Úvod

Z prací Vnitřního prediktoru (dále jen VP SSSR) víme, že člověka je možno zotročit jedině tehdy, když zotročovatel má nějaký náskok nad zotročovaným. Víme taky, že takový náskok si GP v době svého vzniku získal … a snaží se ho již několik tisíciletí udržet.

Dále z prací VP SSSR víme, že lidé se dělí podle svého typu psychiky na zvíře, biorobota, démona a Člověka. Nižší typy psychiky (zvíře a biorobot) jsou programovatelné (dají se řídit)), čehož také GP využívá.

Cesta z otroctví je cestou k Lidství. Po cestě k Lidství je třeba komunikovat s Bohem (intuice daná Božím vedením). Nesmíme také zapomenout na Lásku, která umí být pěkně nelogická a nevypočitatelná. Náhoda=synonymum Boha, když se zrovna nechce podepsat, a Láska jsou na světě jediné dvě věci, které není možné programovat/předvídat, a proto je GP nedokáže začlenit do svého řízení. Díky tomu bychom měli získat stejné schopnosti (a díky morálce dost možná i ve vyšší kvalitě), které jsou zdrojem toho dnešního náskoku GP nad zbytkem lidstva.

Dále víme, že jedním z prostředků, který GP využívá, je technokratická civilizace.  O technokratické civilizaci víme, že nevyhnutelně přivede lidstvo ke krachu. Je jedno jestli to bude krach vojenský, ekonomický, ekologický nebo zdravotní (Covid-19) … a že cílem KSB je přechod k biologické (to se minimálně zatím jeví jako nemožné), nebo alespoň ekotechnické civilizaci.

Po debatách s dalšími studenty koncepce jsem dospěl k názoru, že většina z nich si myslí, že bude stačit ekotechnickou civilizaci zavést až poté, co KSB vyhraje. Já jsem však toho názoru, že zbavení se technokracie (na osobní úrovni) musí předcházet vítězství KSB. Je tzv. podmínkou nutnou pro toto vítězství, nikoliv následkem. V další části textu se budu snažit vysvětlit proč.

Evangelium Lásky Ježíše Krista Světu v podání učedníka Jana.

Osobně jsem z několika zdrojů dospěl k názoru, že tím prostředkem, který zabezpečuje GP zachování náskoku (potřebného pro zotročování) je právě technokratická společnost. Ta se postavila mezi nás a přírodu/Boha, čímž nám zabraňuje v komunikaci. Jedním ze zdrojů mého přesvědčení je „Dobrá zpráva Ježíše Krista Světu v podání učedníka Jana, jehož nejdůležitější pasáže jsou zde: http://leva-net.webnode.cz/products/dobra-zprava-svetu-od-jezise-krista-v-podani-ucednika-jana/

Dle mého názoru následující slova Ježíše připomínají náš biologický původ (slovo Matka zatupuje biosféru Země):

A Ježíš odpověděl: „Šťastní jste, že bažíte po Pravdě, neboť vám pomohu a nasytím vás chlebem moudrosti. Šťastní jste, že chcete setřást moc Satana, neboť vás přivedu do říše andělů naší Matky, kam moc Satana nesahá.“

A oni se ptali s podivením: „Kdo je naše Matka, a co jsou její andělé? A kde je jejich říše?“

„Vaše Matka je ve vás a vy jste v ní. Ona vás zrodila, ona vám také dává život. Ona to byla, která vám dala vše, a k ní se jednoho dne vrátíte. Šťastní jste, jestliže poznáte ji a její říši, jestliže přijmete anděly své Matky a jejich zákony. Neboť vpravdě, pravím vám, ten, kdo tak činí, nikdy nebude nemocen, neboť moc Matky stojí nade vším. Potře Satana i jeho říši a opanuje naše těla a všechny živé věci.

Následující slova jsou varováním před zapomínáním na náš biologický původ a rozšířením technokratického vidění a organizace světa:

Vpravdě, pravím vám, člověk je synem Matky země a od ní obdržel své tělo, tak jako tělo novorozeného dítěte bylo zrozeno z lůna matky. Proto pravím vám, buďte zajedno s Matkou zemí. Ona je ve vás a vy jste v ní. Z ní jste byli zrozeni, s ní žijete a do ní se zase vrátíte. Dodržujte proto její zákony, neboť nikdo nemůže žít dlouho či být šťastný, jen ten, který svou Matku zemi ctí a dbá jejích zákonů. Neboť váš dech je její dech, vaše krev její krev, vaše kosti její kosti, vaše maso její maso, vaše oči a uši její oči a uši.

Pravím vám, nebudete-li dodržovat jenom jediný z jejích zákonů, budete-li jen jediné části svého těla škodit, budete ztraceni v bolestiplné nemoci a utrpení. Nebudete-li žít podle zákonů své Matky, nemůžete nijak uniknout smrti. Ale při tom, kdo bude podle zákonů své Matky žít, ona také setrvá. Uzdraví jeho bolesti a on nikdy neonemocní. Dá mu dlouhý život a uchrání jej od všeho trápení, před ohněm, před vodou i uštknutím jedovatým hadem. Neboť vaše Matka vás nejen zrodila, ale uchovává také váš život. Šťastný je ten, kdo svou Matku miluje a klidně spočívá na jejích prsou. Neboť vaše Matka vás miluje, i když se od ní odvracíte. A oč víc vás bude milovat, jestliže se k ní opět navrátíte?

Vpravdě, pravím vám, její láska je veliká, větší než nejvyšší hory, hlubší než nejhlubší moře. A ty, kteří svou Matku milují, nikdy neopustí. Tak jako slepice chrání svá kuřata, lvice své mladé, matka novorozeně, tak Matka země chrání syna člověka před vším nebezpečím a zlem.

