Ne že by se v jiných oblastech života globální přestavba nekonala (sociálně-společenská, hospodářská – ekonomická…). Naopak, koná se a je velmi nápadné, jak je celosvětově koordinována, takže opravdu už jen velmi „nepozorný“ pozorovatel se může domnívat, že řízený „chaos“ v podobně COVIDU, který zasáhl všechny oblasti našeho života je způsoben jen hloupostí naší domácí české vlády.

První covidová fáze už proběhla a probíhá přímo před našima očima. Pokud bude pokračovat dál a dál, věřím, že dojde postupně k mentálnímu přenastavení většiny populace – k pochopení, že lež byla vydávána za pravdu a pravda za lež. K uvědomění si skutečných lidských hodnot, návratu k budování kvalitních sociálních vztahů, k posílení rodin, k uvědomění si hodnoty života jako cesty každého jedince ke svému zdokonalování se, zbavení se jednostranné orientace na materiální blaho (zlaté tele), zbavení se mentální závislosti na vnějším (elitou řízeném) programování (pohodlnosti v samostatném myšlení a rozhodování se) a také, v neposlední řadě, ke změně v chování k okolnímu životnímu prostředí. Ke změně dochází na úrovni každého jedince zcela individuálně s různými osobními dopady, s různou potřebnou délkou adaptace… Každý dostal a opakovaně dostává tuto šanci. Otázkou je, zda to nechá „globální pastýř“ skutečně zajít tak daleko, až se mu celé stádo oveček rozpadne.

Ekologická přestavba

Významným transformačním nástrojem je „ekologická agenda“, která postupně nabírá na síle a je možné, že ještě více zesílí (protože je většinově vnímána pozitivně na rozdíl od COVIDu) a zastřeší transformační řídící agendu po úplném vyčerpání a zhroucení COVID-ových kulis. Ohraničené přírodní zdroje, rostoucí lidská populace (v globálním měřítku), v kombinaci s kapitalistickým růstovým modelem, vedou k rychle vzrůstající exploataci planety. Narážíme na přírodní zákony, které sice lze s případnými novými objevy odsunout na vzdálenější metu, ale nikoliv zcela změnit. Začít se k planetě, prozatím stále k našemu jedinému životnímu prostředí, chovat s péčí řádného hospodáře, je čím dál tím nevyhnutelnější.

Kdo se snaží tento objektivní proces osedlat a řídit ho ve svém subjektivním zájmu? Zájemců se určitě najde vícero. Zaměřím se na naši starou známou „dámu“ – EU, pod jejíž sukní jsme schovaní i my. Komu se tato „dáma“ v minulosti prodala a koho zájmy zatím stále hájí, to všichni tušíte.

Jaké kroky v rámci objektivního procesu nutné ekologizace lidské civilizace činí tyto síly ve svém subjektivním zájmu? Pravděpodobně Vás napadnou i další příklady:

 • Globální oteplování (podpora tzv. obnovitelným zdrojům energie – fotovoltaika, větrné parky, pokus o eliminaci atomové energetiky – její odstavení jako nebezpečné a neekologické, emisní povolenky – nástroj na ovládnutí a řízení hlavních průmyslových odvětví jako je petrochemie, ocelářství, zpracovatelský průmysl atd.).
 • Recyklační podvod (recyklovat se snaží učit pouze nás, spotřebitele, a především naše děti ve školách, ale korporace dál vyrábí obrovské množství nekvalitní produkce s krátkým životním cyklem, podporujícím spotřební způsob uvažování.
 • Elektromobilita – alias omezení automobilismu pro plebs.
 • Rezervace: Přírodní „chráněná“ území ve všech možných podobách – od národních parků až po ptačí rezervace Natura 2000. To vše s cílem omezení a nejlépe úplného znemožnění jakékoliv lidské ekonomické aktivity = faktická nemožnost využití zájmového území ve prospěch jeho obyvatel.
 • „Vyhnání“ lidí z volné přírody se postupně šíří ze západu i k nám. Pokusy o privatizaci a oplocování lesa, absolutní ochrana a re-introdukce velkých šelem (medvěd, vlk…) do hustě obydlené středoevropského prostoru působí jen škody farmářům a bezpečnostní omezení v pohybu po přírodě turistům, rekreantům, sportovcům, sběračům lesních plodů atd.
 • Legislativní omezení samovýroby, drobných chovatelů, pěstitelů a zahrádkářů – pokusy se množí.
 • Omezení transportu, lokalizace výroby.
 • Snahou o vykoupení půdy od drobných vlastníků – vytvoření úplné závislosti na nadnárodním zemědělsko-potravinářském průmyslu.
 • A na konec jsem si nechal ekologické zemědělství – více k tomuto bodu níže.

