Na ruském webu www. pro-lgbt.ru vyšel už v r.2018 zajímavý a velmi obsažný článek s výše uvedeným titulkem. Web se věnuje důslednému sledování dlouhodobého programu globálního řízení narušit přirozený demografický vývoj na Planetě různými řídícími kroky a účinně snižovat zalidnění Planety. Až v posledních dvou letech kovidové války proti Lidstvu se tato zrůdná agenda depopulace vyjevuje na scéně v jasných konturách. S kolegou @Taurusem jsme tento článek ta/ndemově zpracovali jako velmi aktuální. Pro jeho rozsah ho uvádíme ve dvou částech

dokončení – 2. část

V roce 1972 byla pro Římský klub zveřejněna zpráva „ Meze růstu “, ve které bylo představeno 12 možných scénářů rozvoje lidstva. Všechny příznivé scénáře vyžadovaly politické a sociální změny, včetně přísné kontroly porodnosti v míře přirozeného úpadku.

Ve stejných letech byla v Americe zahájena různá kontrakulturní hnutí, včetně hnutí „gey-osvobození“, pod jehož tlakem Americká psychiatrická asociace v roce 1974 hlasováním vyloučila homosexualitu ze seznamu duševních chorob. Ve sbírce článků na podporu homosexuality, publikovaných ve stejném roce, na univerzitě v Edinburghu je heterosexualita označena za „hlavní příčinu přelidnění ve světě“.

Depatologizace homosexuality umožnila odborníkům v rabulistice (Rabulistika je umění sofistikované argumentace, nedílná součást eristiky. Umožňuje vystavit předmět diskuse nebo sled něčích myšlenek ve správném světle, což nemusí vždy odpovídat realitě; pozn. překladatele) zahájit propagandu vztahů osob stejného pohlaví pod rouškou boje za práva „utlačované menšiny“. Stejně jako feministické hnutí (emancipace přímo ovlivňuje pokles reprodukčního potenciálu), i homosexuální hnutí bylo aktivováno peněžními infuzemi z fondů Moora, Rockefellera a Forda. Stejné fondy rovněž sponzorovaly výzkum vývoje antikoncepčních pilulek a zahájili národní programy legalizace antikoncepce a potratů. Právě díky jejich financování došlo k sociokulturním změnám, které vedly k celkové degradaci a úpadku rodiny jako instituce [5] . Rockefeller dříve také sponzoroval práci Alfreda Kinseyho (uznané v roce 2004 jako padělek) [14] ), která poskytla „vědecké“ zdůvodnění „normality a neškodnosti“ promiskuity, potratů, homosexuality, masturbace, „dětské sexuality“ a posloužila jako spouštěč sexuální revoluce.

V roce 1974 Nixon nařídil Kissingerovi, aby prostudoval dopad globálního populačního růstu na politické a ekonomické zájmy Spojených států a navrhl konkrétní opatření. Tak vznikl dokument „NSSM-200“ (utajovaný až do roku 1990), vypracovaný Radou národní bezpečnosti, který hovořil o naléhavé potřebě snížit porodnost v globálním měřítku.

Hlavním cílem dokumentu bylo stanoveno dosažení náhradní porodnosti do roku 2000 (v průměru 2 děti na rodinu) a udržení maximální úrovně populace na 8 miliardách lidí. Distribuce zahraniční pomoci rozvojovým zemím měla záviset na jejich ochotě přijmout protinatální programy. Když tedy Nigérie odmítla zavést programy radikálního sexuálního vzdělávání propagující promiskuitní sex a homosexualitu, západní země jí vyhrožovaly ukončením vnější pomoci . Bylo identifikováno třináct zemí, ve kterých by měla být použita kontrola populace v první řadě.

„… Hlavní pozornost by měla být soustředěna na největší a nejrychleji rostoucí rozvojové země, které mají pro USA zvláštní politický a strategický význam. Mezi tyto země patří Indie, Bangladéš, Pákistán, Nigérie, Mexiko, Indonésie, Brazílie, Filipíny, Thajsko, Egypt, Turecko, Etiopie a Kolumbie. Společně tvoří 47% současného populačního růstu. “ [15]

Tento dokument navrhuje soustředit se na vzdělávání a indoktrinaci [ sic ] mladší generace tím, že smysluplnější je menší rodina a poukazuje na potřebu potratů ke snížení plodnosti.

