Co víte o korporacích? https://cs.wikipedia.org/wiki/Korporace :

Na úvod malý výlet do římské historie: „Korporace je nejstarší druh právnické osoby, znalo ji už římské právo, a to jako sdružení osob. Od té doby se také korporace dělí na soukromoprávní, což byly různé spolky (spolčení), a veřejnoprávní. Takovou byl především sám římský stát (kromě něho ale i města a obce).

Korporace je právnický subjekt (právnická osoba) a přestože je tvořena více osobami – má z pohledu práva status osoby samostatné. Jako taková má vlastní právní osobnost, nemá ale klasicky chápanou svéprávnost, právně jednají za ni osoby fyzické, zejména tzv. statutární orgány, které ji zastupují. Vzniká kvůli dosažení nějakého cíle. Vnitřní poměry korporace se pravidelně řídí jejími vlastními stanovami (v případě státu ústavou a zákony).“

První žere největší pes

Korporace, které mají konkurenční antagonistické cíle, jsou nuceny mezi sebou bojovat o existenci/přežití. Tento boj se vztahuje jak na korporace soukromoprávní (firmy), tak na korporace veřejnoprávní (státy). Koncept korporací spolu s konceptem vlády peněz (boj o peníze = existenční zdroje) zajišťuje, že „první se vždy nažere nejsilnější, nejagresivnější pes“. Tím jsou jasně vymezena pravila hry = věčný vzájemný boj (konkurence), vytváření hierarchií, diktát nejsilnějších. Přitom fakticky o tom, kdo bude nejsilnější, rozhoduje řízené rozdělování zdrojů – skrze tvorbu peněz (biblický lichvářský „bankovní systém“).

Koncepce boje o přežití automaticky zvýhodňuje jedince a subjekty řízení (jako jsou spolčení – korporace) s „vlastními“ skrytými, sobeckými cíli a s nejvhodnějším modelem/programem chování (strukturou psychiky). V daných podmínkách je k dosažení úspěchu optimální já-centrizmus, který dosahuje nejvyššího stupínku v podobě démonismu. Nižší stupně jsou uspokojování zvířecích pudů sebezáchovy a o něco výše vykonavatelé systémových programů – zombie bio-roboti. Z toho důvodu do řízení korporací (soukromoprávních i veřejnoprávních) prakticky nemůže vystoupat Člověk (struktura psychiky řídící se svědomím), který odmítá podřízení se úzce sobeckým cílům a nespolupracuje na budování mafiánských klanových struktur. Pokud se do řízení přesto dostane Člověk, je vystaven velkému tlaku prostředí na jeho vytěsnění, neboť jeho cíle (cíle HRN) do inferna davo-elitarizmu jednoduše nezapadají a převažujícímu okolí překáží v realizaci jeho cílů. Pro připomenutí dávám odkaz na Irenin článek – Systém kódování a sít:

Loutky a hra na volby

Protože účelem zakládání korporací je prosazování skupinových (klanových) zájmů/cílů, jsou korporace přirozeným životním prostředím pro rozvoj mafiánských klanových struktur. Nástroje k prosazování jejich cílů mají velmi často kriminální charakter: Korupce, vydírání, zastrašování, terorismus… S růstem (moci) soukromoprávních korporací logicky dochází k prorůstání mafiánských klanově korporátních struktur soukromoprávních korporací do veřejnoprávních korporací. Kdo dnes vlastně strukturně ovládá „chudé“ státy (veřejné korporace), když nadnárodní korporace (největší psi) mají větší zdroje k realizaci svých cílů? Pamatujete si od listopadu 89 alespoň jednu vládu, kterou by nedoprovázel nějaký korupční skandál? (Poznámka: tyto aféry jsou samozřejmě vytahovány přísně účelově – využívány k řízení, odstraňování nepohodlných jedinců). Korporace vytváří ideální prostředí pro korupci, která se zároveň stává Damoklovým mečem nad hlavou neposlušných jedinců vybočujících z aktuálně zadaných cílů nebo dokonce ohrožujících koncepci řízení davo-elitární společnosti. V současném světě jsou tak prostřednictvím nejsilnějších psů (soukromoprávních korporací) řízeny, skrze loutkovou politickou kleptokracii, veřejnoprávní korporace – státy, které by měly hájit zájmy občanů, avšak logicky tak v tomto prostředí nečiní.