Jak velká bude setrvačnost EU po Ženevských rozhovorech? Zatím se zdá, že EU nepolevuje. Pokračuje v realizaci Agendy 2030:

https://www.mzp.cz/cz/agenda_2030

Ekologické zemědělství

Také pár nových informací ze zemědělství a potravinářství naznačuje, že eko-fašismus v zájmech „elit“ prozatím nebyl odpískán:

Ministerstvo zemědělství připravilo a vláda schválila Akční plán ČR, který plánuje zvýšit podíl zemědělské půdy obhospodařovaný v ekologickém režimu ze současných 15% na 22% v období 2021-2027. Bio potraviny se mají cílově podílet na celkové spotřebě potravin 4% (v roce 2019 to bylo 1,5%).

Líbivě znějící plán hlubší ekologizace zemědělství je však také dobré doplnit podstatnou statistickou informací: Na 15% zemědělské půdy, která je v ČR v současnosti obhospodařovaná ekologickými farmami, se vyprodukuje pouze 5,1% zemědělské produkce ČR. To jasně ukazuje, že produkce ekologických farem je ve srovnání s konvenčními farmami výrazně nižší. Jaký bude vliv této strategie na dostupnost a ceny potravin? Jak to pomůže k naplnění jiného cíle MZe ČR – zvýšení soběstačnosti ČR v produkci potravin? A kromě toho, rozdíl v produkci mezi ekologickou a konvenční farmou je nutné ekologickému farmáři vykompenzovat formou vyšších dotací (výkupní ceny ekologické produkce totiž nejsou násobně vyšší než ceny konvenční produkce).

Akční plán ČR navazuje na Akční plán EU, který je v souladu s cíli Společné zemědělské politiky EU a Zelené dohody pro Evropu (Agenda 2030). A EU je ještě ambicióznější. Hodlá plošně, bez ohledu na lokální rozdíly v charakteru zemědělství a nerovnoměrný stav a vývoj v různých regionech, zvýšit podíl ekologicky obhospodařovaných ploch na 25% a snížit spotřebu používání pesticidů o 50%. ČR v těchto ohledech již dnes patří mezi rekordmany (vysoký podíl ekologického zemědělství a nízká spotřeba pesticidů), takže další plošné snížení spotřeby pesticidů aplikací EU nařízení by u nás ve svém důsledku jen dál omezilo pěstování „choulostivých“ plodin (ovoce, zelenina, brambory…), u kterých si dnes jejich efektivní, konkurenceschopnou výrobu bez použití pesticidů zemědělci prakticky moc neumí představit. EU by také ráda omezila podporu větších farem (u nás takové převládají – máme průměr nad 100 ha) a velká pole (nad 30 ha) rozčlenila na menší plochy (to budou další dodatečné náklady). V souhrnu jde opět o zvýhodnění starých EU zemí.

Z extrému do extrému? Znáte pojem Zelená (zemědělská) revoluce? Zde více je:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%A1_revoluce

Ve zkratce: Předchozí zemědělská strategie, která prakticky převládá v zemědělství dodnes. Využití hnojiv, pesticidů, šlechtitelství včetně GMO, těžké mechanizace, úzká specializace farem… – neboli „boj s přírodou“. Tedy protipól k ekologickým farmám. A samozřejmě vše bylo konáno v „zájmu a pro dobro“ lidí – jak zajistit obživu vzrůstající populaci.

A co je nám z EU podsouváno nyní? Místo elitou plánované rychlé ekologické revoluce/přestavby je v našem zájmu postupná řízená ekologická evoluce (to se týká všech oblastí nejen zemědělství).

Potřebným změnám v zemědělství je nutné nejprve přizpůsobit ostatní faktory ovlivňující jeho produkční schopnosti. Například většina současných schválených odrůd zemědělských plodin, ovoce, zeleniny atd. se bez intenzivního hnojení a chemické ochrany rostlin nedá úspěšně pěstovat. Je třeba vyšlechtit nové odolnější odrůdy vhodné pro ekologické hospodářství. Ekologický zemědělec musí znát řadu principů a mít řadu znalostí, které konvenční zemědělec nepotřebuje (nutnost obnovit specializované zemědělské vzdělávání, které téměř zaniklo a orientovat se na nové ekologické principy a systémy pěstování plodin a chovu zvířat). Vliv faktorů prostředí (např. sezónní výkyvy počasí, výskyt nemocí a škůdců…) je u ekologického zemědělství podstatně vyšší než u konvenční produkce. Jak se dnes tyto vnější faktory rychle mění (ať už je jejich původ jakýkoliv – přirozený nebo umělý), pozorujete na svých zahradách a zahrádkách jistě sami. Do této kategorie řadím i nedávné horké a velmi suché roky, či letošní velmi studené jaro. Ekologické zemědělství se také vyznačuje vyšší potřebou / podílem ruční práce. Budeme mít v budoucnu dostatek rukou ochotných fyzicky / manuálně (často těžce) pracovat?