V roce 1975 se na příkaz prezidenta Forda „NSSM-200“ stal průvodcem akcí v oblasti americké zahraniční politiky. To, co dříve bylo z velké části soukromým hazardem elitářů, se nyní stalo státním programem prováděným na úkor daňových poplatníků. V tuto chvíli neexistují žádné důkazy o tom, že aplikace směrnic NSSM-200 přestala být oficiální politikou Spojených států.

Příklad průniků této depopulační doktríny do oblasti marketingu

Vývoj loga firmy Nestlé

V současné době je porodnost ve Spojených státech pod úrovní požadovanou pro přirozenou reprodukci populace. Podle Národního centra pro statistiku v oblasti zdraví (NCHS) měly Spojené státy v roce 2017 nejnižší počet dětí narozených za posledních 30 let . Míra plodnosti byla zároveň nejnižší za celé sledované období (tj. více než sto let) a průměrný počet narozených na jednu ženu klesl na nejnižší úroveň od roku 1978 – 1,76. [16]

Obrázek: PSA z britské Národní zdravotní služby: „Vzdali byste to kvůli tomu? Dávejte pozor na dětskou past. Kondomy a antikoncepci můžete získat zdarma

Na světové populační konferenci OSN, která se konala v Bukurešti v roce 1974, se 137 zemí (kromě Vatikánu) zavázalo ke snížení porodnosti, poté se tempo růstu světové populace snížilo.

K tabulce : 1.sloupec – rok, 2. sloupec – celkový počet obyvatel, 3. sloupec – roční přírůstek populace

Z dokumentů OSN:

WHO, stejně jako UNFPA a UNAIDS, plně podporují statut Mezinárodní federace plánovaného rodičovství (IPPF) o sexuálních a reprodukčních právech… a vyzývají ministerstva zdravotnictví, aby:

Respektovala sexuální a reprodukční práva a v případě potřeby revidovala příslušné zákony s ohledem na potraty a homosexualitu [17] .

V Rusku se neomalthusiánská ideologie mimo jiné odrazila ve vytvoření LGBT hnutí; subkultury „Childfree“ propagující bezdětnost a sterilizaci; kampaň „Jažmať“ (Яжмать – /já jsem přece matka/ znamená ženu s dítětem, která se chová nedůstojně ve smyslu, že když má dítě, najednou jí všichni kolem něco dluží; pozn. překladatele) zaměřená na diskreditaci mateřského obrazu; zavedení „juvenálních technologií“ a vytvoření řady poboček IPPF – nejprve notoricky známého RAPS a poté RANiR. Na školních lekcích sexuální výchovy jsou dětem propagovány: předčasný pohlavní styk, promiskuitní pohlavní styk a normálnost homosexuality. V současné době se do této činnosti zapojují různé nevládní organizace pod záminkou prevence HIV…. Podle průzkumu, který provedlo Všeruské centrum pro studium veřejného mínění v prosinci 2017, vzrostl podíl Rusů, kteří vědomě odmítají mít děti za 12 let z nuly na šest procent [18].

Problém je v tom, že stále více lidí nejen nechce, ale také nemůže mít děti. Četnost neplodných sňatků v Rusku je 15–20%. Podle WHO je rozhodující indikátor 15%, kdy lze neplodnost považovat za faktor, který významně ovlivňuje demografické ukazatele v zemi a představuje závažný státní problém. Nejdůležitějšími příčinami neplodnosti jsou minulé potraty a nemoci, převážně ty pohlavně přenosné [19].

Myšlenku nutnosti omezit porodnost v Rusku navrhl již v roce 1987 A. A. Baranov, ale byla odmítnuta Komunistickou stranou Sovětského svazu, protože země potřebovala lidské zdroje. Po rozpadu SSSR v prosinci 1991 pronikla IPPF pod záštitou Raisy Gorbačovové do Ruska a působí v něm dodnes. Regulování porodnosti se ujal také její manžel Michail Gorbačov, který v roce 1995 dokonce uspořádal mezinárodní konferenci o potřebě kontroly světové populace, na které zazněla myšlenka o snížení populace o 90%!

