv většina našich občanů doslova nadává na obsah politického zpravodajství a tzv. publicistiky mainstreamových televizí, zejména pak ČT, lidé jsou naučeni tomu, že koho z představitelů politických stran nevidí v pořadech ČT, jakoby nebyl. Přitom právě inzerování určitých lidí tímto způsobem by mělo na většinu našich občanů působit právě opačně. Mělo by před nimi varovat. Není tomu tak, mnozí občané u nás se chovají nelogicky. Tady čeká alternativu zřejmě ještě hodně práce v oblasti veřejné osvěty.

Je přitom skutečností, že mnohé z osob předváděných stále dokola zejména v ČT žádnými osobnostmi ve skutečnosti nejsou, jde tedy jen o osoby, které byly z určitých důvodů přeměněny v osoby veřejně známé (celebrity), ač s označením celebrity bych zacházel opatrně. Zvláště za situace, kdy mainstreamové propagandistické prostředky tvoří součást „bojovníků“ soupeře a mají proto i své stálé místo v mocenské pyramidě NWO.

V souvislosti s nimi pak dochází k mylnému přesvědčení, že tyto osoby mohou vykonávat jakoukoliv funkci, byť k tomu nemají žádné odborné předpoklady. Příkladem jsou často sportovci ve veřejných funkcích, avšak nejsou zdaleka jediní.

V této souvislosti je nutné též připomenout, že tyto veřejně známé osoby se snaží spojovat své aktivity s parlamentními stranami. Jde jim především o šanci na dobré místo, méně či vůbec ne o boj za zlepšení poměrů u nás, neřku-li o systémovou změnu. Čestné výjimky nechť prominou.

ad 3. – přístup do médií – přístup do médií přichází pro členy alternativy v úvahu v podstatě jen v případě alternativních médií. Tedy v podstatě bez televizí, pouze v alternativních internetových novinách a rádiích.

Mainstreamová média (jako součást mocenské pyramidy NWO, příp. pak jako majetek subjektů podporujících americké státní elity) jsou vyhrazena vesměs pouze systémovým politickým stranám, a to ještě s omezeními pro SPD a KSČM (i přes její současnou politiku podpory vlády).

Jde o nedemokratický prvek, kdy alternativa je znevýhodněna a nemá odpovídající příležitost k prezentování svého programu. Výmluvy ČT na to, že zařazuje do debatních a jiných programů pouze významnější politické strany či hnutí, neobstojí, protože takto se jimi ty další (alternativní) nemohou ani nikdy stát. Přitom systémové strany se svými zástupci ve sněmovně reprezentují jen něco málo přes polovinu našich voličů. Nejde tedy o demokratickou soutěž jednotlivých politických subjektů ve smyslu naší ústavy ani o pluralitu názorů, která je naopak v pořadech ČT často potlačována, o vystupování jejích redaktorů prosazujících předem naprogramovaný jediný správný názor a s chováním vyšetřujícího soudce již ani nemluvě.

ad 4. – peníze

Je třeba si uvědomit, že:

 • v současném systému zatím vyhrávají peníze nad programy, a to kvůli přístupu občanů, kteří dávají přednost jakési předvolební placené estrádě na volném prostranství se zlevněným pohoštěním, z něhož mají malý jednorázový efekt, před programem s dlouhodobým efektem pro ně v průběhu dalších 4 let;
 • má-li se na tom něco změnit, musí dojít nejprve ke změnám ve vládě, k nimž lze za standardních okolností dojít pouze „soutěží“ politických stran ve volbách za stávajících podmínek a tedy s diskriminací alternativy, a to i z hlediska financí (možnost alternativy dosáhnout rovněž na státní příspěvek je za těchto okolností spíše teoretická). A ještě k tomu nesmí prasknout voda či vypadnout elektrický proud na Českém statistickém úřadu při sčítání hlasů;
 • zapojení velkých sponzorů (příliš se nepohrnou) bývá spojeno s jejich podmínkami a následnými požadavky, které budou alternativní subjekt odvádět od jeho původního programu ve prospěch zájmů oněch velkých sponzorů.

ad 5. – potlačení vlastního ega některých představitelů alternativy

Záleží opět na tom, co je hlavním cílem jednotlivých představitelů. Zda být raději „velkým kohoutem na malém smetišti“ či naopak „menším kohoutem na velkém smetišti“ s možností docílit vlivu na zdejší politické scéně a následně i kýžených změn k lepšímu. To je individuální, případ od případu a vždy bude záležet na povahových rysech a cílech jednotlivých představitelů alternativy. Mimo jiné je to i o schopnosti kompromisu zejména v otázkách programových tam, kde kompromis učinit lze.

ad 6. – plán, jak společným úsilím vyhrát konečně sněmovní volby v ČR

Je nutné konstatovat, že subjekty alternativy se dosud zabývaly individuálně samy sebou v nesmyslné představě některých z nich, že takto se dostanou samy nejen do parlamentu, nýbrž i do vlády. Výsledky 19 subjektů alternativy, které v součtu nedosáhly v předchozích sněmovních volbách v r. 2017 dohromady ani 5 % opravňujících subjekt ke vstupu do sněmovny, tomu odpovídají. Lze tedy konstatovat, že šlo v podstatě o neúčelně vynaloženou námahu, čas a peníze zúčastněných.

Nejde přitom o výsledek alternativy nahodilý, nýbrž opakovaný. Někde je tedy chyba, tu je třeba popsat a napravit. A to je právě cílem tohoto článku.

