Naše současnost se stává pro obyčejné lidi stále podivnější a vývoj naší budoucnosti je stále nejasnější. Pro připomínku všem spoluobčanům, že budoucnost naší společné vlasti je především v našich rukou, přikládám projev tvůrce čínských hospodářských reforem Teng Siao-pchinga, ve kterém tento čínský hospodářský vůdce mj. hodnotí náš bývalý socialistický stát (ČSSR) z hospodářského pohledu. Hodnocení pochází z ne tak dávných dob, kdy naše vlast byla oproti Čínské lidové republice (ČLR) hospodářsky rozvinutým státem, za kterým Čína, podle slov tohoto čínského vůdce, daleko zaostávala. Neuvádím vysvětlení dobových pojmů, jako jsou např. „gang čtyř“ anebo „kulturní revoluce“, protože čtenáři, které článek zaujme, si vysvětlení mohou vyhledat sami.

Za daleko důležitější považuji stručně zmínit opatření politické ekonomie socialismu, která stále tvoří základ ekonomiky současné Číny a kterou Čína převzala z ekonomiky SSSR z let jeho prvních hospodářských pětiletek. Politická ekonomie je dnes „zakázanou“ a nahradila ji západní „economics“. Kdo však chce bez soudobých mystifikací porozumět tomu, jak skutečně funguje reálná ekonomika, ten se bez znalosti politické ekonomie neobejde. Ostatně současné čínské hospodářské výsledky hovoří za vše. Přitom Čína své hospodářské reformy postavila na vlastní cestě rozvoje socialismu, když odůvodněně odmítla kopírovat postupy hospodaření, které SSSR používal od 60. let do svého konce. Vůdcové čínského národa na čínské cestě rozvoje socialismu však pozorně sledovali hospodářské postupy v zemích celého světa.

Z přiloženého projevu je zjevné, že dnešní „hospodářský zázrak“ čínského socialismu byl vůdci národa pečlivě promyšlen, naplánován a realizován. Jeho nejdůležitějším prvkem však zůstala společensky užitečná práce čínského lidu a užití odvedených výsledků této práce státem ve prospěch celého národa. Tedy splnění základního plánovaného cíle socialistického hospodaření státu – zvyšování životní úrovně celé společnosti. Přitom Komunistická strana ČLR umně a úspěšně využívá hospodářských nástrojů řazených do politické ekonomie kapitalismu i v politické ekonomii socialismu. Z metod používaných současnými čínskými vůdci při naplňování stanovených cílů lze odvodit použití následujících nejdůležitějších hospodářských nástrojů, řazených do politické ekonomie socialismu:

  • rozhodující úlohu státu v ekonomice;
  • direktivní plánování hlavních cílů společenského rozvoje, které vyžaduje i odborné centralizované řízení a neustálou kontrolu státu při zásazích ekonomických subjektů do národního hospodářství;
  • maximální soběstačnost státu;
  • zvláštní prioritu rozvoje obranného průmyslu, jako záruku národní bezpečnosti země;
  • spojení materiálních a morálních stimulů práce (včetně systému společenského kreditu pro obyvatele i jeho obdoby pro firmy);
  • zabezpečení životně nezbytných potřeb všech členů společnosti a neustálé plánovité zvyšování životní úrovně celé společnosti;
  • organické spojení osobních a společenských zájmů a další.

Čínští vůdcové v předstihu plní své dávno stanovené cíle a neustále zajišťuji kdysi (viz text projevu) přislíbené zvyšování životní úrovně čínského lidu. Na oplátku údajně přes 80 % čínské společnosti důvěřuje vládě Komunistické strany ČLR.

Abychom se mohli pevně držet socialismu, je potřebné se zbavit chudoby

První část projevu Teng Siao-pchinga, předneseného při návštěvě zástupců poslanecké sněmovny ČSSR vedených JUDr. Lubomírem Štrougalem v ČLR,  dne 26. dubna 1987. Z knihy Teng Siao-pchinga „Základní otázky současné Číny“, vydané v Moskvě v roce 1988.