„Náboženské instituce jsou primárně zodpovědné za populační explozi.“ Musíme mnohem jasněji hovořit o sexualitě, o antikoncepci, o potratech, o hodnotách, které ovládají populaci, protože demografická krize je ekologickou krizí. Pokud se počet obyvatel sníží o 90 procent, nebude už nikdo působit významné škody na životním prostředí.“ [20]

V roce 2011 ruský politik Anatolij Čubajs přednesl svůj projev v podobném duchu. Když hovořil o potřebě snižovat počet obyvatel, mluvil o nastolení trendu, který do konce XXI. století pomůže snížit světovou populaci na 2,5 – 1,5 miliardy.

„V 21. století je rozšíření trendů 20. století nemyslitelné.“ Scénář pokračujícího růstu je vyloučen. Lidstvo dnes čelí kvalitativně novým výzvám nebývalého rozsahu. Naše země je schopna skutečně přispět k řešení těchto bezprecedentních výzev.“ [21]

V rámci lobbování E. F. Lachové, která mimo jiné navrhla zákon o nucené sterilizaci „nevhodných“, byly v Rusku jeden po druhém přijímány různé programy „plánování rodiny“. Šířilo se heslo „Stačí jedno dítě, ale zdravé a žádoucí“. Pod záštitou ministerstva zdravotnictví se v zemi otevřely stovky center, které na úkor státního rozpočtu provádějí anti-reprodukční propagandu, což významně přispělo k demografické krizi v Rusku. Začala sexuální „výchova“ dětí, v důsledku čehož se infekce pohlavních nemoci zvýšily desetkrát [22] .

Popis:

1989 – práci zahajuje Ruská asociace plánování rodiny;

1994 – přijat je plán Plánování rodiny;

1996 – bylo ukončeno financování tohoto programu.

Veřejnosti bylo vysvětleno, že sexuální výchova a poskytování antikoncepce dospívajícím byly vyvolány potřebou omezit nežádoucí těhotenství, ovšem výsledky byly opačné. Bezplatný přístup k antikoncepci paradoxně vede ke zvýšení počtu těhotenství a potratovosti. Rychle se začaly šířit pohlavně přenosné choroby, které získávají nové a virulentnější (více patogenní; pozn. překladatele) formy, jako je herpes a AIDS. Rakovina děložního čípku, u mladých žen dříve prakticky neznámá, nyní dosahuje rozměrů epidemie, což je často spojováno s více sexuálními partnery [23]. Tento obrázek je univerzální:

Onemocnění pohlavními nemocemi v Anglii mezi lety 2008-2017. Kapavka, syfilis.

Při výpočtu potenciální populace Ruska se zjistilo, že pokud by míra porodnosti a úmrtnost zůstala na úrovni roku 1990, pak by v roce 2002 žilo v Rusku o 9,4 milionu lidí méně, než na počátku 90. let [24] . V období mezi 2000 až 2010 činil přirozený úbytek populace 7,3 milionu lidí, s vrcholem v prvních letech 2000, kdy šlo asi o milion lidí ročně. Od roku 1995 do současnosti, s výjimkou let 2013–2015, úmrtnost v Rusku převyšuje míru porodnosti [25] . Uvádíme to níže v příslušné tabulce. Přes své uznání zahraničním agentem v roce 2015 RANiR («Ruská asociace «Populace a Rozvoj»; pozn.překl) stále aktivně pracuje s obyvatelstvem. Výbory Státní dumy Ruské federace, ministerstvo zdravotnictví, Státní výbor pro politiku mládeže, ministerstvo školství a mnoho dalších státních a veřejných institucí s ní nadále spolupracují (úplný seznam: https://web.archive.org/web/20190308055415/http://www.ranir.ru:80/about/partners/ ).

Ačkoli podle oficiálních statistik existuje tendence ke snížení absolutního počtu potratů, hlavním faktorem zůstává pokles počtu těhotenství. Relativní hodnoty zůstávají nezměněny: sedm z deseti těhotenství stále končí potratem, který je nadále vnímán jako rutinní lékařský postup [ 16 ]. Podle odborných odhadů skutečný počet potratů několikanásobně překračuje oficiální statistiky a dosahuje od 3,5 milionu potratů ročně do 5–8 milionů [ 26 , 27 ]. Vedoucí lékař Městské klinické nemocnice č. 2 města Orenburg na zasedání veřejné komory Ruské federace uvedl, že má předem daný plán potratů.