Už je vám jasné, proč všechny volby v liberální demokracii končí stejným výsledkem? Když volení politici jsou v tomto systému jen dosazené loutky klanově-korporátních skupin (mafií prosazujících „své“ cíle). Musí vám být z toho také jasné, proč je vlastnictví největších korporací světa propojené a prakticky nedohledatelné (anonymní)? Kdo stojí na vrcholku pyramidy řízení a tahá za nitky marionet?

Korporace Pfizer

Dostatečně vypovídající jméno a příklad. O minulosti Pfizeru, jeho propojení s mocenskými strukturami, ale především o jeho nejnovější úloze v COVID „plán-pandemii“, v celosvětové agendě očkování experimentální genetickou terapií už bylo popsáno mnoho papíru. Zdravotní následky budou předmětem vleklých diskusí a sporů (pozorování symptomů, manipulace s daty, hádek o jejich výklad). Jedno je však jisté už nyní, propojování moci korporací (realizujících cíle svých skrytých vlastníků), státní exekutivní moci (v tomto případě USA deep state), mediální moci včetně vlivu tzv celebrit a „dobro..rů“(jako např. Gates ), USA ovládaných nadnárodních struktur (v tomto konkrétním případě WHO) = propletenec moci a peněz s typicky mafiánskými strukturami, které se bezohledně rozhodly zasahovat do globálního (nejen ekonomického, což se veřejně od korporací očekává) společensko-politického uspořádání světa. Rozhodly se existující, avšak již nevyhovující koncepci fungování a řízení světa transformovat do nové podoby podle svých vlastních cílů a potřeb (což je veřejným tajemstvím – oficiálně konspirační teorií č. 1).

Logický vývoj? Vývoj nelze zastavit, jde o objektivní přírodní zákon. To, co se nevyvíjí, stagnuje a začíná odumírat. Globalizace a koncentrace výrobních prostředků (kapitálu) narazila na překážky. Překáží svobodná vůle člověka, právo svobodně se rozhodovat na základě svého přesvědčení, priorit, cílů a svého svědomí. Z toho důvodu překáží i státy ve své původní podobě (zřízené k zajištění existence národa) – se svými ústavami, legislativou a regulacemi, které si kladou za cíl zajištění základních lidských práv a svobod. Nedejte se zmást masmediálním deklarováním boje za svobodu a lidská práva, za touto kouřovou clonou se realizuje pravý opak ohlašovaných cílů.

Bylo to autonomní rozhodnutí Pfizeru nebo jde o nástroj dědičných nadnárodních parazitických klanů?

Život Čechů podle ČEZu

Abychom si funkci korporací ještě víc přiblížili, podíváme se na aktuální situaci doma. Do ČR dorazila nová adrenalinová hra na pokračování: Sleduj růst ceny na svém účtu za elektřinu. Jak se Vám líbí individuální, adresné ceny za energie? Zamysleli jste se nad tím, kam to povede, pokud bude pouze v pravomocích managementu ČEZu, jaké ceny energií stanoví konkrétnímu zákazníkovi (domácnosti, firmě)? Tato situace totiž již v tichosti nastala – totální liberalizace trhu a stát – ERU nic nereguluje = záměrně řízený „chaos“. Jak se to projevuje? Trh se maximálně znepřehlednil. Jednotliví obchodníci nabízí rozdílné smluvní podmínky, rozdílné produkty a velice rozdílné ceny koncovým zákazníkům. V řadě případů mají tzv. noví zákazníci výrazně dražší ceny el. energii než stávající. Řada obchodníků odmítá žádosti o dodávku elektřiny novým zákazníkům. Smlouvy na dobu neurčitou, které byly alespoň částečně regulovány zákonem (státem) a nejsou zcela jednostranné, se prakticky přestaly novým zákazníkům nabízet (včetně nejsilnějších hráčů na trhu), atd. ČEZ který je ze 70% vlastněn českým státem a má velice nízké reálné náklady na výrobu el. energie (především díky „dědictví“ energetické infrastruktury vybudované převážně v éře ČSSR), nabízí jedny z nejvyšších cen na trhu pro koncové zákazníky. Porovnejte si náklady (méně než 1 Kč/kWh) a prodejní cenu (v některých případech i více než 7000 Kč/MWh – za silovou energii). Proč? Fiala to překvapivě otevřeně vysvětlil v parlamentu.

