Co je to matrice? Forma pořízená otiskem původního vzoru. V případě dějinných událostí matrice vzniká „otiskem“ logiky průběhu (kroků) původní vzorové události. Vytvořená matrice se následně naplní novým dobovým obsahem tak, aby vzniklý „odlitek“ (výsledek nového děje) byl identický s originální dějinnou událostí.

Pohled do minulosti optikou Koncepce společenské bezpečnosti (KSB). Stavovské povstání bylo obranou náboženských (ideologických) svobod vybojovaných Husitskou revolucí (přiznaných 1436 Basilejskými Kompaktáty). Předcházející Husitství pak projevem touhy po svobodné vůli a právu rozhodovat se podle vlastního svědomí (především v duchovní rovině). Vybojovaná ideologická svoboda vedla k postupné suverenizaci Českého státu (Husitský král – Jiří z Poděbrad). Velmi nepříjemná věc pro Vatikánské vnější řízení (tehdy v naší zemi dominující). Ze stupínku ideologické moci bychom se mohli pokusit postoupit až na ten nejvyšší, konceptuální. Náboženské svobody přiznával českým stavům ještě Rudolfův majestát vydaný v r. 1609. A právě spory kvůli nedodržování Majestátu byly hlavní záminkou pro vypuknutí vzpoury, která skončila porážkou na Bílé hoře 1620 a drakonickou popravou na Staroměstském náměstí. Osud Stavovského povstání na dalších 300 let ovlivnil osud našeho národa. Tvrdohlaví čeští a moravští „berani“ se stáhli do pohraničních hvozdů (mnohým toto označení zůstalo a stali se z nich skuteční Berani podle jména). Národní duch přežil, i když už se zdálo, že je s ním amen. Probouzet se k veřejnému projevu započal až na začátku 19.století v Národním obrození.

Analogie se současným děním se zdánlivě nabízí. Vrací se tato nezvládnutá dějinná lekce v podobě nastupujícího COVID-fašismu, aby se znovu sama od sebe (v podobě matrice) zopakovala?https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Chystane-obri-dluhy-EU-mozny-rozpad-Budeme-dal-rukojmi-covidu-varuje-Jaroslav-Basta-647490

Jaroslav Bašta v rozhovoru pro Parlamentní listy upozorňuje na letošní 400. leté neblahé výročí Bílé hory a poukazuje na reálnost rizika, že se pobělohorské události budou opakovat: „Tehdy zvítězilo tehdejší pojetí globalizace nejen duchovně a politicky, ale zejména ekonomicky. V Čechách došlo k faktické likvidaci středních tříd (rytířský stav a měšťanstvo) a totálnímu zotročení lidu. Ekonomická moc přešla do rukou velkých pozemkových vlastníků. Aby se toho dosáhlo, bylo třeba třiceti let války. Obávám se, že dnes k podobnému návratu do středověku postačí pouhé tři roky pandemie a vláda současné Evropské komise.“

Varovná slova. Zkusme si srovnat pobělohorský vývoj (30. let trvající válku) s vývojem posledních 30-ti let (1989-2020) po „Sametové revoluci“. Použijme k porovnání obou období Koncepci společenské bezpečnosti. V této části se zaměříme pouze na popis dobových českých reálií s plným vědomím, že tehdy i nyní šlo o globální procesy a jejich odraz u nás.

Pobělohorská ztráta suverenity a dopady na český národ. Přehledně shrnuto zde: https://www.dejepisne.cz/ceske-zeme-po-bile-hore/  Vnější řízení realizované Habsburky postupovalo vůči Českým zemím systematicky, krok za krokem. Po porážce povstání a likvidaci jeho vůdců následovaly postupné kroky zcela předávající řízení našeho státu do Habsburských rukou. Úplná likvidace naší suverenity. Pokud použiji Koncepci společenské bezpečnosti, pak tyto řídící procesy lze strukturovat podle 6 hierarchicky seřazených prostředků řízení (priorit) takto:      

Koncepce (1.priorita řízení) – dědičné právo Habsburků na trůn, zřizování režijních velkostatků – hospodaření šlechty ve vlastní režii, připoutávání poddaných k půdě a omezování osobní svobody, nevolnictví

Historie (2. priorita řízení) – vykradení artefaktů a historických dokumentů švédskými vojsky v Praze a celé zemi, r. 1729 prohlášen Jan Nepomucký za svatého, index zakázaných knih (Koniáš)

Ideologie (3. priorita řízení) – jediné povolené římskokatolické náboženství – rekatolizace → hromadná emigrace české nekatolické inteligence (např. J. A. Komenský), r. 1624 z Čech vypovězeni nekatoličtí duchovní císařským patentem