Neboť vskutku, na syna člověka číhá bezpočet nebezpečí a zlého. Kníže pekel, zřídlo všeho zla, číhá v těle všech lidí. Je smrtí, je pánem všech běd, a zatímco se obléká do pěkných šatů, lidi jen pokouší a utiskuje. Slibuje bohatství a moc a zářivé paláce a šaty ze stříbra a zlata a množství služebníků. Slibuje slávu a nádheru, rozkoše a požitky, přemíru jídla a pití, hýřivý smyslný život a zahálčivé dny. A láká každého tím, po čem mu srdce nejvíc prahne. A v onom dni, kdy se synové člověka stanou otroky marnivostí a ohavností, zmocní se za to všeho, čím je Matka země bohatě obdařila. Ubere si z jejich dechu, krve, kostí, masa, vnitřností i jejich očí a uší. A dech člověka se stává krátkým a sípavým, plným trýzně a zápachu, jako dech nečistých dobytčat. Jeho krev houstne a páchne jako voda močálu, hrudkovatí a je černá jako noc smrti. Jeho kosti tvrdnou a sukovatí, vysychají drtí se jako kámen, který dopadne na skálu. Jeho maso tuční a vodnatí, rudne a hnije vyrážkami a hroznými nádory. A jeho střeva se plní odpornými nečistotami, kalnými proudy úpadku, v nichž řádí hrozní cizopasníci. Jeho oči se zakalují, až je zastře černá noc, a uši ohluchnou, jako ticho hrobu. A nakonec zbloudilý syn člověka ztrácí život. Neboť nedodržel zákony své Matky a vršil hřích na hříchy. Proto jsou mu odebrány všechny dary přírody: dech, krev, kosti, maso, vnitřnosti, oči a uši a po tom všem život, jímž Matka země korunovala jeho tělo.

Varování by bylo k ničemu, kdyby neobsahovalo cestu k návratu na správnou cestu:

Ale pokud si syn člověka uvědomí svoje chyby, zalituje svých hříchů a zřekne se jich, jako by se nikdy nestaly, a chce se opět navrátit k Matce zemi, dodržuje její zákony a osvobodí se z drápů Satanových odoláním jeho pokušením, pak Matka země přijme bloudícího syna s láskou a pošle své anděly, aby mu sloužili. Vskutku, pravím vám, když syn člověka odolá Satanovi, který v něm přebývá, a nevykonává jeho vůli, v tutéž hodinu spatří anděly Matky země, kteří mu všemi silami pomohou, aby se z moci ďáblů vymanil.

Neboť nikdo nemůže sloužit obojímu. Buď slouží Satanu a jeho ďáblům, anebo životu. Vpravdě, pravím vám, šťastni jsou ti, kteří dodržují zákony života a neputují stezkou smrti. Neboť v nich rostou životní síly a oni uniknou utrpení smrti.“

Tato slova byla silná tehdy a jsou silná i dnes, dialog pokračuje stěžejní pasáží, která i nám říká, kde máme hledat Boha:

A ačkoli slunce právě zapadalo, neubíral se nikdo domů. Seděli kolem Ježíše a ptali se: „Mistře, jaké to jsou zákony života? Zůstaň ještě chvíli s námi a pouč nás. Chceme naslouchat tvému učení, abychom se uzdravili a žili správně.“ A Ježíš se posadil mezi ně a řekl: „Vpravdě pravím vám, nikdo nemůže být šťastný než ten, kdo dodržuje zákon.“

A oni odpovídali: „My dodržujeme všechny zákony zákonodárce Mojžíše, přesně jak stojí ve svatých písmech.“

A Ježíš odpověděl: „Nehledejte zákon v písmech, neboť zákon je život, zatímco písma mrtvá. Říkám vám popravdě, Mojžíš neobdržel zákon od Boha napsaný, ale prostřednictvím živého Slova. Zákon je živé Slovo živého Boha prostřednictvím živých proroků pro živé lidi. Ve všem živém je zákon. Najdete ho v trávě, ve stromě, řece, hoře, nebeských ptácích i mořských rybách. Ale hledejte ho hlavně v sobě. Neboť vpravdě pravím vám, všechno živé je Bohu blíže než písmo, které je bez života. Tak učinil Bůh život a všechno živé, aby skrze věčné Slovo učili člověka zákonům pravého Boha. Bůh nevepsal zákony do stránek knih, ale do srdcí a vašeho ducha. Jsou ve vašem mase, vašich vnitřnostech, ve vašich očích a uších a v každé malé části vašeho těla. Jsou přítomné ve vzduchu, ve vodě, v zemi, v rostlinách, v slunečních paprscích, v hlubinách a výšinách. Mluví všechny k vám, abyste porozuměli řeči živého Boha. Vy však zavíráte oči, abyste neviděli, zacpáváte si uši, abyste neslyšeli. Vpravdě, pravím vám, že písma jsou dílem člověka, ale život a všechny jeho projevy jsou dílem božím. Proč nenasloucháte slovům, která jsou zapsána v jeho dílech? Proč místo toho studujete mrtvá písma, pocházející od člověka?“

„Jak můžeme číst Boží zákony jinak, než v písmech? Kde jsou zapsány? Předčítej nám z toho, kde je vidíš, neboť my neznáme nic jiného než písma zděděná po předcích. Pouč nás o zákonech, o kterých mluvíš, abychom jich byli poslušni a mohli se uzdravit.“

A Ježíš řekl: „Nemůžete rozumět slovům života, protože žijete ve stínu smrti. Temnota vám zkalila zrak a uši ucpala hluchota. Neboť, jak říkám, nepomůže dumat nad mrtvými písmy, jestliže to, co bylo napsáno, popíráte svými činy. Vpravdě, pravím vám, ve vašich činech není Bůh a jeho zákony. Ty nejsou v rozmařilosti, ani v opilství, ani nedbalém životě či žádostivostech; ani v touze po bohatství či nenávisti k nepřátelům. Neboť všechny tyto věci jsou pravému Bohu a jeho andělům nesmírně vzdálené. To vše pochází z říše tmy a pána všeho zla. A všechno to nesete sami v sobě. K vám nemůže proniknout boží Slovo a moc, protože vaše tělo a duch je zabydlen všemožným zlem a nečistotami. Chcete-li aby k vám proniklo živé boží Slovo a jeho moc, nešpiňte své tělo a ducha; neboť tělo je chrámem Ducha a Duch je chrám boží. Proto očistěte chrám, aby v něm mohl prodlévat jeho Pán a zaujmout místo, které je ho hodno. A před všemi pokušeními těla a ducha přicházejícími od Satana se vzdalte pod ochranu Nebes.
(…)

Neboť, vpravdě, nikdo nemůže dosáhnout Nebeského Otce, ani by prošel přes Matku Zemi.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/dobra-zprava-svetu-od-jezise-krista-v-podani-ucednika-jana/

Celá verze evangelia slovensky zde: http://leva-net.webnode.cz/products/evanjelium-jezisa-krista-svetu-podla-ucenika-jana/

Připomenu ještě následující část o Lásce, která se dostala i do kánonu Nového zákona v převyprávění apoštola Pavla – 1. Korintským, kap. 13.

