Ve svém minulém článku jsem zmínil tezi, že při konfliktu dvou řízení (např. GP x KSB) vyhraje řízení opírající se o proces s delší periodou. Při stejně dlouhé periodě vyhraje proces s kvalitnějším řízením.

Nejdelším doposud identifikovaným procesem je proces domestikace/zušlechtění, většinou používaný na zvířata či rostliny, ale tentokrát použitý lidstvem na sebe sama (délka procesu 40 generací).

Na místě je nyní položit si otázku: A jak tedy řídit procesy probíhající delší dobu, než je 1 generace (25 let)?

Tato otázka v mysli vyvolává ihned podotázku: Jak vyřešit stabilitu řízení při výměně generací?

Podívejme se nejprve na metody GP (následuje výčet, možná je neúplný; zatím bez hodnocení; i k této části bude třeba se čase vrátit a doplnit ji – kýmkoliv ze čtenářů článku).

Dynastické systémy – řízení je předáno předem vybranému nástupci.

  1. Na základě nástupnictví (nejstarší syn, nejstarší potomek – královská rodina Britského impéria)
  2. Na základě bitky možných nástupců (ten z potomků, který dokázal zabít ostatní potomky po smrti panovníka se stal novým panovníkem – Osmanská říše)
  3. Volbou z možných nástupců (po smrti papeže se sejde konkláve arcibiskupů, které ze svého středu zvolí nástupce)
  4. Vyhledání nástupce podle zvolených kritérií (nový Dalajláma je vtělením duše předchozího Dalajlámy do nového těla, a daný člověk je potom speciálním způsobem učen, aby si vzpomněl na své předchozí životy)

Řízení pomocí skrytých struktur (nejznámější jsou zednáři). V DVTŘ jsou pasáže, které se danou problematikou přímo zabývají (kdyby někdo příslušné pasáže zpracoval přesněji, byla by to vítaná pomoc).

Následují dva úryvky z DVTŘ:

„Jsou-li strukturním způsobem řízeny nízkofrekvenční procesy, jejichž doba trvání přesahuje dobu pozorování, může to být také vnímáno jako bezstrukturní řízení nebo jako živelný, zdánlivě neřízený proces. Jestliže doba procesu přesahuje maximální dobu existence/životnosti prvků supersystému a proces je řízen strukturním způsobem, existuje v supersystému stabilně matrice (rámec, forma) struktury – „systemizace“, jež se v míře potřeby plní obnovujícími se prvky.

Příkladem tohoto druhu struktur jsou historicky stabilní struktury státního řízení a vojenských jednotek, kde se někdy tradice zachovávají celá staletí. Ovšem mafie, zednářské lóže, církevní řády a bratrstva, které na rozdíl od armády nepořádají veřejné přehlídky, jsou velmi špatně rozeznatelné, utajené struktury, jejichž činnost, přestože je organizovaná strukturně, může být vnímána jako jakési bezstrukturní samořízení nebo živelný, zdánlivě neřízený proces.“

„Ale strukturní řízení může v supersystémech vznikat i z bezstrukturního řízení, nebo z řízení na základě virtuálních struktur, pokud jsou cíle, na které jsou tato řízení orientovaná, dostatečně stabilní, takže v důsledku toho mohou získat stabilitu i struktury vytvořené jimi pro práci na těchto cílech.

Jinak řečeno může strukturní řízení vykrystalizovat z bezstrukturního řízení nebo z řízení na základě virtuálních struktur.“

K této problematice doporučuji také prostudovat analýzu VP SSSR z roku 1997: Súfismus a zednářství: v čem je rozdíl?

Ta analýza čítá 71 stran a vzhledem ke svým nedávným zjištěním ji považuji pouze za úvod do problematiky. Já (tj. nemusí to být objektivně pravdivé – studujte sami a přijďte s vlastními závěry) z té práce pochopil, že na rozdíl od důsledně hierarchického (davo-„elitárního“ pyramidálního) systému zasvěcení mohou své postavení súfí získat i mimo hierarchický systém na základě osobního růstu ohodnoceného ostatními. To se děje působením Náhody (pseudonym Boha, když se zrovna nechce podepsat). Existence takovýchto súfí je pro GP bolehlavem. Způsobuje mu chyby v jeho řízení. Nejznámějším příkladem jsou bolševici uvnitř marxistického (zednářsky budovaného) hnutí a speciálně Stalin. Jen díky působení podobných súfí ještě GP definitivně nevyhrál globalizaci – hru s nulovým součtem (sociální poker). Nicméně způsobování tohoto bolehlavu je pouze defenzivní strategií Boha vůči činnosti GP.

My potřebujeme vypracovat metody ofenzivní. KSB má k tomu nakročeno, ale tak nějak je potřeba v nastoupené cestě pokračovat. Např. hierarchický systém má alternativu v síťovém modelu, kde by nehrozilo/nebo bylo alespoň sníženo riziko začlenění Globálním Prediktorem do jeho řízení (podle VP SSSR všechny ezoterické systémy, které používají hierarchický zasvěcovací model obdobný zednářskému, si dokáže GP podřídit).

Na něčem takovém s kolegy pracujeme. Není to jednoduché. Když by příslušné materiály (nemyslí se tím pouze knihy VP SSSR, ale např. i teorii k síťovým modelům vytváření organizací súfijského typu) studovalo více lidí, mohlo by to tvorbu usnadnit.

5 komentářů

  1. Jestliže je řízení informačním procesem, tak bych chtěl upozornit na to, že pro šíření informací se používá informační platforma ovládaná GP. To zaprvé. Zadruhé GP všechny informace šířené po internetu analyzuje sofistikovanými superpočítači s nastavenými algoritmy a ví prakticky o všem zásadním v trendech společnosti čistě jen na základě automatické analýzy. Pokud tedy bude někdo někde kout, a i kdyby ukul, nějaké řešení konkurující GP, tak se to GP s předstihem dozví. A podstata moci GP je postavená na utajení, tedy nikomu nesděluje, co hodlá dělat, protože v utajení je základ úspěchu. Každý, kdo vytrubuje do světa, co hodlá udělat, tak se tím automaticky připravuje o výhodu překvapení nepřipraveného.

    A pokud by se chtěl někdo přesunout do utajení nebo na své vlastní platformy, tak není problém infiltrace. A protože tohle GP dávno ví, vytvořil hierarchii, která mu zajišťuje, aby infiltrace nebyla možná. Protože bez zasvěcení do toho kterého stupně znalostí a zajištění naprosté loajality není možné spřádat plány na mnoho generací dopředu. GP v tomhle není vůbec žádný zelenáč, jen aby bylo jasno 🙂


Napsat komentář