Úvod

Z prací Vnitřního prediktoru (dále jen VP SSSR) víme, že člověka je možno zotročit jedině tehdy, když zotročovatel má nějaký náskok nad zotročovaným. Víme taky, že takový náskok si GP v době svého vzniku získal … a snaží se ho již několik tisíciletí udržet.

Dále z prací VP SSSR víme, že lidé se dělí podle svého typu psychiky na zvíře, biorobota, démona a Člověka. Nižší typy psychiky (zvíře a biorobot) jsou programovatelné (dají se řídit)), čehož také GP využívá.

Cesta z otroctví je cestou k Lidství. Po cestě k Lidství je třeba komunikovat s Bohem (intuice daná Božím vedením). Nesmíme také zapomenout na Lásku, která umí být pěkně nelogická a nevypočitatelná. Náhoda=synonymum Boha, když se zrovna nechce podepsat, a Láska jsou na světě jediné dvě věci, které není možné programovat/předvídat, a proto je GP nedokáže začlenit do svého řízení. Díky tomu bychom měli získat stejné schopnosti (a díky morálce dost možná i ve vyšší kvalitě), které jsou zdrojem toho dnešního náskoku GP nad zbytkem lidstva.

Dále víme, že jedním z prostředků, který GP využívá, je technokratická civilizace.  O technokratické civilizaci víme, že nevyhnutelně přivede lidstvo ke krachu. Je jedno jestli to bude krach vojenský, ekonomický, ekologický nebo zdravotní (Covid-19) … a že cílem KSB je přechod k biologické (to se minimálně zatím jeví jako nemožné), nebo alespoň ekotechnické civilizaci.

Po debatách s dalšími studenty koncepce jsem dospěl k názoru, že většina z nich si myslí, že bude stačit ekotechnickou civilizaci zavést až poté, co KSB vyhraje. Já jsem však toho názoru, že zbavení se technokracie (na osobní úrovni) musí předcházet vítězství KSB. Je tzv. podmínkou nutnou pro toto vítězství, nikoliv následkem. V další části textu se budu snažit vysvětlit proč.

Evangelium Lásky Ježíše Krista Světu v podání učedníka Jana.

Osobně jsem z několika zdrojů dospěl k názoru, že tím prostředkem, který zabezpečuje GP zachování náskoku (potřebného pro zotročování) je právě technokratická společnost. Ta se postavila mezi nás a přírodu/Boha, čímž nám zabraňuje v komunikaci. Jedním ze zdrojů mého přesvědčení je „Dobrá zpráva Ježíše Krista Světu v podání učedníka Jana, jehož nejdůležitější pasáže jsou zde: http://leva-net.webnode.cz/products/dobra-zprava-svetu-od-jezise-krista-v-podani-ucednika-jana/

Dle mého názoru následující slova Ježíše připomínají náš biologický původ (slovo Matka zatupuje biosféru Země):

A Ježíš odpověděl: „Šťastní jste, že bažíte po Pravdě, neboť vám pomohu a nasytím vás chlebem moudrosti. Šťastní jste, že chcete setřást moc Satana, neboť vás přivedu do říše andělů naší Matky, kam moc Satana nesahá.“

A oni se ptali s podivením: „Kdo je naše Matka, a co jsou její andělé? A kde je jejich říše?“

„Vaše Matka je ve vás a vy jste v ní. Ona vás zrodila, ona vám také dává život. Ona to byla, která vám dala vše, a k ní se jednoho dne vrátíte. Šťastní jste, jestliže poznáte ji a její říši, jestliže přijmete anděly své Matky a jejich zákony. Neboť vpravdě, pravím vám, ten, kdo tak činí, nikdy nebude nemocen, neboť moc Matky stojí nade vším. Potře Satana i jeho říši a opanuje naše těla a všechny živé věci.