Základní chybou v této souvislosti je již sama o sobě ta skutečnost, že jednotlivé subjekty alternativy se opakovaně snaží prosadit se sólově a opakují přitom stále dokola svůj postup nevedoucí k úspěchu, aniž by hledaly, analyzovaly příčiny svého neúspěchu a snažily se odstranit problémy související s chybějícími „8 P“ či některými z nich podle situace.

ad 7. – plán realizace systémových změn

Největším problémem české alternativní scény je ta skutečnost, že ačkoliv některé její členské subjekty hovoří sice o změnách, jejich programy postrádají snahy o skutečné systémové změny. Dílčí úpravy v rámci stávajícího systému za systémové změny totiž považovat nelze. Programy alternativních subjektů pak na voliče vesměs působí dojmem, že tyto subjekty usilují jen o to, aby mohly vystřídat ve sněmovně některou ze slábnoucích systémových stran a pokračovat tam místo ní stejným způsobem a ve stejném systému i nadále. Pro občany a zlepšení jejich života se tak nic nezmění.

Výsledkem pak je, že 35–40 % voličů ke sněmovním volbám nechodí se zdůvodněním, že „není koho volit“.

Krom toho programy alternativních subjektů nereflektují ani zásadní změny, které se odvíjejí ve světě a jež se blíží i k nám.

ad 8. – plán dalšího postupu po příp. vítězných volbách

Pokud plány dalšího postupu, jak byly již výše popsány, buď obsahují pouze některé (líbivé) přísliby občanům, aniž by se zabývaly vytvořením k tomu potřebným podmínek či pokud v programech některých alternativních subjektů tyto plány neexistují vůbec, není vcelku co analyzovat.

Řešení vedoucí k nápravě

Tuto záležitost je třeba pojmout komplexně, neboť jednotlivé shora uvedené body jsou často vzájemně provázány.

1. Alternativní síly v ČR musí především nalézt svorník pro svoji spolupráci. Tím nutně musí být formulace, obhajoba a prosazování českých národních zájmů, a to jak vnějších, tak i vnitřních. Takových, které ve svém výsledku budou přínosné pro naše občany.

2.  Pokud alespoň některá z alternativních stran se pro takový krok směřující k formování alternativní scény rozhodne, příslušný program lze připravit k projednání a příp. doplnění.

3.  Další postup je pak na tom alternativním subjektu, který se k takovému projektu přihlásí jako první, aby o hlavních programových bodech jednal i s dalšími zájemci z alternativní politické scény a aby se společně dohodly na tom, co je z programu spojuje a nikoliv co rozděluje. Půjde tedy především o to, pro co společně jsou, neboť z pouhé negace ještě nikdo žádný projekt nevybudoval.

Půjde-li o podstatné body ve stanovených žebříčcích priorit obou subjektů, spolupráce bude nepochybně možná, přičemž osobní ambice představitelů obou subjektů by měly být podřízeny hlavním programovým bodům a nebýt tedy na překážku možné spolupráci. Tímto způsobem lze pokračovat postupně i při jednání s dalšími subjekty alternativy.

Takový program musí obsahovat nejen sbírku návrhů přinášející prospěch občanům a státu, nýbrž i kroky nutné k jejich dosažení, a to ve vazbě na podmínky vnitřní a zejména pak ty vnější s dosahem do ČR. V opačném případě sebelépe míněné návrhy zůstanou jen v oblasti planých slibů.

4.  Známé osoby (celebrity) jsou vytvářeny masmédii na objednávku svých vlastníků či jim nadřízených subjektů v mocenské pyramidě NWO, a to pro jejich účely. Podobně je tomu i v případě jejich vytvoření pro potřeby amerických státních elit, resp. Deep state. Podle toho se i tyto „celebrity“ začleňují do příslušné „stáje“.

Rozumem, znalostmi, praxí a pronárodním cítěním přitom ale masmédia nikoho obdařit nemohou. Jednak toho nejsou schopné, jednak mají zájem spíše o pravý opak.

Skutečné osobnosti přitom v našem národě existují, je třeba je oslovit a zapojit do činnosti. K tomu ale musí mít alternativa nejen dobrý program, nýbrž i snahu o spojení, aby vynaložené úsilí nepřišlo ladem, jak to dosud bylo běžné v praxi jednotlivých subjektů alternativy. V roztříštěné a někdy i rozhádané alternativě se mnozí občané nechtěli angažovat.

Na tyto skutečnosti a na naplňování projektu hájícího české národní zájmy spojujícího postupně alternativu by měli být naši občané upozorňováni zúčastněnými alternativními subjekty průběžně, v každodenní praxi.

5.  Dokud budou jednotlivé subjekty alternativy existovat v počtu, který téměř nepřevyšuje počet členů některých z nich, jejich možnost prosadit se na mediální scéně bude malá. Jejich šance se zlepší, začnou-li prokazatelně zastupovat větší počet voličů, o větší členské základně ani nemluvě. K tomu ale musí předcházet výše uvedené kroky, jakož i kroky spojené s novým řešením mnohých problémů, které současné systémové strany neřeší, řešit nechtějí či nejsou schopné řešit.

Určitým řešením (a současně i návodem pro televize) by mohlo být zařazení politických subjektů do podobných programů v kategorii 1. a 2. ligy s možností jejich veřejného vyjádření, prezentace jejich programů atd., a též s možností postupu či sestupu z ligy do ligy dle dosažených výsledků či požadavků posluchačů. Takový krok by rozhodně zatraktivnil diskuzní pořady a oživil i zájem posluchačů o ně. V současné podobě je mnozí posluchači již ani nesledují, neboť v té 1. lize omílají všichni stále dokola svá stanoviska, která nejsou konfrontována s čerstvým pohledem a názory, které by do takových debat vznesla či vnésti měla skutečná alternativa. Případný pořad pro menší alternativní subjekty má pak odlišnou podobu i programovou náplň.