„Za potraty dostávám 20 milionů rublů ročně, ale za jejich prevenci ani kopějku.“ Pro zdravotnictví je výhodné dělat potraty. Dokud se tento systém nezmění, nemůžeme očekávat žádnou změnu. “ [28]

K tabulce : porodnost,úmrtnost a reálný přírůstek obyvatel

Levá polovina tabulky – absolutní údaje

Pravá polovina tabulky – údaje relativní na 1000 obyvatel

Ačkoli IPPF hlásá neutralitu vůči potratům, její bývalý prezident Fredrick Sai ve svém projevu v roce 1993 objasnil, že organizace, která není připravena podporovat potrat v praxi nebo teoreticky, nemůže s členstvím v IPPF počítat [29]. Bývalý lékařský ředitel IPPF Malcolm Potz tvrdil, že není možné zahájit a realizovat jakýkoli program plánování rodiny bez rozsáhlého šíření potratů. Rovněž uvedl, že omezující zákony o potratech jsou zastaralé a neodpovídají modernímu světu, a proto mohou a měly by být porušovány [30]. Tento světonázor je oficiálně zakotven ve směrnicích IPPF:

„Plánovaná rodinná sdružení a další organizace občanské společnosti by neměly používat legislativní vakuum nebo existenci zákonů, které jsou pro nás nepříznivé, jako záminku pro nečinnost.“ Součástí procesu podpory změn je jednání mimo zákon, i v rozporu se zákonem. “ [31]

Po smrti Margaret Sangerové v roce 1966 všichni následující prezidenti IPPF deklarovali svůj závazek k Sanger Line. V současnosti IPPF, s ročním rozpočtem 1 miliarda USD [32] pod záminkou dobrých úmyslů provádí své misantropické aktivity ve více než 190 zemích. Žádného z deklarovaných cílů Federace – ochrany reprodukčního zdraví, ochrany mateřství, posílení prestiže rodiny, prevence pohlavně přenosných chorob atd. – nebylo dosaženo. Skutečného cíle však bylo dosaženo – porodnost se výrazně snížila!

Heslo : Potrat je ochranou zdraví (!!!)

V současné době rostoucí „klimatické hnutí“ zařadilo do své agendy omezení porodnosti. Jeho členové také propagovali hnutí „Žádná budoucnost – žádné děti“, které se zavazuje nemít děti, dokud vlády nebudou podnikat vážné kroky v oblasti „změny klimatu způsobené člověkem“. Německá učitelka získala slávu po vydání knihy, ve které vyzývá německé ženy, aby neměly děti. Podle ní, každé nenarozené dítě zbavuje svět 9 441 tun oxidu uhličitého.

Vysvětlivek k plakátu mnoho netřeba: omezte automobily, konzumaci masa , roďte méně dětí, jezděte na jízdních kolech, staňte se vegetariány

Odstraněním zástěrky prázdné rétoriky na ochranu „zdraví žen“ a „lidských práv“ uvidíme neo-malthusianství takovým, jakým je – vzbouřením se proti lidskému životu, tradici a pokroku, zneužívajícím myšlenku ochrany dětí a likvidujícím rodinu.

Co říkají „Georgijské kameny“? Optimální osídlení Planety je pouhých 500 milionů lidí!

Článek uzavíráme referátem akademika V. Pavlenka na téma „Stát a rodina – to jsou hlavní cíle destruktivní politiky globalistů“

Zdroje:

1. The other Crisis (1998)

2. Woman and the New Race (1920)

3. Plan for Piece (1932)

4. Ангел смерти: Биография Маргарет Зангер, основательницы МФПС (1995)

5. А.Карлсон: Общество, семья, личность (2003)

6. U.S. Population Growth and Family Planning (1970)

7. The SIECUS circle : a humanist revolution (1973)

8. Kingsley Davis, Population Policy: Will Current Programs Succeed?(1967)

9. Matthew Connelly, Population Control is History: New Perspectives on the International Campaign to Limit Population Growth (2003)

10. F.S. Jaffe: Activities Relevant to the Study of Population 11.Policy for the United States (1969)

12. Richard Nixon, Special Message to the Congress on Problems of Population Growth. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project