Kdybych mluvil jazyky lidí i andělů, ale byl bez Lásky, zněl bych jako plech nebo rozladěná citera; i kdybych uměl předpovídat budoucnost a znal všechna tajemství i všechnu moudrost, a měl víru tak silnou jako bouře a dokázal přesazovat hory, ale neměl bych Lásku, nebudu ničím. A kdybych se vzdal všech statků abych nasytil chudé a všechen lesk, který jsem obdržel od svého Otce, ale neměl Lásku, nebude mi to nic platné. Láska je trpělivá, Láska je dobrotivá, Láska nezná závist, neplodí nic zlého, nezná pýchu; není sobecká, vůči zlobě zůstává mírnou, není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Láska vysvětluje vše, věří všemu, vždy se spoléhá, Láska přenáší vše, nikdy se nevyčerpá: co se týká jazyků – ty umlknou, co se týká poznání – to pomine. Neboť nyní vládneme částmi nepravdy i pravdy, ale přijde plná dokonalost a všechno částečné se rozplyne. V dětském věku člověk mluví jako dítě, chápe jako dítě, myslí jako dítě; dospělý sice odkládá dětské věci; ale přesto se přece ještě díváme přes kalná skla a matoucí slova. Dosud máme jen částečné vědomosti, ale až staneme před tváří boží, nebudeme již mít částečná vědění, ale taková, která nás On učí. Nyní nám zůstávají tři: Víra, Naděje, Láska, ale největší z nich je Láska.

Závěrem

Odpovědí na otázku v nadpisu článku jsou slova Ježíše: „Nehledejte zákon v písmech, neboť zákon je život, zatímco písma mrtvá… Najdete ho v trávě, ve stromě, řece, hoře, nebeských ptácích i mořských rybách. Ale hledejte ho hlavně v sobě. Neboť vpravdě pravím vám, všechno živé je Bohu blíže než písmo, které je bez života. Tak učinil Bůh život a všechno živé, aby skrze věčné Slovo učili člověka zákonům pravého Boha.

U uvedeného je doufám patrné, že určitý odstup od technokracie minimálně během procesu výchovy nového pokolení (-1 až 12 let) je nutným předpokladem k tomu, aby člověk mohl na osobní úrovni komunikovat s Bohem prostřednictvím živého Slova (Přírody).  Bez této komunikace se jednotlivec jen velmi těžko bude stávat Člověkem.

V pokračování článku se budu snažit odpovědět na to, jaké schopnosti (+ odkud se vzaly), jsou součástí informačního náskoku GP a jak a proč technokracie úspěšně brzdí jejich osvojování.

49 komentářů

 1. Dle mého názoru:

  a) GP&co používá naprosto cokoliv jako clonu mezi námi a Bohem. Včetně ekologie a ochrany planety kterou prezentuje tak abychom cítili stud a pocit viny. Nikoliv jako láskyplný vztah k veškerému stvoření.
  Tedy že GP zase jednou nějakou věc zneužil a obrátil proti nám, podle mě nevypovídá o kvalitě a hodnotě této věci.

  b) Co se týče nedostatku, tak to je podle mě hlavní prostředek manipulace kterým nás ovládá. Když už byl nuce povolit blahobyt jako protiváhu blahobytu a dostatku v socialistických zemích, tak aspoň lidem sebral veškerý volný čas a snažil se je blahobytem a zábavou „překrmit“ tak aby neměli čas ani chuť se zastavit a začít přemýšlet a ponořit se do sebe.

  A ze stejného důvodu to koronašílenství. Aby byli lidi v neustálém stresu a nezastavili se ani na chvíli k nějakému usebrání. Proto momentálně Netflix chrlí kvanta dalšího braku, aby zase lidi ani na chvíli nezačali přemýšlet, když už je řada z nich doma na home office nebo na nucené dovolené či bez práce.

  c) Co se týče nedostatku zdrojů poslední tisíce let,tak ten měl jednak objektivní příčiny ve změně klimatu a přírodních podmínek.
  Ale převážně byl způsoben uměle, likvidací tradičních kultur pomocí křesťanství, islámu atd.

  d) Ale není to původní příčina toho, proč vznikla vrstva úzké elity a pak nevědomých nevzdělaných mas. Protože tohle rozdělení tu bylo již u velkých zaniklých civilizací před-starověké éry.
  Moc zmínek o nich nenajdeme, protože GP velmi pečlivě likvidoval veškeré záznamy o době před tím než uchopil moc na této planetě (před starověkem).

  e) Proto nevíme prakticky nic o pravlasti slovanů a jejich civilizaci, která patrně byla techno-biogenní.
  A říká se, že už tehdy narazili na úskalí techniky a zejména pokročilých zbraní. Proto se později rozhodli pro více biogenní způsob života, protože jim připadalo, že s lukem a oštěpem se nenapáchá tolik škody.
  (a to jsou slované jak je známe z doby po začátku letopočtu)
  A je to zároveň důvod proč velkolepý návrat pokročilých technologií (s důrazem na mírové využití) včetně letů do kosmu, proběhl právě v Rusku.

  To to vidím.

 2. V roce 1945 byl v Nag Hammádí objeven svitek, který je popisován jako tajemná slova Ježíše Krista. Svitek obsahující apokryfní Evangelium sv. Tomáše byl některými vědci z celého světa prohlášen za autentický záznam Ježíšových slov, některými za autentická slova faraona Achnatona… https://sk.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1ovo_evanjelium
  Každopádně Vatikán odmítá toto evangelium uznat.