Současná ČR je pod kontrolou korporací, které defacto převzali řízení státu a jak jsem již vysvětlil výše, korporace jsou v rukou globalistů. Jsou to nástroje k prosazování jejich cílů. Vláda jedná zcela v jejich zájmech. Rezignovala na obhajobu většinových zájmů národa. ČEZ samozřejmě není jedinou a rozhodující korporací. Je to ale dobrý příklad toho, jak lze ze státní korporace po převzetí jejího řízení vytvořit velmi efektivní nástroj prosazování zájmů globálních parazitických klanů (zájmů Atlantistů i Euroasijců v celém středoevropském regionu). ČR není v tomto směru žádnou výjimkou, pouze jsme specifičtí rozsahem v minulosti vybudované energetické infrastruktury a dosažené míry průmyslové industrializace = závislosti na dostatku elektřiny (převážně díky komunistům jí máme fakticky stále dost vlastní) a dodávkách plynu (jsme závislí na Rusku). Podívejme se do Německa, které dobrovolně odstavilo své jaderné zdroje a většinu uhelných. Podívejme se do Francie, která údajně z technických důvodů využívá své jaderné zdroje pouze přibližně na 50%.

Většina z nás stále ještě chápe (mám na mysli ty s klasickým technickým vzděláním, kteří jsou schopni pochopit existenci objektivních přírodních zákonitostí, ne studenty „humanitárních a ekologických“ studií), že současná technokratická společnost je založená a zcela závislá na výrobě a dodávce dostatečného množství energie. Záměrně vyvolaný nedostatek energií (pod záminkou zelené ideologie můžeme pozorovat uzavírání elektráren po celé Evropě, školství nevychovává nové technicky vzdělané kádry schopné udržovat původní infrastrukturu v chodu) proto jednoznačně povede k jejímu rozkladu a její nutné transformaci do jiné post technokratické formy, což je zjevný cíl plánovačů a organizátorů této politiky. To je cíl, který si vytyčili a pracují na jeho realizaci, aniž by ho oznámili, konzultovali a nechali odsouhlasit většinovou populací. Energetické korporace se proto staly jedním z hlavních nástrojů realizace tohoto plánu – plánu demontáže prosperity současné evropské civilizace a jejího způsobu života (inflace, omezení spotřeby, přesun zbytků soukromého nemovitého majetku od střední třídy k „elitám“, atd.) = k úplnému ovládnutí reálných zdrojů nezbytných pro existenci lidstva. Konkrétně ČEZ (ovládaný/neovládaný vlastizrádnou vládou) se stal lídrem ve zdražování el. energie. Pro zajímavost, dejte si tu práci a porovnejte si obchodní politiku ČEZ a PRE. ČEZ od podzimu 2021 již několikrát (myslím že 4x) zvyšoval ceny svých produktů. PRE měnila ceny myslím jen jednou, až na jaře v letošním roce. Je Praha pod politickou záštitou? Jsou nespokojenost a dopady na Pražany z politických důvodů tlumeny?