Následující slova jsou varováním před zapomínáním na náš biologický původ a rozšířením technokratického vidění a organizace světa:

Vpravdě, pravím vám, člověk je synem Matky země a od ní obdržel své tělo, tak jako tělo novorozeného dítěte bylo zrozeno z lůna matky. Proto pravím vám, buďte zajedno s Matkou zemí. Ona je ve vás a vy jste v ní. Z ní jste byli zrozeni, s ní žijete a do ní se zase vrátíte. Dodržujte proto její zákony, neboť nikdo nemůže žít dlouho či být šťastný, jen ten, který svou Matku zemi ctí a dbá jejích zákonů. Neboť váš dech je její dech, vaše krev její krev, vaše kosti její kosti, vaše maso její maso, vaše oči a uši její oči a uši.

Pravím vám, nebudete-li dodržovat jenom jediný z jejích zákonů, budete-li jen jediné části svého těla škodit, budete ztraceni v bolestiplné nemoci a utrpení. Nebudete-li žít podle zákonů své Matky, nemůžete nijak uniknout smrti. Ale při tom, kdo bude podle zákonů své Matky žít, ona také setrvá. Uzdraví jeho bolesti a on nikdy neonemocní. Dá mu dlouhý život a uchrání jej od všeho trápení, před ohněm, před vodou i uštknutím jedovatým hadem. Neboť vaše Matka vás nejen zrodila, ale uchovává také váš život. Šťastný je ten, kdo svou Matku miluje a klidně spočívá na jejích prsou. Neboť vaše Matka vás miluje, i když se od ní odvracíte. A oč víc vás bude milovat, jestliže se k ní opět navrátíte?

Vpravdě, pravím vám, její láska je veliká, větší než nejvyšší hory, hlubší než nejhlubší moře. A ty, kteří svou Matku milují, nikdy neopustí. Tak jako slepice chrání svá kuřata, lvice své mladé, matka novorozeně, tak Matka země chrání syna člověka před vším nebezpečím a zlem.

Neboť vskutku, na syna člověka číhá bezpočet nebezpečí a zlého. Kníže pekel, zřídlo všeho zla, číhá v těle všech lidí. Je smrtí, je pánem všech běd, a zatímco se obléká do pěkných šatů, lidi jen pokouší a utiskuje. Slibuje bohatství a moc a zářivé paláce a šaty ze stříbra a zlata a množství služebníků. Slibuje slávu a nádheru, rozkoše a požitky, přemíru jídla a pití, hýřivý smyslný život a zahálčivé dny. A láká každého tím, po čem mu srdce nejvíc prahne. A v onom dni, kdy se synové člověka stanou otroky marnivostí a ohavností, zmocní se za to všeho, čím je Matka země bohatě obdařila. Ubere si z jejich dechu, krve, kostí, masa, vnitřností i jejich očí a uší. A dech člověka se stává krátkým a sípavým, plným trýzně a zápachu, jako dech nečistých dobytčat. Jeho krev houstne a páchne jako voda močálu, hrudkovatí a je černá jako noc smrti. Jeho kosti tvrdnou a sukovatí, vysychají drtí se jako kámen, který dopadne na skálu. Jeho maso tuční a vodnatí, rudne a hnije vyrážkami a hroznými nádory. A jeho střeva se plní odpornými nečistotami, kalnými proudy úpadku, v nichž řádí hrozní cizopasníci. Jeho oči se zakalují, až je zastře černá noc, a uši ohluchnou, jako ticho hrobu. A nakonec zbloudilý syn člověka ztrácí život. Neboť nedodržel zákony své Matky a vršil hřích na hříchy. Proto jsou mu odebrány všechny dary přírody: dech, krev, kosti, maso, vnitřnosti, oči a uši a po tom všem život, jímž Matka země korunovala jeho tělo.

Varování by bylo k ničemu, kdyby neobsahovalo cestu k návratu na správnou cestu:

Ale pokud si syn člověka uvědomí svoje chyby, zalituje svých hříchů a zřekne se jich, jako by se nikdy nestaly, a chce se opět navrátit k Matce zemi, dodržuje její zákony a osvobodí se z drápů Satanových odoláním jeho pokušením, pak Matka země přijme bloudícího syna s láskou a pošle své anděly, aby mu sloužili. Vskutku, pravím vám, když syn člověka odolá Satanovi, který v něm přebývá, a nevykonává jeho vůli, v tutéž hodinu spatří anděly Matky země, kteří mu všemi silami pomohou, aby se z moci ďáblů vymanil.