Zájem o tyto pořady by zvýšila i určitá soutěživost některých našich občanů jako příznivců jednotlivých politických subjektů.

6.  Pokud se subjektům alternativy nepodaří přesvědčit české podnikatele, že „kopou i za jejich zájmy“, aby od nich získaly finanční podporu, a pokud donátory nemají být převážně podnikatelé očekávající rozšířenou návratnost takové investice v období po volbách, často i prosazováním jejich podnikatelských zájmů na úkor vlastního programu alternativního subjektu, který tak ztratí charakter a punc alternativního subjektu, nezbývá alternativním subjektům, než se obrátit na ty, za které skutečně prvoplánově „kopat“ mají.  Tedy na naše občany bez rozdílu, s žádostí o drobnější, leč o to hojnější příspěvky. I občan je ale do jisté míry investor a tedy i on by měl vědět, co za poskytnuté peníze může a má čekat. Ale i občan bude investovat až tehdy, uvidí-li šanci na úspěch alternativy.

7.  Naši občané vidí rostoucí mizérii na české politické scéně, sílí jejich volání po změně. Zatím to ale není ještě v dostatečné míře znát ani na jejich straně (alespoň z hlediska vědomí, jaké jsou příčiny a možnosti nápravy tohoto stavu) ani na straně alternativy z hlediska jejího programu a koordinace postupu. Růstu podpory alternativě ze strany občanů by rozhodně pomohla nejen zřetelná koordinace činnosti alternativních subjektů, nýbrž i plán postupu směřující k postupné fúzi alternativních subjektů do větších a početnějších celků tak, aby se jejich soubor mohl stát alespoň rovnocenným soupeřem dalších politických subjektů na naší politické scéně.

8.  Je zapotřebí, aby přinejmenším jedna z alternativních stran měla plán systémových změn zpracovaný. Některé změny lze provést po volbách, jiné změny teprve v souvislosti se změnami v okolním světě a zejména pak po našem odchodu z EU, ať již bude mít formu jakoukoliv (vystoupení či odchod po rozpadu EU). Podmínky nastavené ze strany EU provedení takových změn neumožňují, neboť EU usiluje o pravý opak, než je opětovné posilování národních států a jejich zpětné nabývání vlastní suverenity, k nimž musí systémové změny směřovat. Tyto systémové změny by měly narovnat podmínky u nás doma a současně i prosadit a upevňovat naši politiku v zahraničí související s upevňováním našich vnějších národních zájmů. I v tomto směru musí alternativa provádět průběžnou osvětu mezi našimi občany.

9. Občanům je nutné říci, nejen jaká zásadní opatření a jaké změny ke zlepšení jejich života mohou čekat po volbách (to některé strany ve svých volebních programech i činí), ale současně je seznámit i s připravovanými základními kroky, jež k tomu povedou. Tyto kroky by měly být navzájem kompatibilní a provázané do určitého systému. Proto je i v tomto případě řeč o plánu (dalšího postupu po příp. vítězných volbách).

10. Pro sjednocování alternativy a její oddělení od stran jen zdánlivě alternativních je třeba, aby některá z alternativních stran se tohoto úkolu chopila a začala ho realizovat, a to na bázi českých národních zájmů a např. pod heslem „Národ sobě II“. To skýtá širokou možnost uplatnění pro různé strany z celého alternativního spektra, pokud těm hlavním bodům směřujícím k formulaci, prosazování a obhajování českých národních zájmů dají přednost přes svými dosavadními dílčími cíli a osobními ambicemi jejich představitelů, které ve svých důsledcích pak podvazovaly možnost dosažení lepších volebních výsledků po jejich sdružení.

Není proto na škodu zopakovat si hned zpočátku něco z historie, nejlépe pak „Pověst o prutech Svatoplukových“. A důležité upozornění pro příslušníky alternativy: budete to dělat především pro naše občany, nás národ a stát, pro naše děti a nikoliv pro sebe.

Takže, kdo se realizace tohoto projektu chopí? Kdo začne?

42 komentářů

  1. „Tak se nebojte napsat ,pokud rozunite cesky ,pripadne vase odpovedi i v nemcine,pokud je konkretne mate.“

   Je mi líto: Tohle není česky. Je to z nějakého mizerného překladače. Článek jste nečetl. Česky, německy a ani anglicky nerozuNíte. Takže CO?

 1. GORDICKÝ UZEL POLITICKÉ ZMĚNY
  Za situace, kdy se vše zlepšuje v náš neprospěch, je zde ještě jedna možnost. Elity se k volebnímu vítězství také nedostaly postupnou evolucí a sbíráním souhlasu občanů. Elity se dostaly k moci převratem, kdy si vynutily předání moci od elit minulých, kterému se dnes eufemisticky říká „sametová revoluce“. Nejprve převzaly moc a pak byly volby, protože dobře vědí, že žádná „poctivá“ volební cesta k získání moci nefunguje.
  A jak o svou moc elity v současnosti přicházejí? Pomocí tvorby „no go“ zón. Může se to zdát jako nesmysl, ale je to v současnosti v Evropě jediná funkční cesta. Demonstrace a volební klání jsou nástroje mocenského boje z minulého století. Elity demonstrace brutálně potlačují a jak se sčítají volby už také není tajemství. Dnes je potřebné býti připraveni až i u nás začnou probíhat děje, které probíhají ve vyspělé části EU. Nebo si někdo myslí, že naše elity muslimským „no go“ zónám u nás zabrání? Tak proč nepřipravit nemuslimské „no go“ zóny?