Opravdu chceme riskovat neúrodu = nedostatek a zdražování potravin rychlým nepřipraveným přesmykem do opačného ekologického extrému?

P.S. Článek jsem psal ještě před řáděním tornáda na jihu Moravy, které způsobilo nejen obrovské materiální škody, ale dokonce i ztráty na životech. Domy, zahrady, pole… vypadají jak po průchodu válečné fronty. Není náhoda, že pustošící bouře se vybila přímo v centru Velké Moravy. Je to těžká rána, ale věřím že se teď národ naopak ještě víc semkne (včetně bratrů Slováků) a Velkou Moravu podpoří a obnoví.

40 komentářů

 1. Mohl by autor specifikovat jak chápe onen „objektivní proces“ který se někdo snaží osedlat a který je zřejmě důvodem k blíže nespecifikované (samovolně probíhající ?) transformaci a jejím nástrojům – odborných agend ?
  Nebylo by jednodušší napsat: tisíciletí trvající proces uvržení lidstva do totálního otroctví jde v dnešních časech do finále. Sice je dnes už možné ho poměrně detailně rozklíčovat do jednotlivých časových, oborových a oblastních podprocesů/etap/fází, ale to už je asi celkem zbytečné. Co naopak zbytečné asi není, je vzájemnost kvalitní informovanost jednak o jeho tisíciletém průběhu (precizovat či alespoň získat supersystémový nadhled) a druhak o funkčních prostředcích, umožňujících komukoliv, svoji individuální interakci s ním neprohrát. Zabývat se představou, že lze nějak protisměrně zvrátit globální výsledky tohoto procesu je otázka toho, zda lze porazit jeho ředitele – GP. Je zde někdo, kdo se domnívá, že to je celospolečensky možné ? A co individuálně či skupinově ?

  1. @pe-tri . proces je do té míry jedinečný, že nevystačíme jen se zkušenostmi z minulých analogií. Nic „analogického“ tu prostě dosud nikdy dosud neprobíhalo . Souhlas v tom, že transformace probíhá stroktně od úrovně jedince a další fáze (skupina,komunita,národ atd) je zatím nevýznamná. Fáze spíše bloudění, než tvorby ucelených struktur. Lidé znající a využívající Koncepci mohou právě v tomto náročném vnějším prostředí dozrát ke svému Světonázoru.

    1. Ad, očkování – IMHO to není správné slovo, které by podstatu tohoto procesu smysluplně a správně popisovalo. Je to jen univerzálně sdílená nálepka pro označení vnějšího děje – tedy označuje jak se to děje způsobem, který si i slabomyslný umí představit a nějak vyhodnotit, ale o tom, co a proč se tímto procesem vlastně děje ani ň.
     Ale ano, jinak je toto tzv. očkování jedním z velmi signifikantních okamžiků našich individuálních reakcí na objektivně existující situaci. Za sebe musím konstatovat, že očkování chápu a beru jako jednoznačný test (ano/ne) toho, jak kdo chápe a bere vážně fázi GHP, ve které se aktuálně nacházíme.
     Očkovaný současnými jedy nejsem a do smrti dobrovolně nebudu.

     ps. Použití slova soudruh nedodalo tvému příspěvku v mých očích kreditu, ale proti gustu …

   1. Boletusi, osobě vidím jeden z hlavních problémů vidím v tom, jak široký rozptyl chápání podstaty a průběhu tohoto globálního historického procesu (GHP) u lidí existuje. Při tak širokém chápání se pak velmi těžko konstruuje jakákoliv smysluplná reakce na něj a i osobní reakce jsou pak všeobecně velmi neadekvátní skutečné/maximálně objektivizované situaci. Dle mého vidění dění okolo sebe musím konstatovat že obecně převládá – nechápání podstatného, přeceňování druhořadých dějů, nedostatečná identifikace herců a obsazení, nedostatečná identifikace vektoru cílů zainteresovaných subjektů, nedostatečné chápání supersystémové architektury a časování řízení tohoto GHP apod. což v konečném důsledku prakticky znemožňuje účinně reagovat a to jak na individuální, tak na skupinové úrovni.
    Příklad z Tvého příspěvku:
    a) jedinečnost není IMHO to správné slovo, které by mělo nějakývětší význam
    b) analogie jsou IMHO vždy smysluplně použitelné
    c) slovo transformace je příliš vágní než aby si ho každý nevysvětloval po svém
    d) ano, KSB je jednou z cest jak se v GHP orientovat, ale jsem toho, názoru, že by stálo za to, precizovat a cizelovat klíčové pojmy tak, aby se stala srozumitelnější (ve smyslu nenechávala toho tolik na tom, jak si ten či onen pojem ten či onen zájemce zasadí do svého vstupního poznatkového rámce, což opět plodí je nejednoznačnosti)
    Suma sumárum IMHO se obecně zásadně nedoceňuje grandióznost toho, jak GP řídí své zájmy a proto se i subjektivně (bohužel) podceňuje objektivně existující situace, ve které všichni jsme (zatím ještě na jedné lodi – což se IMHO brzy změní)…