Neboť nikdo nemůže sloužit obojímu. Buď slouží Satanu a jeho ďáblům, anebo životu. Vpravdě, pravím vám, šťastni jsou ti, kteří dodržují zákony života a neputují stezkou smrti. Neboť v nich rostou životní síly a oni uniknou utrpení smrti.“

Tato slova byla silná tehdy a jsou silná i dnes, dialog pokračuje stěžejní pasáží, která i nám říká, kde máme hledat Boha:

A ačkoli slunce právě zapadalo, neubíral se nikdo domů. Seděli kolem Ježíše a ptali se: „Mistře, jaké to jsou zákony života? Zůstaň ještě chvíli s námi a pouč nás. Chceme naslouchat tvému učení, abychom se uzdravili a žili správně.“ A Ježíš se posadil mezi ně a řekl: „Vpravdě pravím vám, nikdo nemůže být šťastný než ten, kdo dodržuje zákon.“

A oni odpovídali: „My dodržujeme všechny zákony zákonodárce Mojžíše, přesně jak stojí ve svatých písmech.“

A Ježíš odpověděl: „Nehledejte zákon v písmech, neboť zákon je život, zatímco písma mrtvá. Říkám vám popravdě, Mojžíš neobdržel zákon od Boha napsaný, ale prostřednictvím živého Slova. Zákon je živé Slovo živého Boha prostřednictvím živých proroků pro živé lidi. Ve všem živém je zákon. Najdete ho v trávě, ve stromě, řece, hoře, nebeských ptácích i mořských rybách. Ale hledejte ho hlavně v sobě. Neboť vpravdě pravím vám, všechno živé je Bohu blíže než písmo, které je bez života. Tak učinil Bůh život a všechno živé, aby skrze věčné Slovo učili člověka zákonům pravého Boha. Bůh nevepsal zákony do stránek knih, ale do srdcí a vašeho ducha. Jsou ve vašem mase, vašich vnitřnostech, ve vašich očích a uších a v každé malé části vašeho těla. Jsou přítomné ve vzduchu, ve vodě, v zemi, v rostlinách, v slunečních paprscích, v hlubinách a výšinách. Mluví všechny k vám, abyste porozuměli řeči živého Boha. Vy však zavíráte oči, abyste neviděli, zacpáváte si uši, abyste neslyšeli. Vpravdě, pravím vám, že písma jsou dílem člověka, ale život a všechny jeho projevy jsou dílem božím. Proč nenasloucháte slovům, která jsou zapsána v jeho dílech? Proč místo toho studujete mrtvá písma, pocházející od člověka?“

„Jak můžeme číst Boží zákony jinak, než v písmech? Kde jsou zapsány? Předčítej nám z toho, kde je vidíš, neboť my neznáme nic jiného než písma zděděná po předcích. Pouč nás o zákonech, o kterých mluvíš, abychom jich byli poslušni a mohli se uzdravit.“

A Ježíš řekl: „Nemůžete rozumět slovům života, protože žijete ve stínu smrti. Temnota vám zkalila zrak a uši ucpala hluchota. Neboť, jak říkám, nepomůže dumat nad mrtvými písmy, jestliže to, co bylo napsáno, popíráte svými činy. Vpravdě, pravím vám, ve vašich činech není Bůh a jeho zákony. Ty nejsou v rozmařilosti, ani v opilství, ani nedbalém životě či žádostivostech; ani v touze po bohatství či nenávisti k nepřátelům. Neboť všechny tyto věci jsou pravému Bohu a jeho andělům nesmírně vzdálené. To vše pochází z říše tmy a pána všeho zla. A všechno to nesete sami v sobě. K vám nemůže proniknout boží Slovo a moc, protože vaše tělo a duch je zabydlen všemožným zlem a nečistotami. Chcete-li aby k vám proniklo živé boží Slovo a jeho moc, nešpiňte své tělo a ducha; neboť tělo je chrámem Ducha a Duch je chrám boží. Proto očistěte chrám, aby v něm mohl prodlévat jeho Pán a zaujmout místo, které je ho hodno. A před všemi pokušeními těla a ducha přicházejícími od Satana se vzdalte pod ochranu Nebes.
(…)

Neboť, vpravdě, nikdo nemůže dosáhnout Nebeského Otce, ani by prošel přes Matku Zemi.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/dobra-zprava-svetu-od-jezise-krista-v-podani-ucednika-jana/

Celá verze evangelia slovensky zde: http://leva-net.webnode.cz/products/evanjelium-jezisa-krista-svetu-podla-ucenika-jana/

Připomenu ještě následující část o Lásce, která se dostala i do kánonu Nového zákona v převyprávění apoštola Pavla – 1. Korintským, kap. 13.