  1. Dobrý den Anno,
   nechci se Vás dotknout, ale protože nemám o systému získávání moci žádné iluze, proto nepovažuji jakoukoli výzvu k jakémukoli současnému vládnímu politikovi za účinnou.
   Po třiceti letech sledování práce politiků, politologů a státních sdělovacích prostředků v demokratickém režimu nejsem naivní. Nikdo z ministrů si to, podle mne, ani nepřečte. Skončí to pravděpodobně v nějakém sekretariátu u nějaké dobře placené pracovnice, která „dře jako kůň“.
   O tom, jaký je mechanismus vzniku a dalšího vývoje „no go“ zón se lze dočíst v dějepise v kapitolách o Ostrogótech, Visigótech a Vandalech. Pro naivní Evropany zapomenuté, pro jiné národy plně funkční. V dnešní Evropě kupodivu naprosto účinné. Dobře tu otrokářskou a feudální dobu analyzuje ve svých pracech i Karel Marx. Proto, namísto papouškování současnou propagandou vymyšleného pojmu neomarxismus, každému doporučuji si Marxe raději přečíst. Pak zjistíte, že Marx o propagandou jemu připisovaných blbostech nepíše a žádný další Marx se v demokratické Evropě nenarodil, takže neo- se konat nemůže.
   Přesto Anno oceňuji Vaše aktivistické úsilí a přeji Vám při něm méně emocí.

   1. Myslím že o -gótech všeho druhu nám v dějepise neříkali ani zdaleka úplnou pravdu. Kde si tu pravdu tedy mohu přečíst?

    Ostatně, není to tak dávno, co se i u nás objevila „subkultura“ tzv. „gothů“, kteřížto naivkové si myslí, že je to odvozeno z gotiky. Přičemž jde o jeden z mnoha druhů kulturní diverze, o jakýsi druh „soft satanizmu“.

    To vše v rámci agendy „každý evropan si může vybrat svoji vlastní subkulturu dle svého vkusu, kterou bude coby užitečný idiot likvidovat kulturu vlastní, především její morálku, jakož i vlastní národ“

    Myslím že tohle byla agenda pracující na morálním a kulturním úpadku ještě před fází islamizace a LGBT, kterou by málokdo předtím zkousl.

 2. V 15:15
  Ale ne, Boletusi, to není sebenas.anost, to mi jen občas trochu vylítne tlak. (Mmimochodem mám ho nízký, tak nemusíš mít obavy.)
  Řeknu to jinak. Vadí mi, když někdo kritizuje chování „davo-elitářské“ společnosti a přitom do ní sám patří… Česky se tomu říká p o k r y t e c t v í .
  Přečti si ještě jednou všechny příspěvky, moje reakce na ně a pochopíš…
  Mimochodem, spousta „cizích“ prací je mnohem kvalitnějších než výplody řady zdejších diskutérů a už jsem to psal dříve – světonátor každého (i Tvůj!) je směsí názorů přejatých (od rodičů, kamarádů, učitelů, z knih) a vlastních praktických zkušeností.

  1. Vlasto,
   když budu parafrázovat Stalinovo: Můžeme udělat chybu v ekonomice, ta se dá napravit. Ale chyba v teorii bude smrtelná.

   Tak nás tu nech řešit teorii.

   Do těch aktivit, které tady tak vehementně prosazuješ se většina zdejších stejně zapojuje na místech tomu příslušných.

  2. No Vlasto, nikdo Ti nevyčítá neschopnost zaujmout více lidí souvislejším vlastním projevem. Nahrazuješ to pílí a pracovitostí někde jinde. Už někdo z nás shazoval a marginalizoval Tvoji práci, kterou jsi zde uvedl. Nikdo. A asi se mezi kobáky ani nikdo nenajde. Hledáš protivníky a zde na fóru je nenacházíš . Zkus jiná místa, s lidmi tvého založení. Tady prostě nezaujmeš, a s tím nic nenaděláš. Já si klidně podiskutuji s panem Tichým o JEHO názoru a práci, ale je pro mě zbytečné diskutovat S TEBOU o názoru pana Tichého. proč Kováříček (cvrček?), když je tu na fóru rovnou Kovář. Ale nahrazovat vlastní malost přimykáním se k jiným touto schopností disponující ? Co to vlastně je ? Podržtaškovství přesně odpovídající definici davu ? Uznávající jen autoritu a reagující na Svět +- dva týdny ? Odpověz si sám a zkus se přestat ztrapňovat výpady proti pracem velkých kolektivů lidí, kteří , na rozdíl od Tebe, klidně snášeli okolo sebe názory jiné. Je to jednoduché.
   Lidé, kteří vytvořili tento diskusní prostor a na rozdíl od Tebe ho pro mnoho dalších udržují v chodu, Bez agresivity a bez potřeby být ve světle reflektorů. Ti se s Tebou nebudou přít o svém významu. Ti ho budou podle svých schopností naplňovat. A že je za nimi také obrovský kus práce.