  Shoda mezi těmito dvěma apokryfy je, že oba poukazují na přírodní zákony. Verš byl použit ve filmu Stigmata
  https://youtu.be/wrzs5dj-b-0?t=48

  1. „Království boží je v tobě a všude kolem tebe. Nikoliv jen v budovách ze dřeva a kamene. Rozštípni kus dřeva, já tam budu, nadzvedni kámen a nalezneš mě…“
   – Apokryfní Evangelium sv. Tomáše

   Opět jde tedy o spojení (vztah) člověka a prostředí. Církvi se pochopitelně tento apokryf, který útočí na jejich chrámy (moc nad nevědoucími), kde žádný Bůh není nelíbí.

 3. Hezká úvaha Juro, ale abychom všichni jenom nechválili, mám korekci k diskusi – k úvodní tučným písmem vyznačené tezi. Myslím, že eko-technickou civilizaci má v plánu zavést i GP, takže bude zavedena nezávisle na vlivu KSB, ale jen pro sebe – pro elity (fašistickou eko-technickou civilizaci). Tzn., že vítězství KSB je podmínkou pro zavedení eko-technické civilizace lidství pro celou populaci.

  1. Vysvětlím pro slabiduchy – nahlodaný znamená, zmrzačený, poškozený. Bůh neexistuje, tedy sebelepší učení zmrzačené, poškozené pánbíčkářstvím se proto nemůže stát univerzálním učením, nemůže zvítězit, pokud se neočistí od pomatenců… Amen.

  2. Author

   Podle mě ne …. technokracie funguje jako clona komunikace s Bohem. V biogenní civilizaci nedostatek vede k nedostatečné výchově (která je taky potřebná k tomu stát se Člověkem), což již minimálně jednou vedlo k vytvoření slabě vzdělaného davu a „elity“.

   GP si ale přivlastnil pojmy „eko“ a „bio“ … takže sebou řízenou technokratickou civilizaci tak může nazvat … ale nebude to civilizace, ve které technika bude pod kontrolou typu psychiky Člověk.

   1. Technokracie je všude kolem nás a přesto se objevila KSB a myslím, že se úspěšně šíří (i když se někomu může zdát že pomalu). Takže je to vždycky o osobní míře zahlcení se technokracií nebo naopak při přílišném tlaku technokracie (budování clon) o jejím odmítání, což už lze dnes u řady jedinců vidět. Ale úplné odmítnutí technokracie je opačný extrém, který GP podpoří všemi deseti. Povede k úpadku životní úrovně a začátku boje o základní zdroje nutné k přežití. Tzn. nikdo nebude mít čas řešit nadstavbu a překážet mu v řízení.
    GP se snaží přivlastnit „bio a eko“ a využít ho ve svém zájmu, pokud převládne typ psychiky Člověk, nepodaří se mu to. V tom jsem myslím ve shodě.

   2. Author

    Připouštím, že Náhoda existuje …. s pravděpodobností 0,0??? % se i teď objevují lidi s typem psychiky Člověk. Většinou k tomu dospěli sebenápravou v dospělém věku.

    Je však Pjakinem i VP SSSR ohlášeno, že potřebujeme téměř 100%. … a před dosažením pohlavní zralosti (tj. bez započtení sebenápravy).

    Je ohlášeno, že potřebujeme vybudovat takovou kulturu (a v ní vychovatnové pokolení), která toho bude dosahovat. Považuji za vyloučené se v technokratické kultuře dostat byť i jen na 1% … a potřebujeme téměř 100%.

    Ano, nedostatek je problém.

   3. @JURA
    Příklad … když máte disfunkční rodinu … tak při jejím štěpení/rozdělení vznikne, řekněme pro zjednodušení, jedna OK a druhá KO část (na počty nehleďme) –> tudíž (vy/u)mřením té KO části zůstane již jen ta OK část … a ten proces dosažení zcela jiného procenta může být pak velmi rozdílný v následné retrospektívě oproti současnému výhledu vpřed.

    Lineariata či téměř lienearita pohledu vpřed je tou mlhou … při pohledu zpět můžete snáze zavnímat dynamiku dění, která se v pohledu vpřed hůře představuje … aneb po bitvě každý generál.

    A všeobecná aktuálně velmi viditelná neschopnost nést za svůj život odpovědnost může být tím hlavním hybatelem změn v poměrech jednotlivých typů psychiky.

   4. Tá eko-technická civilizácia je v podstate určitý prechodný stav medzi technokratickou a biologickou civilizáciou. V technokratickej nevládne človek technike ale technika zotročuje (a duchovne „kastruje“) človeka. Treba si uvedomiť, že technologické produkty sú len barličkou pre človeka v ochrane pred prírodou. Človek je spočiatku hlúpy a nezručný ako batoľa a nevie, ako sa na biologickej úrovni brániť pred prírodou, a tak mu stará kultúra ponúka protézy v podobe techniky.

    V biologickej kultúre sa predpokladá, že človek postupne techniku nebude potrebovať, lebo bude mať také psychické schopnosti (ako Ježiš), že príroda mu neublíži a živly ho budú poslúchať.

    V prechodnej eko-technickej civilizácii pôjde o snahu zosúladiť a zharmonizovať sa s prírodou, dosiahnuť rovnováhu aj v medziľudských vzťahoch ale aj vo vzťahoch ľudí s prírodou. Pritom si bude stále pomáhať technikou, ale tá bude výhradne sluhom, nie pánom. V žiadnom prípade tu už nemôže existovať davo-„elitarizmus“, lebo takýto systém je nemravný a nemravnosť zdegraduje každý spoločenský systém, dokonca aj biogénny (viď natívne kmene Inkov, Mayov a iné. Zničil ich davo-„elitarizmus“). Bude tu však tendencia prechádzať od technických procesov k psychickým procesom – s rastúcou duchovnosťou a múdrosťou čerpanou z reči Života.