Kdybych mluvil jazyky lidí i andělů, ale byl bez Lásky, zněl bych jako plech nebo rozladěná citera; i kdybych uměl předpovídat budoucnost a znal všechna tajemství i všechnu moudrost, a měl víru tak silnou jako bouře a dokázal přesazovat hory, ale neměl bych Lásku, nebudu ničím. A kdybych se vzdal všech statků abych nasytil chudé a všechen lesk, který jsem obdržel od svého Otce, ale neměl Lásku, nebude mi to nic platné. Láska je trpělivá, Láska je dobrotivá, Láska nezná závist, neplodí nic zlého, nezná pýchu; není sobecká, vůči zlobě zůstává mírnou, není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Láska vysvětluje vše, věří všemu, vždy se spoléhá, Láska přenáší vše, nikdy se nevyčerpá: co se týká jazyků – ty umlknou, co se týká poznání – to pomine. Neboť nyní vládneme částmi nepravdy i pravdy, ale přijde plná dokonalost a všechno částečné se rozplyne. V dětském věku člověk mluví jako dítě, chápe jako dítě, myslí jako dítě; dospělý sice odkládá dětské věci; ale přesto se přece ještě díváme přes kalná skla a matoucí slova. Dosud máme jen částečné vědomosti, ale až staneme před tváří boží, nebudeme již mít částečná vědění, ale taková, která nás On učí. Nyní nám zůstávají tři: Víra, Naděje, Láska, ale největší z nich je Láska.

Závěrem

Odpovědí na otázku v nadpisu článku jsou slova Ježíše: „Nehledejte zákon v písmech, neboť zákon je život, zatímco písma mrtvá… Najdete ho v trávě, ve stromě, řece, hoře, nebeských ptácích i mořských rybách. Ale hledejte ho hlavně v sobě. Neboť vpravdě pravím vám, všechno živé je Bohu blíže než písmo, které je bez života. Tak učinil Bůh život a všechno živé, aby skrze věčné Slovo učili člověka zákonům pravého Boha.

U uvedeného je doufám patrné, že určitý odstup od technokracie minimálně během procesu výchovy nového pokolení (-1 až 12 let) je nutným předpokladem k tomu, aby člověk mohl na osobní úrovni komunikovat s Bohem prostřednictvím živého Slova (Přírody).  Bez této komunikace se jednotlivec jen velmi těžko bude stávat Člověkem.

V pokračování článku se budu snažit odpovědět na to, jaké schopnosti (+ odkud se vzaly), jsou součástí informačního náskoku GP a jak a proč technokracie úspěšně brzdí jejich osvojování.

50 komentářů


  1. Jura, čo sa týka toho, na čo slúži globalistom technosféra, tak čosi je naznačené aj v Torontských protokoloch. Väčšina sa už vyplnila.

    Inak ak je človek v meste, je obklopený betónom, asfaltom, kovmi a celkovo produktami ľudskej činnosti. Prírody je tam ako šafránu. Odkiaľ teda má človek v meste, a hlavne dieťa čerpať čistú múdrosť priamo od zdroja, keď sú tam všade len ľudské produkty (odrážajúce ľudskú reč, myšlienky a mravnosť) a priveľmi málo fauny a flóry (odrážajúcej Božiu reč, myšlienky a mravnosť). Akú mravnosť môže získať v čisto technickom prostredí, kde chýba Božia reč života. Deti potrebujú vyrastať s prírodou, majúc vedľa seba múdrych rodičov, ktorí ich nebudú kaziť.

Napsat komentář