    1. Skvělé, že jste nakousl toto téma. Poslední dobou je to všude samá politika.

     Především bude nutné vytyčit si cíle, co vlastně náš národ potřebuje, a v jaké kvalitě.

     Minimalizace spotřeby masa je podle mě do dalekého budoucna (100+ let) čistě objektivní proces. Ovšem ne dle toho co tu chce zavést GP, tedy „veganství“ na základě odpadních potravin jako GMO sója a obilí – potrava egyptských otroků, po které byli silní, ale tupí, poslušní, se zakrnělým mozkem.
     Přesně o tomhle je „veganství“ dle GP.

     Jak řekl Pjakin, kvalitní vegetariánská strava je v našem podnebném pásu velmi nákladná a těžko dostupná. Což platí nejen pro Rusko ale i pro střední evropu.
     Tolik k potravě.

     Co mě dále zaujalo, jsou ty šelmy. Návrat k ekologické rovnováze sebou nutně nese zvýšení počtu (dnes skoro vyhubených) šelem. Bez nich se vám přemnoží zvěř a sežere veškeré semenáčky. Plus škody na úrodě.
     Takže za tímhle bych globalisty nehledal.
     Třeba na středozápadě USA na vesnici mladší děti nechodí nikdy samy ze školy. Kvůli nebezpečným kojotům. Starší děti už obvykle mají střelnou zbraň, nebo jsou pro kojota moc velké.

     Ostatně, slovanský muž měl u sebe vždy kopí, když se vydal na cestu. Ne pro legraci ani pro ozdobu. Ale proto že to byla jediná věc, která dávala aspoň určitou šanci na přežití setkání s rozzuřeným medvědem.
     Třeba nás to zase čeká.

     Suma sumárum, dnes není snadné rozlišit procesy které prostě probíhají objektivně, a vyhnout se jim nelze (třeba globalizace) od procesů umělých a od deformování objektivních procesů ve prospěch úzké elity.
     Tohle rozlišování bude čím dál důležitější.

     1. K návratu šelem. Podle mého soudu neprobíhá sám od sebe – není to přirozený samovolně započatý proces šíření konkrétních druhů do vhodných/příznivých podmínek – do původní pro daný druh typické ekologické niky. Je to řízený proces reintrodukce (konkrétními lidmi – „ekology aktivisty“) včetně řízené adaptace druhu na změněné prostředí. Vypouštění jedinci jsou z umělých chovů částečně zvyklí na kontakt člověkem a tím adaptabilnější na život a přežití v oblastech hustě osídlených a využívaných lidmi (ztráta přirozené plachosti). Jejich přínos pro ochranu lesa před přemnožením býložravců je velmi sporný, protože mnohem snadněji nalézají zdroj obživy v blízkosti lidských obydlí (popelnice, zahrady…) nebo ve farmářských ohradách.

     2. Buran:
      To je docela odvážné tvrzení. Nějak si nedovedu představit, že existují nějaké tajné množírny medvědů, vlků a rysů, ze kterých ekologičtí aktivisté stovky zvířat rozváží tajně v noci po celém československu do volné přírody.
      🙂
      Kromě toho zvíře vyrostlé v zajetí se málokdy úspěšně dokáže vrátit do přírody a přežít tam.

      Jen na slovensku je již několik tisíc medvědů.

      Faktem však zůstává, že tuhle problematiku bude nutné v budoucnu řešit.

     3. Nepsal jsem, že jsou to stovky jedinců. Podle mého zdroje, byla např. zastavena německá státní příslušnice, která měla v kufru klec se dvěma mladými vlky. Kam je veze nebyla schopna nijak specifikovat a doložit. Mluvil jsem o počáteční reintrodukci, např z přebytků chovů zoo zahrad a pod.
      Medvědi na Slovensku se nepochybně již množí sami. Rovněž vlci se u nás úspěšně množí. S rysem je to složitější.

  2. Začal jsem z druhého konce a pokud možno co nejkonkrétněji. Od toho co je dnes téměř hmatatelné a přítomné, i když je to jen dílčí nástroj GHP. Každý si může sám snadno ověřit srovnat se svou individuální zkušeností. Mělo by to být proto lépe srozumitelné i pro začínající studenty či zájemce o KOB a přitáhnout je ke studiu (včetně celého GHP). Navíc vnímání každého jedince je jedinečné i s jeho zájmy a zaměřením.