Trocha konspirace

Kam až bychom se hypoteticky mohli dostat? Co když ČEZ kromě své obchodní strategie (ekonomické agendy honby za ziskem) – monopolizace trhu, likvidace drobných konkurentů, přetahování zákazníků k sobě, zvyšování svého zisku atd. začne prostřednictvím své energetické moci (která byla nedávno v plné nahotě odhalena) prosazovat další libovolnou společensko-politickou (konceptuální) agendu. IT technologie, všude přítomné špehování a shromažďování dat (Big data) o zákaznících to zcela určitě umožňují. Uvedu příklady: Levnější energie pro ty, co vlastní elektromobil, a nebo pro ty, co nevlastní osobní automobil vůbec. Libovolně si můžete dosazovat, co by se mohlo stát cílem parazitických klanů, které ho z pozadí přes Fialovu vládu ovládají. Všichni pevně uvázaní na vodítku. Skvělý nástroj sociálního darwinismu, nebo ne?

Zpátky k Římanům

Římský Všeobecný občanský zákoník rozlišoval soukromé korporace na společnosti dovolené, které požívaly zpravidla stejných práv jako fyzické osoby, a na společnosti nedovolené, jež byly zakázány zvláštními zákony (ty které se příčily bezpečnosti, veřejnému pořádku nebo dobrým mravům).

Ano, čtete správně. Římani rozlišovali v zájmu udržitelnosti svého státu korporace na dovolené a nedovolené. Proč je takto nerozlišujeme i dnes? Copak dnes už nemohou existovat korporace s protispolečenskými či protistátními cíli? Dva dostatečně ilustrativní příklady jsem uvedl výše.

Pokud jsme se nedokázali poučit, má historie tendenci se opakovat. Tam kde je moc soustředěna v rukou soukromých korporací (spolčení, klanů), nemůže se nikdy trvale dobře dařit zbývající většinové populaci. Zákonitě opakovaně dochází k sociálně ekonomickým krizím, nepokojům, destrukci, válkám, opakovaným resetům – to vše s důsledky pro naše životy, okolí a celou biosféru planety. Je koncept korporací slučitelný s budoucím bezkrizovým vývojem společnosti v zájmu většiny? Je to na Vás, odpovězte si sami.

Stát a jeho původní funkce

Existují jiné formy prosazování společensky prospěšných většinových zájmů než korporace? Jak vrátit řízení státu k tomu, aby naplňoval zájmy a cíle většiny svých obyvatel, abychom znovu neupadli do náručí lží a manipulací? Základem změny je pochopení jednotlivců, jak se věci ve skutečně mají. Studium fungování a řízení sociálního super-systému. Studijní materiály a metodiku změny nabízí KSB – vzdělání, které se ve škole nevyučuje, a které bylo v minulosti hermetizováno pouze pro „elity“. Nutná je změna v myšlení. Převzetí dílu osobní zodpovědnosti každého jednotlivce sám za sebe, za svou rodinu, komunitu atd. Pozor na vábivou píseň krysařů – na sliby bezpracného blahobytu, jednoduchého bezstarostného života. Nejbližší pomocnou ruku, které můžete 100% důvěřovat, najdete na konci své paže. Pozor na to, co si přejete a na koho ve svém nechápání ve skutečnosti pracujete (jako příklad uvedu známou píseň Modlitba pro Martu – kterou Marta v roce 1968, sama nechápajíce, o čem zpívá, přivolávala návrat řízení státu k jeho lidu („vláda věcí tvých se k tobě lide navrátí“ https://www.youtube.com/watch?v=S3UaBQSYQCU ), což se pak na dalších dvacet let skutečně stalo, k její velké nelibosti, ale ke prospěchu většiny. Bohužel, když ji potom znovu manipulátoři omílali v roce 89, již se nám naše věci definitivně ztratily z dosahu).

Jak z toho ven na mikro úrovni jedinců, rodin, komunit? My občané, které nezastupuje žádná klanová skupina (korporace), ba naopak jsme důmyslně rozdělováni (např. zvýhodňováním, cíleně podporovaných, často uměle vytvářených menšin – národnostních, sexuálních, profesních, zájmových atd., které mezi skutečné privilegované beneficienty systému nepatří. Účelem jejich podpory je narušení homogenity (soudržnosti) masy většinového národa a jeho zájmů (divide at impera). I když si to často neuvědomují, jejich zvýhodňování je jen dočasné a jsou pěstovány cíleně, jako domácí brav, který může chovatel, v pro něj potřebném okamžiku, poslat na porážku), můžeme začít pouze sami u sebe. Budovat svou vlastní nezávislost, vlastní zdrojovou stabilitu a suverenitu odspoda. Postupně můžeme odspodu samostatně, nezávisle skládat cihlu k cihle až vyženeme stavbu suverenity do vyšších pater a nakonec až k suverénnímu státu. Radostnou zvěstí přitom je, že tento proces širší komunita okolo KSB již odstartovala – viz. nezávislé buňky.