  1. 6p mám na Tebe takový skromný dotaz. Mě ta věta, které Ty nerozumíš, dává vcelku smysl, že “..zbavení se technokracie (na osobní úrovni) musí předcházet vítězství KSB..”. A proto, se Tě musím zeptat: a kde jinde by se mělo KSB prosazovat než na osobní úrovni? Na úrovni celospolečenské by se mělo prosazovat? A to jako chceš někomu nařídit a nutiti ho, aby se KSB naučil a používal. Chceš to přikázat nebo jak to chceš udělat? Jakmile je něco prosazováno silou z vnějšku, tak dnes už je jasné že to nebude dlouho fungovat. Viz mraksismus a podobně. Taky byl nařízen z venku a mnozí na to kašlali a prováděli imitační činnost, aby vypadli, že jsou mraksisti a měli klid. No, a mraksismus nezafungoval, protože, co je tlačeno silou, nefunguje. Ono těch důvodů nefunkčnosti je více a k tomu dalšímu se hned dostanu.
   A teď by možná šel použít výrok o „opiu lidstva“. No, když někdo přijme nějaké učení za své, tak je pochopitelně vnitřně přesvědčen, že je to učení v pořádku a nikdo ho nemusí do ničeho tlačit (viz náboženství v podání církví) a vše se zdá být v pořádku. Jenže ono to je v pořádku, dokud člověk nezačne učení důsledně zavádět do života. A v tu chvíli se ukáže, zda je ono učení opium nebo je životu adekvátní. Jinými slovy, praxe je kritériem pravdy. A tak v KSB je například rozebráno a vysvětleno, proč je mraksismus nefunkční, kde jsou chyby v křesťanství… KSB tedy vystupuje nad křesťanství a mraksismus a popisuje ono opium.

   Takže dávat KSB na roveň náboženství a spojit to s opiem je skutečně známka neznalosti a velmi chabé manipulace nebo záměr spojovat nespojitelné. A protože KSB přijímám a praktikuji i na osobní úrovni, protože mě tomu nutí životní okolnosti, tak vidím tu vazbu pochopit KSB na osobní úrovni.
   (Příspěvek Biga2 nechápu. Je pro mne nesouvislý blábol.)

   1. Autor to myslel asi takto, ve stručnosti:
    Lidi se domnívají – napřed vítězství KSB – pak zavedení ekotechnické civilizace.
    On se domnívá – napřed zbavení se technokracie – pak vítězství KSB.

    Já to popletl, já tu větu pochopil opačně a pak se mé myšlenky rozjeli úplně jinam a skončil jsem u Adamitů. Omlouvám se.

    Stejně mě to nepřesné názvosloví mate, což jsem se snažil vysvětlit svou druhou větou mého přípěvku. Asi stručně.

    Pro mě je rozdíl mezi „ekotechnickou civilizací“ a „zbavení se technosféry“. „Zbavením se technosféry“ autor myslel „Biogenní civilizaci“, nebo „ekotechnickou civilizaci“, nebo něco jiného a co?

    Vízěství KOB nemůže nastat z těchto důvodů:
    1.) Nikdo zatím měřitelně nepopsal, jak by to „vítězství KOB“ vypadalo, kdy by nastalo, stejně tak je to s pojmem „zbavení se technokracie“. Nezavání to názvosloví neurčitostí marxismu?
    2.) KOB musí být neustále otevřená novým myšlenkám odpovídajícím JŽO. „Vítězstvím KOB“ by se z ní stalo dogma jak z Bible.

    Proto nerozumím, proč se článek nazývá: „Kde se nachází Bůh?“ Cožpak Bůh není všudypřítomný? Po skorovítězství KOB se Bůh bude nacházet a teď se nenachází?
    Nebo je to záležitost míry? Teď se nachází míň, myslí-li se Bohem blaho na Zemi.

    Ad. Boletus:
    Názory „Bible není podstatná, protože je mrtvá“, „O mrtvých jen dobré“, „Nesuď, abys nebyl souzen“ nám jenom brání zkoumat chyby minulosti. Pro KOB jsou různá učení naopak podstatný zdroj poučení pro zlepšení života. Viz DUŠANBE. I z Janova evangelia bych převzal jenom to dobré, protože to písmo není o nic živější než jakékoliv jiné.

    Ad. BIGO2:
    Odpověděl Ti právě DUŠANBE. A nemyslím tím tu poslední větu.

    Ad. DUŠANBE:
    Co si představuješ pod slovem: „Zbavení se technokracie“ a pod slovem „Vítězství KSB“, prosím Tě? Můžeš to definovat?
    KOB by se mělo prosazovat i na celospolečenské úrovni, prosazovat do jisté míry a jde také o to jak. Seznámit s KOB můžeš (dovést ke studni) ale nařídit používání ne (pít musí sám). Ale to víš sám a já snad netvrdím, že by se mělo šířit jako marxismus.
    Jak jinak se k tobě KOB může dostat než z vnějšku? Ty jsi k tomu přišel jak? Potom se bavíme jen o sdělovacím prostředku, ne? A proč ne už ve škole? Možná je to jen otázka načasování kdy. Ty by jsi KOB šířil jako dosud, dvěma internetovými stránkami a ústním předáváním? Nebyla by to hermetizace KOB? Dřív nebo později o KOB stejně bude celospolečenské jednání, kde se zavádějícím věrozvěstům nevyhneš.
    Marxismus nezafungoval také proto, že byl nefunkční.
    Nedávám KOB na roveň náboženství, je to koncepce a nespojuji to s opiem lidstva. Mrzí mě, jestli můj příspěvek tak vyzněl.

    Přesto celkové vyznění článku považuji za vynikající, protože se snaží dohlédnout dál. A protože se domnívám , že ‚“skorovítězství KOB“ nastane až v čistě biogenní civilizaci, po naprostém odstranění jakékoliv technosféry.

   2. Author

    Článek neprošel oponenturou. Upozornění na nepřesné názvosloví je na tedy na místě, diskusi na téma lepší srozumitelnosti vítám.