   1. Ano, v podstatě klasická otázka – vede k odhalení vraha dedukce nebo indukce ? Osobně jsem pro kombinaci obojího, ale osobně se mě osvědčilo (i u druhých) a proto jsem posléze vždy studoval nové věci způsobem – nejdříve se seznámit s obsahem skript a potom jedeme jednotlivosti.

 2. jj, agenda 2030, green deal, velký reset…. jen líbivá slova pro hlupáčky jak se budou mít dobře. Ale je možný, že ve své hlouposti novou fašistickou diktaturu budou milovat – neb milují když jim někdo říká co mají dělat a co je správné.

  Nejsem si jist zda jste odhadl mentální nastavení společnosti. viz:
  „První covidová fáze už proběhla a probíhá přímo před našima očima. Pokud bude pokračovat dál a dál, věřím, že dojde postupně k mentálnímu přenastavení většiny populace – k pochopení, že lež byla vydávána za pravdu a pravda za lež….“
  Z toho co kolem sebe vidím, právě většina očkovaných západními vakcínami (hlavně mRNA) je a bude tou skupinou, která bude jakkoliv bránit prosazení pravdy, případně i jen transparentní diskusi. Stačí si občas s nimi promluvit. Nehledě na to, že informace o zablokování přístupu ke svému Já pomocí adjuvants se množí. Výroba biorobotů v pravém slova smyslu na plno běží.

  1. Nevidím to tak „černo-bíle“ ve smyslu – jednou očkovaný = na věky bio-robot. A naopak všichni neočkovaní nejsou jen lidé (se svědomím, spojením s HNR), jsou mezi nimi i démoni. Postupně se „rozednívá“ a někteří se ještě probudí.

   1. @Buran
    Jednou „očkovaný“ aktuálními preparáty (protože očkování to již z definice toho slova není) = navždy biorobot.

    Samozřejmě, že technicky to tak být nemusí. Ale ta šance, že člověk, který tak snadno podlehl a nechal si to „dobro“ jednou píchnout … a těch, co to již podruhé si píchnout nedají bude nula nic … + samozřejmě ti, kdo si to nechají píchnout dvakrát, tak ta šance u nich na zcela zásadní změnu směru jejich fungování …. ta je limitně se blížící nule.

    Je samozřejmě možné, že člověk, kterému životní energie mizí proudem a u kterého se čím dál tím více budou objevovat jeho horší stránky, může prozřít … ale otázkou je, zda bude mít ještě dost sil na to, aby zpřetrhal všechny osobní vazby na další opíchané (protože to spojení jen škodí) a sám se otočil na místě a začál kráčet proti běhu svého dosavadního života.

    Zcela čistě teoreticky je možné, že se někdo takový pod náporem okolností objeví … ale ty jednotky těchto jednotlivců budou zanedbatelné, pokud vůbec nějací takový budou.

    Zůstat neopíchaný bude těžké, ale návrat zpět … no, ten je spíše nemožný.

    Proto platí a bohužel i bude platit výše uvedené, řekl bych.

   2. Ono spíš než že se rozednívá tak se spíš stmívá. Podstatou tzv. očkování je uzavření komunikačních portů/kanálů mezi vědomou myslí a vyššími úrovněmi vědomí (alá počítačový firewall). Tím jedinec v podstatě jakoby ztratí intuici, ale bohužel i přístup ke svědomí, které rovněž sídlí ve vyšších vrstvách vědomí/podvědomí. A naopak se mu otevřou porty k démonickým silám. Technicky se tato komunikace odehrávají skrze konfigurace DNA, proto se tzv. vakcíny orientují právě na modifikaci DNA.

    1. Jste si tím jistý? Co když jde jen o další trik jak nás navzájem rozeštvat?

     Podle mě není tak jednoduché 2 dávkami předělat osobnost člověka.

     Nebo máte přímou zkušenost ze svého okolí?

     Já mám tu zkušenost, že dotyční byli otupělí a vymytí propagandou už před „vakcínou“ , nepozoruju významný rozdíl před/po.

     1. @Ondra
      Myslím, že něco ničit/bořit/narušit/poškodit/rozbít/atd. je vždy neuvěřitelně jednoduché oproti udržování něčeho v souladu/rovnováže/harmonii/v pořádku/ad.

      Takže bude určitě stačit už jen jedna dávka na to, abyste se dostatečně vychýlil a když už jste byl … a zde navazuji na tu Vaši poslední větu … na pokraji propasti, tak holt po vychýlení těch možností kromě pádu do hlubin již mnoho nezbývá.