   1. Rekviem:
    Nu, vot. Chtěl jsem rozhýbat diskuzi, protože 2 dny po zveřejnění článku pod ním byl jeden příspěvek (Ondra). Přitom je to téma nanejvýš potřebné. Podařilo se mi to, ale směrem, který jsem neočekával. Až na dvě či tři vyjímky se z více než 30 diskutujících nikdo nevyjádřil k obsahu článku. Neanalyzoval, nepolemizoval, nesouhlasil, nerozvinul. Prostě mrtvo. I to však svědčí o způsobu a úrovni myšlení komunity KSB.
    Škoda. Zase jedna promarněná šance na sjednocení a posílení alternativy. Dopadne(me) jako Občanské hnutí před 29 lety…

 3. No vidíš Vlasto, za tuhle aktivní práci Tě mohu jen chválit. Ale fakt nevím, proč sem mezi lidi kteří pracují jinak, chodíš ? Asi svůj důvod máš, jsi tu už i dost populární, ale co dál ? Nenabízíš nic, co by zaujalo a oháníš se jen cizími pracemi . takže výsledek Tvé buditelské mise ? Opakující se sebe-Nasranost a agresivita vůči něčemu, co jsi nepochopil. Přitom tu na Tebe většina přítomných zcela kašle ,protrože nic pozitivního neneseš. Je to určitá forma duševního masochizmu, ale i to je projev.
  Tak mě napadlo-netrpíš náhodou komplexem méněcennosti? To by tomuhle projevu odpovídalo.

   1. Skálův výrok „Marxismus je katedrálou ducha“ je možná trochu matoucí. Ale asi není ekvivalentní výroku: „Jsem marxista“. Myslím, že i Stalin byl nucen manévrovat s používáním marxistických pojmů. Je třeba posuzovat podle činů (ovoci). Skála je mi sympatický.

 4. Dobře, vytvoříme struktury typu „Všelidová strana národních zájmů“. A jak se budeme bránit diskreditaci, infiltraci, a další imitačně-provokační činnosti? Není to odsouzené k neúspěchu?

  Není smysluplnější diskutovat v hospodách, v práci, na webu, vstupovat do existujících politických stran apod. ?

  Ano, práci nad formulací „českých národních zájmů“ bych přivítal. Ale to je vznik něčeho jako VP ČSSR, a ten také nevznikne tak, že já mám zrovna pocit, že je to potřeba.

  1. Kdybys sledoval CELOU alternativu a nebyl zaslepen jedinou správnou pravdou (KSB), věděl bys, že p. ing. Tichý v minulosti vydal sérii článků o českých národních zájmech (tuším na outsidermedia.cz) a byl bys v obraze. A to platí pro celé zdejší osazenstvo. Kvůli KSB a nevidíte, co se děje kolem…

    1. Dobrý den, paní Ireno, Vás si vážím pro vaši práci a názory, které zde uvádíte, a proto občas nechápu, co ve společnosti vyznavačů KSB hledáte.
     Ale občas mě rozčiluje množství omezenců, kteří diskutují na téma a „řeší“ problémy, o kterých nic neví, a ještě se pochlubí, že nehodlají číst všechno, co se toho týče. Rozdím mezi mnou a většinou zdejšího osazenstva spočívá v tom, že si přečtu, kladně ohodnotím a přijmu do mozaiky poznání glosu Petra Hampla na aktuální téma, rozhovor Jaroslava Foldyy na aktuální téma, komentář profesora Staneka na aktuální téma i analýzu profesora Bárty k pespektivám vývoje civilizace. Všechno jsou to lidé s určitým vzděláním, praxí ve svém oboru a širokým rozhledem a zkušenostmi v oborech dalších. Proto se musím neustále štípat do tváří, když slyším ze zdejší komunity, že Hampl je h…l, Foldyna zraje jak víno, Stanek je dobrý, ale kdyby vyznával KSB, tak by byl lepší a brali bychom ho, a Bárta je zaprodaný (GP), protože mu to sype (na výzkum). Kdo jsou lidé, kteří nedosahují ničeho z toho, co výše jmenovaní, a dovolí se je takto dehonestovat? A ještě se odvažují tvrdit, že jedině jejich metodika (myšlení) je ta správná… Co dokázali ve srovnání s nimi?
     Křesťané říkávali, „blahoslavení (budiž) chudí duchem“, ale já s tímto výrokem nesouhlasím. Protože to, co zde mnozí předvádí, to není slabost ducha, to jen neomalenost diletantů…

     1. Dovolím si opravu.
      Křesťané to možná tak říkali, ale smysl řečeného byl jiný.
      „Blahoslavení (= materiálně) chudí (ale v duševnu) v duchu žijící, jejich bude království nebeské“.
      Není důvod myslet si, že království nebeské bude výhradně pro duševně zaostalé, natož lidi nabádat, budiž = buďtež chudí duchem.
      Chyba je nejspíš v tom, že za ta dlouhá léta sem tam nějaká autorita pozměnila slovo, či zapomněla čárku a nebo ji někam naopak přidala a tím se smysl věty úplně změnil.
      To je už taková vlastnost češtiny, že pouhá čárka, špatně v textu umístěná, může měnit význam napsaného v pravý opak.
      A celé věky se špatně stylizovaná věta předávala dál, až se z ní stala obecná pravda.
      Navíc to rčení bylo jistě původně ve staročeštině a kdo dnes zná staročeskou gramatiku, nebo stavbu vět? Takže i převod do moderní češtiny mohl ta slova patřičně zkomolit a dokonce bych nevyloučila ani úmysl (někdy se „duchovno“ dokonce i trestalo – když byla povolena pouze „víra“)