    Cílem KSB s nejvyšší prioritou ve vektoru cílů je, aby téměř 100% (s pravděpodobností blížící se jistotě) mladí lidé před dosažením pohlavní zralosti (cca 12 let ???) disponovali typem psychiky Člověk.
    K tomu je potřeba zapojit intuici, kterou však nejde správně používat bez (každodenní???) komunikace s Bohem. Technika je programovatelná a já považuji za prokázané, že v ní Bůh nepřebývá. Dokonce jsem přesvědčen, že technosféra je nám záměrně podstrčena v takové kvalitě, aby působila jako clona komunikace mezi námi a Bohem.

    Problém plně biologické civilizace je nedostatek zdrojů. V práci VP SSSR „Psychologický aspekt historie a perspektiv civilizace“ je to zmíněno kratičkou větičkou cca ve významu: Patrně z důvodu nedostatku zdrojů rozhodli stařešinové neřešit otázku vzdělávání nově vzniklými poznatky všechnu mládež, ale ponechali vzdělávání nadále v rodinách, tj. k těmto poznatkům se tak dostala jen mládež z rodin elity …. a dalším vývojem se z nich stala „elita“, kterou známe z pojmu davo-„elitarismus“.

    Tj. ten rozpor – technosféra cloní komunikaci s Bohem a nedostatek zdrojů (nejen v biologické civilizaci) je základem nedostatečné výchovy (která je taky potřebná pro to stát se Člověkem) nového pokolení – bude třeba vyřešit. …. pro někoho je technosféra již knoflík, kolo, nebo třeba i oheň.
    Ekotechnickou civilizaci si tak představuju sice co nejblíže biogenní, ale s možností použít vhodnou techniku (podřízenou typu psychiky Člověk) tak, aby nebyl nedostatek.

    Z hlediska GP považuji za možné cíle technogenní civililizaci – výsledkem jsou člověk jako příslušenství stroje = biorobot. Nebo biogenní civilizaci nedostatkem a z toho plynoucím boji o přežití (tj. aktivaci zvířeckých pudů). Ekotechnickou společnost (technika pod kontrolou typu psychiky Člověk) podle mě GP nemá v plánu vytvořit …. ale již má převzatu termilogogii „eko“ a „bio“, takže tu svou technokratickou může nazvat tímto pojmem, ale s vlastním významem.
    (Dost možná se vyjadřuji terminologicky neurčitě, tak mě případně oprav. A jestli jsem na něco podstatného z otázek zapomněl, tak se taky ozvi)

   3. Život, všetky prírodou stvorené živé procesy sú jazykom Boha (aj s jeho mravnosťou a etikou).
    Technosféra, technologické procesy sú jazykom človeka (aj s jeho mravnosťou a etikou).
    Akejkoľvek múdrosti sa ľudia naučili, naučili sa jej jedine z reči Boha, t.j. pozorovaním Prírody a Života okolo seba a v sebe.
    V Ľudskej reči (a teda aj technologických procesoch a produktoch), na rozdiel od Božej reči (reči živých procesov okolo nás a v nás), je pravda zmiešaná s lžou (nevedomky aj zámerne).

 4. Mám stejný pocit jako Dušan. Bible je nepodstatná, protože je mrtvá. Živé je jen slovo , které ona konzervovala, ale nestvořila.A konzervovala, jak už to v konzervárenství běží, s potřebným přídavkem konzervačních aditiv (éček) To slovo Janovo stvořili živí,myslící a predikující lidé.
  jsem moc rád, že to @Jura vzal právě za tento konec . Kdo nečetl, tak si přečtěte Mistra a Markétku od Michaila Bulgakova . Stalin velmi dobře pochopil, jak cenný literární odkaz Bulgakov zanechává. Dodnes je jeho román nedoanalyzován a dodnes je považován za Román románů. To je asi nejlepší vhled do rozdílu mezi „biblickým“ ježíšem a lidským Ješua Ha-Nocri. Ale zpátky k Jurovi. Přesné a dostatečně iritující.

 5. Uvedené úryvky jsou patrně z gnóstických pseudoevangelií vzniklých až koncem 2. a počátkem 3. století po Kristu.

  Nejsou garantovány Cirkví, která jediná má exclusivní pověření k interpretaci učení a působení Ješuy ha-Nocri.

  Nelze je tudíž existenciálně integrovat bezvýhradně a spíše pouze jako více-méně (ne)zajímavou konstrukci své doby a její dnešních reliktů.

 6. Juro díky, dlouho jsem už necítil takový zvláštní, povznášející pocit při čtení textu a úvah s tím související. Měl bych si to apokryfní Janovo evangelium ještě jednou přečíst, protože i když jsem ho tehdy četl, mnoho jsem zapomenul a dnes jsem měl ten pocit, že ho čtu zase poprvé. Díky za připomenutí.

  1. Podle mého názoru Ti nikdo ze zdejších nadávat nebude. Nikdo asi nemá radost z toho, že odmítáš pomocnou ruku, ale po těch letech Tvého (a zatím zjevně bezvýsledného) působení v prostředí KSB už si asi mnozí řeknou, že je třeba svou energii směřovat někam jinam. Za mne – myslím si, že rozhodnutí v lidech už padlo, čas se naplnil – a každý už nevratně kráčí po své cestě. Podle KSB je ta cesta v jednotě s Bohem, to je celé.
   Ty k tomu tady tučným písmem napíšeš jen jedno nesmyslné heslo, dokonalou esenci nepochopení té věci. Ne, nadávat Ti asi nikdo nebude. Jen myslím, že už by se také neměl nechat takovými věcmi zdržovat.

   1. Dám si s tím tu práci, nijak mě to nezdržuje a použiji nadávku: je to vůl. Kouřit opium, to je jako být Sparťanem nebo třeba katolíkem. Věřit Bohu je trochu jiná liga.:)

    j

 7. U uvedeného je doufám patrné, že určitý odstup od technokracie minimálně během procesu výchovy nového pokolení (-1 až 12 let) je nutným předpokladem k tomu, aby člověk mohl na osobní úrovni komunikovat s Bohem prostřednictvím živého Slova (Přírody). Bez této komunikace se jednotlivec jen velmi těžko bude stávat Člověkem.

  stoprocentní souhlas !