12. Rockfeller commission on Population Growth and the American Future (1972)

13. The Free Lance–Star, Dec 19, 1967: Shokely Explains Baby Plan.

14. ALEC’s Report on Alfred Kinsey

3 komentáře

 1. Nevyzerá to s nami dobre. Ako je zrejmé hlavný problém našej civilizácie nie je globálne otepľovanie, ale“ nedostatok zdrojov“. Tých zdrojov je samozrejme dostatok, preto tie úvodzovky. Problémom sú nenažrané svine a ich nadmerné čerpanie. Ako tu: https://plus7dni.pluska.sk/zahranicie/luxus-miliony-ukrajinsky-prezident-janukovyc-nic-neodoprie alebo tu: https://www.markiza.sk/spravy/domace/1950407_co-hovoria-architekti-o-pompeznom-interieri-u-rezesovcov-vkus-nekupite-za-ziadne-peniaze

  To isté konštatuje Rímsky klub – Nadměrná spotřeba:

  Když se zaměříme na emise CO2 (jejichž množství je považováno za hlavní příčinu globálního oteplování), jedno procento nejbohatších Američanů vyprodukuje 318 tun emisí CO2 na osobu a rok, zatímco průměrný obyvatel Země jen šest tun (tedy třiapadesátkrát méně). Deset procent nejbohatších domácností na světě „má na svědomí“ čtyřicet pět procent všech emisí. Měly by být prvními, které přejdou na modely udržitelného života.
  Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/jubilejni-zprava-rimskeho-klubu-stary-svet-je-odsouzen-k-zaniku-novy-svet-je-nevyhnutelny/

  Prečo nás potom oblbujú globálnym otepľovaním namiesto toho, aby s nami začali viesť seriózne debaty či šírili pravdivú osvetu? Aby sme hľadali spoločné riešenia? Akoby naše krajiny nemali žiadnych vedcov., aby mohli priložiť ruku k dielu. Takéto správanie nesvedčí o dobrých úmysloch.

  1. A vrchol chrapúnstva je, že to má byť všetko na náš účet! Nás sa chcú zbaviť (podpora deviácií, migrácie, znižovanie životnej úrovne, ktoré práve prichádza atď.) len, aby mohli ďalej viesť ten svoj prízemný a primitívny spôsob života.

 2. Pokud je to pro někoho příliš akademické, ukázka z knihy Nová hlídka, autor Sergej Lukjaněnko:
  …Co jste říkala? „Já jsem child free,“ řekla s důrazem.
  „Osvobozená od dětí?!? Jste neplodná, nebo jak to myslíte?“
  Dívka zavrtěla hlavou.
  „To je rozšířený omyl. My child free, jsme proti dětem, protože nás zotročují. Člověk si musí vybrat: buď bude svobodná, sebevědomá bytost, nebo společenská součást mechanismu reprodukce obyvatelstva!“
  „Aha“, přikývl muž, „A já už jsem si myslel…. že máte zdravotní problémy. A co sex, ten schvalujete?“
  Dívka se zasmála:
  „Samozřejmě! Copak jsme nějaký asexuálové? Sex, manželství, všechno. To je v pořádku, v pohodě. Ale spojovat se s těma řvoucíma, běhajícíma…“
  „A pokaděnejma,“ pomohl muž. „Dyť to kadí nepřetržitě. A ze začátku si ani nemůžou samy utřít zadek“.
  „Přesně tak. A pokaděnejma!“ Přitakala dívka. „Strávit nejlepší roky naplňováním potřeb nevyvinutejch lidskejch bytostí…. Doufám, že mi teď nebudete přednášet o morálce, a nebudete mě přesvědčovat, že si to rozmyslím a přivedu na svět spoustu dětí?“
  ….. o kousek dál….
  „Vy asi nemáte děti, Antone že ne?“ Zeptala se Tamara, jako by se nemohla rozloučit se svým oblíbeným tématem.
  „Proč by ne? Mám. Dcerku Naďušku. Je zhruba ve věku tohohle… cvaldy.“
  „Takže jste se rozhodl, že nedovolíte své ženě, aby zůstala zdravou a svobodnou ženou?“ Ušklíbla se Tamara.
  ……….. Každá čtivá, dobře napsaná kniha, ať už má námět jakýkoli, vychází ze skutečnosti, jinak není pro čtenáře hodnověrná. Takže…

Napsat komentář