     2. Víte Vlasto, já hlavně hledala odpovědi na to, proč se po roce 89 okolo mne moji spoluobčané začali chovat jako šílenci, a proč se socialistický tábor zbořil jako domeček z karet, když k tomu nebyl fakticky žádný důvod. A bohužel žádný z vámi vyjmenovaných lidí mně ty odpovědi neposkytl, neboť chybou mnoha velmi inteligentních lidí se často stává, že si myslí, že už všechno vědí a pokud si i něco nového přečtou, tak k tomu přistupují předem s takovou skepsí, že je skoro zbytečné, aby to vůbec četli. A potom sami kloužou po povrchu a nedokážou se do věcí náležitě ponořit. Já hodně těch odpovědí našla v pracích VP SSSR. Zkuste si přečíst třeba Základy sociologie. Přitom nemůžu říci, že zase všechno odtud beru, jak to leží a běží, mám taky své výhrady. Ono kdyby je člověk neměl, tak by se asi nikdy věci nemohly posunovat dál. Teď jsem si poslechla pana Skálu zde asi 1:45 min https://www.youtube.com/watch?v=89v-N1YKokw
      a v něčem bych si s ním podala ruce včetně té chuti fyzicky se dopustit násilí na lidech tvrdících, že se Rusové dívali, jak Varšava krvácí při povstání. Tam bychom asi spolu stáli v jednom šiku, ale v hodnocení roku 68 už určitě ne. I když je pravda, že zde mohl probírat pouze jeden z aspektů, to je možné, ale důraz vedl stylem, že jiné důvody snad ani nebyly důležité… A je to natolik zásadní otázka v hodnocení našich dějin a toho proč byl socialismus poražen a já pořád doufám, že jen v bitvě, že ho to v mnoha věcech diskvalifikuje a omezuje… Tak asi takto.

   1. Pan Tichý zde publikoval článek, tak se vyjadřuji k článku. Když zde opublikuje článek ve kterém se pokusí zformulovat české národní zájmy, rád si přečtu. A celou alternativu opravdu sledovat nehodlám, nejsem masochista. Sleduji (studuji) co osobně považuji za nosné. O tom čím jsem nebo nejsem zaslepen, vážený pane, nevíte vůbec nic.

 5. Otázka do pranice:
  Tak co „kobáci“, kdo z vás souhlasí s Ondrou? Jít či nejít k volbám a a pokud ano, koho volit?
  Opravdu si myslíte, že Volného blok, Přísaha a Skálovi komunisté jsou „řízená opozice“ (řízená alternativa)? (Záměrně píšu Skálovi komunisté, protože Filip a jeho parta jsou jiná kohorta.) Dr. Skálu a plk. Šlachtu znám osobně a mohu s klidným svědomím prohlásit, že jsou jedni z mála lidí, kteří chtějí pro tuto zemi a její obyvatele něco udělat a něco změnit.
  Tak co vy na to? Čekám ostrou, ale slušnou diskuzi, pádné argumenty a jasný závěr. Za posledních pár týdnů jste toho moc nepředvedli – jen samé teoretizování, za které by se nemusel stydět ani modrý Fiala…

  1. Pokiaľ ide o otázku, či ísť k voľbám alebo nie. Myslím si, že je potrebné vytipovať konkrétnych ľudí a tých „krúžkovať“, čím sa tvorí vhodný kádrový zbor. Nestačí si tipnúť stranu, lebo v každej strane sa nájdu jedinci schopní akurát klamať a kradnúť. Po voľbách nestačí 4 roky spinkať v radostnom očakávaní svetlejších zajtrajškov, ale treba na zvolených poslancov tlačiť, kontrolovať i podporovať.

   1. Hanzi Trottel:
    Tohle jsem dělal posledních 20 let. Neosvědčilo se. Je zjevné, že americký systém tvorby loutkových režimů z naší politiky za 20 let udělal přehlídku neschopných a nebo všeho schopných loutek.
    I proto museli vytáhnout „králíka z klobouku“ Babiše, který umí používat hlavu, a má určitou schopnost krizového managementu jako Trump. Vlastně je jeho dost nedokonalou českou obdobou.
    Kádrová nouze GP je v naší politice do očí bijící. Možná proto bylo rozhodnuto o drastickém řešení jeménem „covid19“.
    Ikdyž, nechápu jak chtějí stabilizovat středoevropský region, když v něm vyvraždí všechny starší lidi (kteří jediní jsou svéprávní a schopní tuto stabilizaci provést – viz věkový průměr „konceptuálů“) a zbytek populace budou mořit nezaměstnaností, hladem atd.
    Tohle je naprostá idiocie.

    Ale s tímto naprosto souhlasím:
    „Po voľbách nestačí 4 roky spinkať v radostnom očakávaní svetlejších zajtrajškov, ale treba na zvolených poslancov tlačiť, kontrolovať i podporovať.“

    To by ale napřed museli definitivně zavřít všechny nálevny, zrušit prodej chlastu (případně jen ve vybraných státních prodejnách), fotbal, hokej a všechny debilizující zábavy a estrády.
    Pak by se lidi mohli probudit, vzpamatovat a začít konečně něco dělat. Myslím že náš (československý) národ na to má.
    Jen je potřeba ho přestat deptat ekonomicky, na 5. prioritě a na dalších prioritách.

    Myslím že máme větší šanci než poněkud zdegenerovaní Rakušáci, kteří sice mají nějaké znalosti z dob R-U, ale myslím že nemají šanci tento středoevropský projekt utáhnout. Protože už není 19. století ani doba pobělohorská, a vědomí lidí je úplně jinde.