      Lehce alegoricky … Pjakin říká, že 40 lidí dokáže dovést koně k vodě, ale nedokáží zajistit, aby se napil …. leč někdy stačí jen jedno žihadlo (otrávného ováda) a kůň udělá to, co by s ním nesvedlo ani těch 40 lidí :O)

  1. Souhlasím, nemají. Tendence je stejná jako v celé společnosti – bohatí bohatnou, chudí chudnou (fašismus) a stále rychleji. Kdo na to bude mít, bude jíst eko. Kdo ne, bude jíst náhražky a levné potraviny z „průmyslového“ zemědělství. Produkce se bude postupně snižovat. Zároveň je naplánováno i snižování poptávky (počtu konzumentů).

 3. Aktuálne prebieha boj dvoch koncepcií o riešenie naliehavých problémov sveta . Na jednej stojí „tradičný“ – fašisticko otrokársky prístup ktorý pod rúškom eufemizmov „ekologizmu“ a „boja s covidom“ odnímu obyvateľstvu právo na užívanie krajiny, občianske slobody a z mnohým aj holý život. Druhým je ľudskosť, ktorá realizuje komplex opatrení v oblasti skutočnej ochrany prostredia, rozumného využitia zdrojov a ich maximálnej možnej regenerácie. Tiež posilňovaním mravnosti, lásky človeka k človeku , vedenou Bohom realizácia skutočne ľudskej spoločnosti. Každý z nás si bude musieť vybrať, ktorej strane bude pomáhať.

  1. Evoluce vers.revoluce. je to m.j konkurz na volbu modelu řízení a především na monopol jeho využívání. Samozřejmě, že ideální je samořízení Člověka podle Svědomí a Rozlišení. Ale to je ideál , snad k němu směřujeme, ale cesta to bude ještě dlouhá. V Lidské společnosti nemůže vzniknout elita, ale budou přirozeně a stále vyrůstající a rozvíjející se AUTORITY , tedy talenty jednotlivých členů lidské populace, které se budou rozvíjet ve svých optimálních znalostních oborech a budou vyhledávány jako spolehlivé směrovky vývoje.
   Revoluce – toť čistý model programového řízení „Idea a hurá za ní ! i přes stohy mrtvol“ . Přesně vyhovuje správcům davoelitarizmu – jen ať se přebytečné ovce mezi sebou poperou a vybijí si navzájem energie.
   Evoluce je vždy spojena s programově-adaptabilním řízením a v ideálním řízení už v Lidské společnosti modelem prediktor-korektor. A to je konkurence pro globální DE řízení , které rovněž s tímto řízením pracuje, ale pod zcela nelidskými cíly. I proto je souboj koncepcí tak tvrdý,tuhý a dlouhý. Jedna metoda globálního řízení s dvěma naprosto protichůdnými dílčími i konečnými cíly.

 4. Já osobně si myslím, že ekologické – zelené snahy EU, tak jak jsou minimálně prozatím prezentovány, jsou motivovány spíše k likvidaci, než k rozvoji jakékoli následné společnosti. A také zbavení se závislosti na Rusku, což se ale jaksi zatím nedaří do střednědobého výhledu.
  Může mi někdo vysvětlit, proč, když už teda je snaha v EU dělat eko- …, tak proč se především nesází násobně (krát desetinásobně) stromů, keřů? Nejen Napoleon vysazoval stromy kolem cest … i když z vojenských důvodů. Všude kde to jen trochu jde? To je totiž to první, co by mělo každého napadnout v takových případech.
  Znám několik málo případů, kdy majitelé ve svém sousedství začali vysazovat sami především jehličnaté stromy (většinou asi „zbytky“ po vánocích) a dnes po letech je tam vytvořeno příjemné místo. Načerno.
  A pokud chcete dobrou a nebo dokonce skvělou úrodu, musíte se postarat i o další záležitosti. Mezi nimi jsou eko hnojivo, což v podstatě znamená trus zvířat. Znáte jiné skutečné eko hnojivo? Ale to přece smrdí, ne? Pak je nutné také se zaměřit na další živiny rostlinného světa a mezi nimi klíčovou roli hraje – není to zase paradox? – CO2. Protože oxid uhličitý obsažený v ovzduší je nepostradatelná látka pro fotosyntézu rostlin a zdroj uhlíku pro vytvářenou biomasu. V procesu fotosyntézy je CO2 rozkládán na uhlík a kyslík pomocí energie slunečního záření dopadajícího na danou rostlin. Ano to hrozitánsky škodlivé … Pokusy ukázaly, že rostliny pak mají mnohem větší růst, chcete-li větší biomasu. Ostatně to je možná i příčina dřívějších obřích rostlin a stromů i jejich obrovského množství (jak se předpokládá) a následné tvorby uhlí.
  Jakési velmi částečné shrnutí otázky i zde i v diskusi: https://aftershock.news/?q=node/988390&full
  Jak to vypadá, je to začarovaný kruh. Aby bylo více života se značkou eko, je třeba více živočichů a jeho blahodárného trusu a také více CO2. Více rostlin je také třeba pro následnou produkci kyslíku a lepší koloběh vody, což rovněž podporuje život. Když ale zavedete eko elektroautomobily a eko zdroje energie, snížíte tím množství volného CO2, čímž však snížíte možnosti rostlinného světa … čímž se uživí méně živočichů v celém koloběhu.
  A rostliny přitom potřebujete i k regulaci takových událostí, jako jsou velké katastrofy (ostatně se o tom rovněž hovoří i v zatím posledním pořadu Pjakina).