  Řešení všech současných problémů po technické stránce v souladu s citací: Šťastní jste, jestliže poznáte ji a její říši, jestliže přijmete anděly své Matky a jejich zákony. Neboť vpravdě, pravím vám, ten, kdo tak činí, nikdy nebude nemocen, neboť moc Matky stojí nade vším. https://www.youtube.com/watch?v=5_ZJuf1vAes

  Musí přijít ke spojení KOB + Michail Veličko o projekte Venus https://www.youtube.com/watch?v=32eDnReKQ1s

  1. Pak je tu ale otázka jak to že v předkolumbovských biogenních společnostech měl GP takovou obrovskou moc, a ztrácí ji až v dnešní technogenní společnosti.

   Zřejmě to nějak souvisí se zákonem času, kterému, přiznám se, jsem úplné neporozuměl.

   1. Technogenni společnost má výhodu oproti všem minulým, že její moudrost vychází díky vědě a technice s objektivní reality, tedy zmíněných přírodních zakonu. I zde přetrvává sice snaha ohýbat některé vědní obory, ale právě díky zákonu času kdy se objem informací v našem světě (díky rozvyjicej se věde která ho neustále zrychluje) neustále zvětšuje je stále náročnější manipulovat s lidmi, kteří si začínají osvojovat díky přístupu k různým odbornym clankum, video prdnaskam atd. nektere dovednosti, ktere ovladal dosud pouze GP.

    Matematika (ukázka): Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic Metody prediktor-korektor https://cs.wikipedia.org/wiki/Numerick%C3%A9_%C5%99e%C5%A1en%C3%AD_oby%C4%8Dejn%C3%BDch_diferenci%C3%A1ln%C3%ADch_rovnic

   2. Věda a technika je založena na mylném základě zobecněných kategorií Hmota, Energie, Prostor, Čas.

    Ono se sice snižuje množství lidí, kteří v jednotlivé manipulace věří, ale neustále se zvyšuje globální dosah jednotlivých manipulací.

   3. Proto se nedokážeme pohnout dále a ubíráme se špatným směrem. Avšak některé vědní obory jako například výtažek s projektu Venus kde vědci popisují prostředí a jeho vliv na člověka jsou čistě Objetivo záležitosti.

   4. (JURA) Tak si ho vyslechni ještě jednou a pozorně. Jasně tam říká, že většina věci je objektivní a třeba je realizovat. A týká se to hlavně částí, o kterých jsem psala. Vše, co popisují v Zeitgeiste odborníci v oboru biologie jsou objektivní fakta, která nezávisle na tom potvrzují i ​​jiné zdroje. V našich končinách se tomuto tématu podrobně věnuje (takový nejznámější) P. Stanek (SAV) či Jan Svoboda psycholog vyučuje na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Jejich přednášky či online materiály jsou dostupné na internetu.

    Projekt Venus je dobrý i po technické stránce. Tím, že jsme narušili rovnováhu ve více oblastech a utrhli se tak trochu z řetězu, jako jediný nabízí ta nejoptimálnější věcné řešení jak zastavit naši samo destrukci. Tak, abychom dali nyní věci do pořádku a neutrpěly přitom žádnou větší újmu. Každý systém má své mezi období kdy se vyvíjí. Jsou věci, které nelze přeskočit. Nejprve je třeba z prostředí odstranit socio patologické jevy, aby se mohla začít formovat normální a zdravá společnost. A přesně to projekt Venus nabízí. Samotný koncept (jádro) je, ale špatný. A je navržen ve prospěch globalistů proto je třeba začít pracovat na regionální úrovni s použitím koncepce soc. bezpečnosti.

   5. Zkusím to ještě po tvém:

    „Šťastní jste, jestliže znáte ji a její říši, jestliže přijmete anděly své Matky a jejich zákony. Nebyla vpravdě, právě vám, ten, kdo tak činí, nikdy nebude nemocen, nebyla moc Matky stojí nade vším.“

    Ještě jednou a jen to důležité: „přijmete anděly své Matky a jejich zákony“ – tedy přírodní zákony. To se týká hlavně biologie. Prostředí a jeho vlivu na člověka. Co na to říká tvé svědomí? Chceš žít zdravě v souladu s těmito zákony nebo ne? Pokud ne, pak do konce svého života ty i další co takhle smýšlejí nečekejte žádné pozitivní změny. Tam kde nic není, kde je špatný celý základ, nic lepšího nikdy nevyroste.

    A na závěr něco od Staněka: Zdravie a prevencia (nejnovější ved. poznatky) https://www.youtube.com/watch?v=iTPGgYtTEGw

   6. *oprava verši : „Vaše Matka je ve vás a vy jste v ní. Ona vás zrodila, ona vám také dává život. Ona to byla, která vám dala vše, a k ní se jednoho dne vrátíte. Šťastní jste, jestliže poznáte ji a její říši, jestliže přijmete anděly své Matky a jejich zákony. Neboť vpravdě, pravím vám, ten, kdo tak činí, nikdy nebude nemocen, neboť moc Matky stojí nade vším. Potře Satana i jeho říši a opanuje naše těla a všechny živé věci.

   7. Vrátím se ještě k projektu Venus a objasním jednu maličkost, aby nezůstaly nezodpovězené otázky a místo na spekulace. Jak říká Veličko, projekt Venus je Frescove životní dílo. Neřeší však hlavní otázku, jak se stát člověkem. A, proto by byl jeho projekt, kdyby měl být použit v současném uspořádání společnosti, zneužit nadnárodními společnostmi. A vznikla by další zombie společnost. Proto jsem i psala, že je navržen ve prospěch globalistu. No podle Velička to nebyl záměr. Fresco řešil hlavně to čemu nejvíce rozumí. Technickou stránku.