    Není možné z Rakouska vytvořit centrum řízení, a zároveň tam lifrovat mraky barevných migrantů a debilizovat populaci lacinou morálně pokleslou zábavou, jako všude jinde na Západě.
    Tady to soudruzi globalčiki opět notně podělali.

    1. Pokiaľ ľudia nebudú študovať ksb, dvtr a všetko ostatné (znalosti sú moc), nebude koho podporovať a tlačiť do funkcií ani to nebude mať kto robiť. Davo elitárska zpoločnosť je v terminálnom štádiu krízy z ktorej sa už nevyhrabe. Buď ľudstvo skolabuje alebo sa pretvorí na vzdelanú a mravnú ľudskú spoločnosť. Treva mladých motivocať k vzdelávaniu v ksb, histórii, psychológii, prírodných vedách… Priznám sa,že zatiaľ sa mi to príliš nedarí ani u vlastných detí. Mládež je totálne apatická, lenivá a zmagorená. Ak sa tento problém nepodarí vyriešiť, problém sa vyrieši sám – zánikom homo sapiens.

     1. Ondra + Hanzi:
      Zkuste se oprostit od vzletné terminologie a začít používat vlastní rozum (pokud vám ještě po KSB vymývárně zbyl). Což takhle oprášit tradice, morálku, pravdomluvnost a hlavně OSOBNÍ PŘÍKLAD? Děti je nutné vést od malička a ne si vzpomenout v jejich 15, že by po sobě měly začít uklízet…
      Můj otec mě naučil, že nesmím lhát, podvádět, udělat podraz. Naučil mě žít v poctivosti, spravedlnosti a vždy stát za svým slovem a skutkem. Taky přiznat chybu, omluvit se a NAPRAVIT ji.. Život je to někdy krkolomný, stresující, ale kdykoliv se mohu bez uzardění ohlédnout. A k tomu jsem dovedl i děti a vedu (podpůrně – rodiče jsou na prvním místě) vnuky. A nikdo z nás k tomu nepotřebuje GP, ani davoelitářské teorie…
      Pomáhat lidem, učit se a ověřovat v praxi…To je krédo LIDÍ!

     1. A co chceš slyšet? P.Ing. Tichý napsal vyčerpávající analýzu problematiky české alternativy a diskutovat už lze jen o detailech praktické činnosti. Tady je namístě místo řečí se chytit za nos (ze strany „vůdců“, „osobností“ a „členstva“ alternativy – viz Příčovy, kob-fórum a pleajáda hnutí, stran a straniček) a ZAČÍT MAKAT na sjednocení, doladění programu (který je v podstatě hotov – kdo sleduje dlouhodobě ing. Tichého, má ten program pohromadě) a začít praktickou politikou a kampaní vše uvádět v život. Jenže to by museli „vůdci“ opustit stranické sekretariáty, „osobnosti“ počítače, „členstvo“ hospody, „kobáci“ přestat planě diskutovat na téma domácích porodů a Putinových reforem a vydat se mezi lidi. A jak známo, „manuální“ práce v ČR zrovna nefrčí…
      Svého času jsi mě nazval salonním partyzánem, tak ti poodhalím, co ta partyzánština obnáší.
      Jsem členem místního zastupitelstva, ve vedlejší obci pracuji jako brigádník , jsem členem SDH, vlastenecko-historického kroužku, organizuju poznávací zájezdy za historíí kraje a republiky, vedu obecní kroniku. Mám spoustu dalších zájmů, do který ti nic není, a vedu děti a vnuky k tradičnímu pojetí morálky a výchovy. Příčí se mi lež, podvod, nafoukanost a omezenost, ať náboženská nebo názorová. Z tohoto pohledu jsou pro mě vyznavači jediné správné pravdy KSB na stejné úrovni jako John Fulton (puritán), Winston Churchil (eugenik), Reinhard Heydrich (nacionální socialista), Klaus Schwab (liberál) či jakýkoliv jiný náboženský nebo ideologický fanatik.
      Protože vtěsnávat myšlení do šablony je prvním krokem k duševnímu ustrnutí a k následnému zabíjení LIDÍ s jiným myšlením a názorem!

   1. Takový jazyk existuje. Jmenuje se matematika. Jen má pár chyb. Například ne každý mu rozumí a také vychází vždy z nedokazatelných axiomů, na kterých se nemusíte shodnout a pak domluva ani pomocí matematiky není možná.

    KSB má lepší recept. Většina společnosti musí mít převážně lidský typ psychiky. Ten sám o sobě vylučuje lhaní.

    1. KSB je lepší než matematika?? Bože, do čeho jsi to dal duši…

     Jsi schopen pochopit, že fyzikální zákony a matematika, která je popisuje a definuje, zde jsou od počátku vesmíru ( na rozdíl od tebe) a budou platit i v době, kdy ty a KSB tu dávno nebudete?