Vztahy mezi našimi dvěma státy a našimi komunistickými stranami byly přerušeny, dá se říci, že na dost dlouhou dobu. Za oslabení vztahů se státy a komunistickými stranami východní Evropy určitou odpovědnost neseme my. Dost dlouho jsme nedostatečně chápali ty zvláštní podmínky, v nichž tyto země a komunistické strany jsou. Začali jsme to chápat až po vyřešení našich vnitřních problémů a po porážce «čtyřky». Například jsme dospěli k pochopení polských události, a také toho postavení, ve kterém jste vy. Jsme pro to, ponechat minulost minulostí. Za poslední roky byly mraky mezi námi rozehnány a vzájemné vztahy se dobře rozvíjejí. Probíhají naše oboustranné návštěvy. V důsledku vaší návštěvy k nám, a také budoucích návštěv soudruha Čao C-janga do ČSSR a soudruha Husáka do Číny, se naše vztahy ve svém rozvoji pozvednou na novou úroveň. Minulost odešla, nyní pojďme vstříc nadcházející budoucnosti, neodbočujíce z cesty.

V rozvoji vědy a techniky, a také v rozvoji průmyslu jste nás předstihli o mnoho let. Čína zaostává, ale ne ve všem. V rámci vzájemné spolupráce jsme schopni si pomáhat. Můžete se mnohému naučit. V 50. letech jste nám hodně pomohli. Na vytvoření průmyslové základny, která se u nás zakládala v 50. letech, je i váš podíl pomoci.

Hospodářské výsledky u vás probíhají dobře a dosáhnout nynějších úspěchů nebylo lehké. Pracovali jste lépe nežli my. Pokud jsme se naučili pracovat lépe, pak to bylo v období posledních osmi let. Ztratili jsme příliš mnoho, zejména za deset let «kulturní revoluce». Sami jsme na sebe přivolali bídu a zaplatili za to. Ale poučit se je vždy užitečné. Právě na základě zkušeností z výsledků «kulturní revoluce» plénum Ústředního výboru naší komunistické strany na svém 11. zasedání zpracovalo v roce 1978 nynější kurs a politiku. Získané zkušenosti nás vedou také k tomu, abychom si více uvědomili, co to je socialismus a komunismus, jak vybudovat socialismus.

Je zřejmě, že naše myšlenky pracují ve stejném směru jako vaše. Kurs a postoje ohledně reálných problémů, včetně toho, jaké jsou možnosti jejich řešení, jsou u nás i u vás téměř srovnatelné. Výstavba socialismu je společný směr, ale způsob jak ho stavět, musí vyplynout z reality dané země. My jsme si dali úkol výstavby socialismu s čínskou specifikou a já jsem si jist, že nás pochopíte. Výstavbu socialismu v Československu je také potřeba provádět v souladu s její realitou, kopírovat cizí vzory nelze. My jsme je kopírovali nejedno desetiletí a získané výsledky byly nevýznamné. Nemáme tytéž podmínky, jako jsou v Maďarsku, ani ty, které jsou v Bulharsku. A zdá se, že ani oni nemají podmínky, jaké jsou v NDR, i když úroveň rozvoje NDR je blízká vaší.

Dříve jsme se tvrdě drželi pevných pravidel a řídili jsme výstavbu za zavřenými dveřmi. Pracovali jsme a pracovali, ale k dobrým výsledkům jsme se nedopracovali. Pravda je, že jsme se přesto postupně dostávali vpřed, ale ve výsledku dlouho přešlapujeme na místě. Mnohé přesto bylo uděláno. Například jsme s úspěchem provedli pokusný výbuch atomové a vodíkové bomby a také vyrobili mezikontinentální nosiče hlavic. Ale národ stále žije chudě. V letech «kulturní revoluce» «čtyřka» zavedla zcela nesmyslné heslo: lepší chudý socialismus a komunismus, nežli bohatý kapitalismus. Vystupovat proti bohatému kapitalismu nějaký smysl má, ale copak lze být hrdý na chudý socialismus a komunismus? V důsledku uvedeného, Čína začala přešlapovat na místě a to nás donutilo zrevidovat otázku. První, nad čím bylo nutno se zamyslet, to byla potřeba bránit socialismus. Ale abychom ho ubránili, je především potřebné se zbavit chudoby a zaostalosti, podstatně rozvinout výrobní síly* a tím demonstrovat onu zvláštnost socialismu, že socialismus předčí kapitalismus.

Konec 1. části

Napsat komentář