Co to konkrétně znamená v případě korporací? Změna je nutná! Základní zdroje existenčního charakteru – tzv. přirozené monopoly (voda, energetika, silnice, železnice, komunikace…) + zajištění dostatku potravin (zemědělství a potravinářství) + nejdůležitější sociální infrastruktura (zdravotnictví, sociální služby, školství) se musí vrátit do rukou státu (nebojme se znárodnění), případně pod jeho přísnou kontrolu a regulaci. Bez toho nelze mluvit o státní suverenitě a o zajištění existence a rozvoje národa.

Dokonce i mladí lidé, narození a vychovaní v éře tzv. liberální demokracie, se kterými mám možnost hovořit, a kteří často cestují a v mnohem větší míře než starší generace poznávají svět na vlastní kůži, připouští, že mnoho věcí i v této době rychlého rozkladu a kolapsu funguje v naší maličké nesuverénní republice stále ještě mnohem lépe než na liberály opěvovaném „rozvinutém“ západě. Při takové příležitosti jim kladu otázku, jak si to vysvětlují, že se tady během socialistické éry podařilo vybudovat tak komfortní stát pro život obyčejného člověka? Je v tom totiž logický rozpor s tím, co se učili ve škole.

Máme na co navazovat!

4 komentáře

 1. Není mi ještě úplně jasné, čím princip korporací vede k mafiánským strukturám a k tomu, že vždy vystoupí ty nejhorší, když to je v podstatě sdružení osob s nějakým cílem a i stát je korporace. Zatím tomu rozumím tak, že když oni mezi sebou konkurují, že to k tomu vede, a když ty cíle těch korporací jsou špatné, což jsou, protože jen ty nejhorší přežijou a budu vlivné a mocné, zatímco není většina lidí s lidskou strukturu psychiky a schopná rozpoznat za jaké cíle, kdo pracuje. Ale není možné, že by korporace pracovali v zájmu lidí a i spolupracovali mezi sebou? Přece existence státu jako jeden druh korporace je v pořádku, tak možná i jiných? Je samozřejmé, že stát musí být nejmocnější z korporací a pracovat v zájmu lidí.

  A ještě by mě zajímalo, co jsou ty nezávislé buňky. Bylo tam sice napsáno „viz“, ale nebyl žádný odkaz a moje hledání bylo bezúspěšné.

  1. Author

   V zásadě jste si na otázku odpověděla správně sama již ve vašem dotazu. Soukromé korporace, které mají vzájemně konkurenční cíle spolu budou vždy soupeřit/bojovat o zdroje. Na konec se ty nejsilnější utkají se státy, které jím svými regulacemi (ochranou veřejných zájmů) překáží v dalším růstu.
   SB – odspodu vytvářené regionální skupiny lidí, kteří se rozhodli pro aktivní řešení současné situace – převzetí zodpovědnosti sami za sebe, spolupráci a vzájemnou pomoc, příprava na řešení krizových situací, sdílení znalostí a informací…

 2. Jen technická (nic to nemění na podstatě práce korporace ČEZ). Cena vyrobené 1kWh (kilo..) je skutečně pod 1 korunu, ale cena 5000 a výše (dnes 11000) patří 1 MWh (mega..). Taky je třeba rozlišit cenu čistě energie (můj poslední účet cca. 2000 za MWh) a celkovou cenu za odběr s poplatky za rezervovaný výkon, paušál odběrného místa, podporu OZE apod. (což u mě vychází cca.5000 za 1 MWh).

Napsat komentář