  To, co je třeba skutečně změnit je lhostejnost (nebo možná „jen“ nečinnost) aspoň kritické části společnosti, která pak bude vytvářet podmínky pro správný postup ekologizace budoucího života. Možná události poslední doby – a zdaleka nejen ta na Moravě – jsou ve svém rozsahu a ničivosti podpořeny špatným hodnocením toho, jaká má být krajina a jaký má být stav živočišného světa (mimo počtu lidí) co se týče jeho množství. Není přece žádným tajemstvím, že prakticky celá Evropa (a do značné míry i USA) jsou přizpůsobeny prakticky výlučně pro „civilizovaný“ život lidí i zbavením se „nežádoucích volně žijících živočichů“, čili omezením nebezpečí ze strany nutných dravců jak pro osobně lidi, tak pro člověkem chovaný dobytek. Pár vlků nebo medvědů situaci nejen v naší „divoké“ přírodě nezachrání.
  Já například mám – podle sousedů – zarostlou zahrádku, ale vytvořením „vzdušného a záměrného zeleného krytí pozemku“ i v těch největších vedrech (jako byla před dvěma lety) je na zahrádce příjemně a relativně chladno, které je pocitově cítit už když teprve přicházím k domovu. Zvláště když sousedé mají tepelně „více absorbující“ vzorové zahrádky. Rovněž je pod stromy mnohem déle udržována vlhkost. Stačí se prakticky všude pořádně podívat svým zrakem, třeba cestou do zaměstnání, a kromě výjimek jako obydlí v lese, určitě najdete mnoho míst, kde by se dala zasazovat zeleň o sto šest.

  O GMO rostlinách ani nemluvím. V Československu bylo na velmi dobré úrovni šlechtění rostlin a stromů pro naše klimatické potřeby.

  No ale hlavně si myslím, že by se měla na to zaměřit skutečná věda a to místo zaměření na až příliš častou „nevědeckost“ (jinými slovy debilní výzkumy) výzkumů a lovení grantů. Jenže to znamená změnu chápání právě u těchto vědců i „vědců“.

  1. Author

   Díky, za zajímavé postřehy. Např. vliv stromů na úrodnost prostředí (zadržování vody + tvorba mikroklimatu) vs. současná kůrovcová kalamita (odlesňování), ale i masivní kácení v intravilánu. Význam zvířat pro úrodnost půdy (komplexní eko-farma bez nich prakticky nemůže existovat) vs. obvinění skotu z tvorby metanu, který prý likviduje ozonovou vrstvu atmosféry. Propagace vegetariánství, veganství + do extrému přehnaná ochrana zvířat, která mnohdy nahrazují nedostatek lidských sociálních kontaktů… Manipulace s počasím i správně zmíněný boj s CO2. Dalo by se pokračovat, v komplexu = snaha o ovládnutí zemědělství a potravinářství, jako jednoho ze základních nástrojů ovládání populace. České zahrádkaření a chalupářství/chatařství (nejen české – je to obecně oblíbené u většiny slovanských národů) a rozdrobené vlastnictví půdy těmto cílům stojí v cestě.

 5. GP i KSB jde o podobný cíl …. technokratická civilizace se blíží ke své ekologické, ekonomické, vojensko-politické či jiné katastrofě a je třeba ji nahradit biogenní nebo alespoň ekotechnickou civilizací. … tj. mnohé z cílů jsou podobné.

  Líší se v morálce a koncepci, tj. jestli bude zachován davo-„elitarismus“ nebo nastoupí civilizace lidskosti na bázi spravedlnosti.

  Směřování všeho s předponou „eko“ má GP podchycené směrem k davo-„elitarismu“. Tj. pokud my budeme chtít dělat obdobné věci, je třeba je i jinak nazvat.