   8. Našla jsem pro tebe ještě jednu důležitou studii, která dobře doplňuje Veličkovi přednášky o alkoholu. Ale jen doplňuje, protože jak si vzpomínal, naše věda je založena na mylném základě, což je důvod proč jsou některé věci před ní ještě ukryté. No pro tvou informaci, v dnešním světě již existují dva vědní proudy. Jeden mainstremovy a druhý seriózní, o kterém mluví i P.Stanek. Informace pochází z jedné s jeho posledních přednášek.

    nová zjištění:

    Konzumace alkoholu je již od dávných dob spojena s vrozenými a vývojovými problémy novorozenců. Výsledky nové studie jsou však překvapující. Mezi vrozenými srdečními vadami děťátka a pitím alkoholu rodičů před početím je určitá souvislost. „Pití budoucích rodiču představuje vysoce riziko a nebezpečné chování, díky kterému se dítě může narodit se srdeční vadou nebo jinými onemocněními,“ řekl autor studie Jiabi Qin.
    https://edition.cnn.com/2019/10/03/health/dads-trying-to-conceive-stop-drinking-wellness/index.html

    A opět otázka? Co na to říká tvoje svědomí? Teď když máš k dispozici tuto informaci jakoby ses zachoval v situaci kdy tvá partnerka nebere antikoncepci? Nechal by jsi zmrzačit toho malého človíčka nebo bys byl zodpovědný?

   9. Ano, můžete všechna tato fakta ignorovat jak jste to dělali doposud. To je nejjednodušší. Ale pak se nikdy neptejte proč? Za co mě Bože tak trestáš?

   10. Vanesa:
    Tak Prof. Peter Staněk je globalista jako řemen. To jeho neustálé křečovité prosazování „zlaté miliardy“ jako jediného řešení pro lidstvo, úzkostné vyhýbání se jakékoliv kritiky číny a argumentování pomocí dávno provařených globalistických thinktanků jako Římský klub, ho usvědčilo z toho, že pracuje pro GP, nikoliv pro nás.

   11. Já si to nemyslím. I v tom linku, co jsem přiložila se snaží lidi přimět přemýšlet a vybrat si svou vlastní cestu. A dopředu a otevřeně je varuje před tím, co se stane, pokud zůstanou pasivní. Pro ty, kteří jste to nepostřehli tak v průběhu příštích deseti let bude vybudována zcela nová společnost jestli se vám to líbí nebo ne. Ti nahoře půjdou i přes naše mrtvoly. Proti změně na globální úrovni, bez osvojení si koncepce soc,. bezpečnosti jsou všichni úplně bezmocní. Nechce se mi to nyní hledat, ale tuto skutečnost přiznává už i Klaus.

 8. Pokud bych to měl shrnout do několika praktických bodů:

  -napojit se na svě tělo, vypěstovat si vnímavost vůči jeho potřebám, důkladně o ně pečovat
  -skrze svoje tělo se propojit s přírodou a umět ji vnímat
  -zajistit kvalitní stravu
  -udělat řádný detox těla

  Čisté tělo a vnímavost vůči přírodě a jejím zákonům nám umožní mít skvělou intuici. Která je na fyzické úrovni blokována toxiny a přemírou podnětů a vzruchů.
  Tedy:

  -naučit se existovat v tichu, meditaci (ať si pod tímto pojmem představujeme libovolnou aktivitu která nás uvede do stavu vyprázdněnosti a vnitřního ticha)

  Řekl bych že asi nejnáročnější na pochopení je ta pasáž o Lásce a náhodách. Nicméně toto sdělení jsem slyšel už z tolika stran a v tolika rozličných formách, že to bude zřejmě jedno z nejdůležitějších sdělení.

  Jde o to, že energetické centrum umístěné v těle v hrudi v oblasti srdce, je něco jako „kvantový počítač“ který při dobré funkčnosti a napojení umí ovlivňovat kvantové pole ve kterém se všichni nacházíme.
  A o tom jsou ty „nenáhodné náhody“ které pracují v náš prospěch a ve prospěch všech okolních bytostí. (to je podstatou Lásky)
  C.G.Jung tyto nenahodné náhody pojmenoval jako „synchronicity“ a nějakou dobu se věnoval jejich studiu a popisu.

  Pokud tohle někomu připadá jako nepravděpodobné, tak si sám může pozjišťovat, že tuto znalost funkce srdečního centra měli nejen staří indové, ale i většina šamanských a mystických systémů v různých kulturách, od súfizmu až po andský šamanský systém.

  A já mám takový dojem že v nastávající náročné době bude nutností toto umět prakticky využívat. Ikdyž „využívat“ není to správné slovo. Protože osvojení si této techniky vyžaduje kompletní transformaci osobnosti.

 9. Fantastické, dechberoucí.
  Tak my máme 2000 let řešení našich problémů přímo před nosem, a nevidíme ho.

  Teď už se nedivím, že se Církev zuřivě bránila překladu Bible do Češtiny a dalších živých jazyků.
  Víte že čeština byla druhý evropský jazyk do kterého byla Bible přeložena?

  A taky to vysvětluje proč měla církem takový zájem na likvidaci druidských a slovanských posvátných hájů.
  A na likvidaci divoké přírody jako takové, klučení lesů atd.
  A co hlavně – zničení našeho vztahu k přírodě. To nás dorazilo a sebralo nám zbytky sil.
  A pak mohly přijít ty vředy, hniloba, nemoci…. a na kolektivní úrovni se to pak projevilo epidemiemi moru a cholery. Jak to že ve „zbožném a křesťanském“ středověku byly tak kruté epidemia a další „metly lidstva“ ?
  Protože naopak tehdy byl totální odklon od přírodních a božích zákonů.

  Přitom jsme celou dobu měli v Novém zákoně návod na řešení.
  Z tohoto pohledu se jeví boj husitů a později protestantů proti Církvi jako boj o holé přežití našeho národa.

  1. Author

   Děkuji …

   Jen faktická, zmiňované Evangelium Ježíše Krista v podání učedníka Jana není součástí Nového zákona.

   Biblisti ho znali (viz úryvek o Lásce, který se dostal v převyprávění Pavla do Nového zákona), ale dali si práci s tím ho do Nového zákona nezahrnout,
   tj. je to apokryf.

Napsat komentář