 6. Skúsme sa na alternatívu pozrieť očami „elít“. Cieľom „elity“ je udržanie existujúceho systému, resp. jeho nahradenie otvorenou fašistickou diktatúrou, ktorá povedie k upevneniu jej výsad a možnosti bezuzdného vykorisťovania spoločnosti. Sú “ elity“ a „elity“, teda skutočná, konceptuálne silná trieda vykorisťovateľov a vrstva konceptuálne neschopných kolaborantov, ktorí žijú v ilúzii vlastnej moci a výnimočnosti. Oproti tomuto systému stojí roztrieštená a konceptuálne nevyzretá „alternatíva“. Čo by ste voči nej podnikli, keby ste boli elitárom? 1. Vytvorili by ste vami ovládané „alternatívne“ zoskupenia imitujúce aktivitu proti systému, ktoré by viazali časť síl verejnosti a odvádzali ju ako blezkozvod do „bezpečia“. 2. Existujúce alternatívne zoskupenia by ste sa snažili zneškodniť a paralyzovať. Napríklad infiltráciou, korupciou činiteľov alebo ich vydieraním/diskreditáciou. Následne budete ovplyvňovať ich činnosť tak, aby bola zneškodnená. To všetko sa v praxi deje. Táto záškodnícka a neutralizačná činnosť „elít“ sa dá poraziť vzdelávaním širokej verejnosti v oblasti riadenia (kob a dvtr, znalosti a chápanie histórie sociológie a psychológie atď.), následne zapájaním čo najširšej verejnosti do oblasti politického a spoločenského života, participovaním na fungovaní alternatívnych subjektov i oficiálnych spoločenských štruktúr. To ide ruka v ruke s morálnym dozrievaním jedincov. Človek, ktorý osobnostne a morálne dozrieva, je odolnejší voči rôznym formám zla, napr korupcii a podieľaní sa na činoch ktoré umožňujú jeho diskreditáciu a vydieranie. Už spomenutým čo najmasovejším vzdelávaním širokej verejnosti sa vytvára účinné chovanie masovej štatistiky i kádrová základňa pre voľbu vedúcich predstaviteľov alternatívneho hnutia. Na úrovni organizačnej je potrebné subjekty alternatívy zjednocovať, nie trieštiť na desiatky slabých a rozhašterených zoskupení. Je potrebné „infiltrovať“ už existujúce politické subjekty, spoločenské organizácie, štátnu a verejnú správu „svojimi ľudmi“ – konceptuálne gramotnými čestnými ľudmi so svedomím, ktorí majú úprimnú snahu zlepšiť spoločenský vývoj.

   1. PNZ sa mi pozdáva. A ako ho presadiť ? Vytypovaním najvhodnejších politikov, „vynútenie“ slubu, ze túto agendu budú presadzovať a následne na nich neoblomne vyvýjať nátlak. Pôjde to ako v lete na saniach, chce to vytrvalosť a čas, ale časom sa výsledky postupne dostavia. Stojí to za to. Ak nechceme zhynúť, aj tak nemáme na výber. A opakujem, treba sa vzdelávať a vzdeláť ml generáciu. Hŕstka ľudí zdola nič nedokáže, pol milióna rozumných už áno.

 7. Vážně si myslíte, že v situaci, kdy jediný člověk ochotný hájit zájmy občanů, za což byl ze sněmovny při vypnutých kamerách vyveden v poutech policií, má větší než nulový význam se zabývat politikou?

  Podle mě je to na parlamentní úrovni zcela zabité. Jediné kde má cenu ještě řešit politiku, je úroveň obecní a komunální. A to jen někde, za předpokladu že v dané obci bude nadprůměrný počet rozumných lidí a ne „zombie“ kteří si vždy neomylně navolí do zastupitelstva populistické prolhané „démony“ kteří jim naslibují hory a doly, přičemž v zastupitelstvu jen přikrádají a nechávají se podplácet developery.

  Byl jsem dost nepříjemně překvapen, jaké můžou být nemožné politické a společenské poměry dokonce v obci s pouhým tisícem obyvatel: maloměšťáctví, šosáctví, davově-elitářské uspořádání par excellence.

  Ve městech je to úplně zabité.
  Takže jedine obec s osvícenými obyvateli bez kariérních politiků kteří „smrdí“ v zastupitelstvu už 20 let.

  Suma sumárum, jsem přesvědčený, vzhledem k prohnilosti veškerých úředních a politických struktur a jejich promořenosti parazity a gaunery všeho druhu, že jedinou možností je začít tyto struktury vytvářet zdola úplně znovu.
  Přičemž je nutné zajistit mechanizmus takovým aby se tam nedostávaly ne-lidské typy osobnistí. Jinak to dopadne zase stejně.

  Monemtálně zastávám názor jako Pjakin, že současnými volbami můžeme jen na dalších 5 let legalizovat vládu gaunerů a zlodějů. To je vše čeho můžeme dosáhnout. Takže je nutné tyto podvodné pseudo-volby ignorovat v co největším počtu.
  (což vzhledem k naprosté tuposti voličských biorobotů nejspíš nevyjde)

  1. Vážně si myslíte, že v situaci, kdy jediný člověk ochotný hájit zájmy občanů, za což byl ze sněmovny při vypnutých kamerách vyveden v poutech policií, má větší než nulový význam se zabývat politikou?

   Ano, má. Protože to je začátek – prozření, dominového efektu, vzpoury, revoluce, osvobození.
   Co uděláš, až budeš svědkem toho, jak černý šerif v supermarketu „péruje“ návštěvníka, že nemá roušku?
   a) nebudeš si toho všímat
   b) podpoříš černého šerifa
   c) sundáš si roušku a podopoříš návštěvníka
   d) sundáš si roušku,podpoříš návštěvníka a vysvětlíš všem okolo, včetně přivolaného policisty, že nosist roušky je protiústavní, protože nařídit něco lidem múže jen zákon (schválený parlamentem), ale ne nařízení vlády či ministestva (viz pčíslušný článek ústavy).
   Kolik odvahy v sobě (ne)najdeš??

Napsat komentář