  1. Author

   Cílem KOB je eko-technická civilizace v rámci spravedlivé lidské koncepce. Někteří diskutéři zde a na KSB fóru se domnívají, že část GP zmoudřela, není to ale jisté. Minimálně část GP se stále pokouší o globální reset – zastavení technického rozvoje dostupného většinové populaci, zavedení „elektronického koncentráku“, návrat do minulosti ve smyslu omezená dostupnost základních biologických zdrojů (potraviny, voda, medicína, bydlení, hygiena, rozvrat rodin, podpora všemožných menšin atd. = zastavení a následná depopulace). Podle mě se shodujeme s GP jen v tom, že ekologii musíme zlepšit. Ve způsobu jak to udělat se logicky rozcházíme. Proto se nesmíme nechat vodit za ručičku, musíme sami aktivně naplňovat eko-agendu vlastními aktivitami v našem zájmu.

  1. Author

   Tomuto scénáři nevěřím, ale jako varování to beru. Jižní Morava je maličká a žije zde mnoho Čechů a Slováků. Velkou Moravu chápu jako odkaz na naši hlubší a zakrývanou historii, kdy jsme si ve vlastním státě ještě vládli sami (Slované), podle vlastní koncepce.

   1. Vidím to podobně, Velká Morava bez primitivních polistopadových státoprávních konotací, které byly, ostatně, živeny uměle jako protiváha stejně primitivního pragocentrizmu. Dneska je naštěstí hodnocení pragocentrizmu venkovem tam, kde mělo vždy být. Praha si svou pověst tvoří sama, a bohužel, nikoliv rodilými Pražany, ale zpitomělou liberastní náplavou. Ale Ireninu připomínku rovněž neberu na lehkou váhu, pro probuzení určitého druhu historické hlouposti stačí poměrně málo…
    K obsahu článku později…

    1. No nevím jestli lze ty profláklé pražské rodiny jejichž historie se datuje alespoň150 let nazpátky a které ze zákulisí řídí politiku nejen Prahy ale celého státu, považovat za náplavu.

     Rovněž nechápu, odkud by se do té Prahy měla liberastní náplava naplavovat, když jediné centrum kde vznikají liberasti je právě Praha.

     Znám jistého zastupitele pražské čtvrti, který jako jediný brání tomu, aby se z ní stalo developerské eldorado.
     A je to náplava z jižních čech, žijící tam 15 let.

     Ostatní, rodilí pražáci v zastupitelstvu kradou a nechají se podplácet jak o život. Za ostentativního nezájmu tamních obyvatel.

  2. „Velká morava“ je historicky správný název pro umělý pražský zednářský konstrukt zvaný „Československo“.
   Vypreparování moravy a slezska z názvu tohoto celku by mělo konceptuálovi být z principu podezřelé. Protože na tom jak věci pojmenováváme, zatraceně záleží.

   A pokud tu vzniká nějaké hurá-moravanství, tak je to jen reakce obyvatel moravy a slezska na to, že je náš stát řízen z Prahy a to „nejstarší mafií na světě“.
   Která nás spolu s vatikánskou mafií decimuje skoro tisíc let.

   Řeko bych že nejen průměrný moravan, ale i jihočech nebo kdokoliv kdo neztratil „selský rozum“ , třeba jen na nevědomé nebo polovědomé úrovni cítí nebo ví, že tento stát je z Prahy řízen nečeským a neslovanským nepřátelským živlem. Který nás rozeštvává mezi sebou.

   Takže problém není na moravě, ale v Praze.

   Co je další zásadní problém, to je „sudeťáctví“. V tom vidím problém hurá-moravanství. Že si ti naivní lidičkové neuvědomují, že na moravu má zálusk vídeňské řídící centrum, jakož i rakouští a němečtí pohrobci nacistů a henleinovců, kteří by rádi prolomili benešovy dekrety a schlamstli rozsáhlé pozemky našeho státu. Což by byl jeho konec.

   1. Obecně vždy spolupráce a ne opak (rozdělování) vedou k pozitivním výsledkům. Spolupráce slovanských „kmenů“ ve střední Evropě, vždy vytvářela velmi silnou a nepříjemnou konkurenci nejen západním národům (Germánům, Frankům, Anglosasům…), ale i GP. Oni se podřídili davo-elitarismu – nejsou nositeli spravedlivé koncepce, proto jsou vždy upřednostňováni před námi. Odtud i snahy GP o naše rozdělování na pidi-státečky bez náznaku suverenity. K tomu se využívá kde co, včetně hurá-moravanství, sudeťáctví… a máte úplnou pravdu, že Praha často leje olej do ohně. Teď, když se opět otevírá „okno možností“- různých možných uspořádání Evropy tahají z rukávu všechny žolíky, které mají, aby nás udrželi tam kde oni chtějí.

Napsat komentář