Ekonomika (4. priorita řízení) – konfiskace majetku nekatolíků, obohacují se zejména Lichtenštejnové a Lobkovicové, silný úpadek královských měst, řemesel a obchodu, daně a nevolnictví

Skrytá genocida obyvatelstva (5. priorita řízení) – sociálně-ekonomické zotročení umožňující jen přežívání (hlad, bída, nízká hygiena = epidemie)

Války a povstání (6. priorita řízení) – Třicetiletá válka znamenala v českých zemích ztrátu třetiny obyvatelstva (genocida národa), následovalo mnoho nevolnických venkovských povstání např. 1692-95 Chodské povstání (Jan Sladký Kozina), Chlumec nad Cidlinou, Náchodsko atd.

A nyní děje z doby nedávno minulé (posledních 30. let) až do současnosti. Příběh postupné destrukce socialistického státu (ČSSR). Po „Sametu“ následovala změna koncepce. Ve jménu „pravdy a lásky“ došlo k přesměrování řízení ve prospěch parazitických „elit“. Postupné kroky v časové ose: Nástup kapitalismu, systém politických stran – mafiánská „demokracie“, privatizace, restituce, nástup nadnárodních korporací a připoutávání zaměstnanců do závislosti na nich, dluh a exekuce = vyvlastňování a dluhové otroctví pro lidi. Postupná likvidace státu, ve kterém byly priority řízení původně nastaveny ve prospěch většiny jeho obyvatel. Postupná destrukce všech jeho sociálních vymožeností (školství, zdravotnictví, sociální systém,…). Až k aktuální snaze o destrukci základních lidských práv a svobod pod záminkou nebezpečné pandemie. V případě vnucované COVID vakcinace a rozpadu zdravotnického systému můžeme dokonce mluvit i o rizicích zopakování národní genocidy, která se v původní matrici uskutečnila v průběhu 30.leté války.

Odpovězme si na otázku: „Qui bono?“ Komu přinesla prospěch obě popsaná dějinná období? Naše suverenita byla pro vnější řízení nepřijatelná tehdy (když bylo svěřeno Habsburkům), stejně jako je dnes (kdy je svěřeno EU a nadnárodním korporacím). Nebylo by nám lépe, kdybychom se řídili vlastními hlavami a svědomím?

A jak to vše navazuje na tehdy a aktuálně probíhající globální přestavbu? Globalizace je objektivní proces sjednocení výrobních sil a zdrojů celé planety. Nelze ho zastavit, pouze usměrňovat (řídit) – což se pochopitelně děje vždy v něčím subjektivním zájmu. Jak v minulé, tak v současné koncepci uspořádání společnosti (feudalismus a kapitalismus) byla globalizace řízena v zájmech konkrétních klanově-korporátních skupin (mafií). Proto obě srovnávaná dějinná období i jednotlivé dílčí události nebyly jen naší vnitřní záležitostí. Měly celoevropský a návazně celosvětový dopad. Už chápete? Jsme součástí jednoho světa. Nelze se uzavřít doma a myslet si, že to, co se děje okolo, se nás netýká. A platí to i obráceně. To, co se stane u nás, ovlivní také život okolního světa. A změna ideologie nebo dokonce koncepce uspořádání naší společnosti ovlivňuje celý svět. Z Třicetileté války, která začala Stavovským povstáním, se stal celoevropský konflikt. Na jejím počátku byl v Čechách zlikvidován zdroj odlišné ideologie a zárodek formování odlišné koncepce řízení státu, který se šířil i za naše hranice. V jejím důsledku pak došlo k přeformátování celé Evropy, posílení katolicizmu a potlačení rozvíjejících se protestantských vyznání = likvidace konkurence vnějšího davo-elitárního řízení z Vatikánu. COVID je celosvětovým fenoménem, který se v různých částech světa využívá k realizaci rozdílných cílů podle potřeb vnějšího globálního řízení. Největší změny (populační a ekonomické) nastanou v USA a Evropě – tedy v oblastech, kde je v porovnáním se zbytkem světa nejvyšší spotřeba. Čechy (a také Slovensko) v podmínkách „přestavby světa“ znovu představují hrozbu. Jsou zárodkem šíření spravedlivější koncepce uspořádání budoucí – výsledné společnosti. Variantně lze totiž globalizaci řídit v zájmech většiny lidí žijících na této planetě (socialismus – ten skutečný lidově-demokratický, ne imitační, kdy si řízení přivlastnila malá skupinka „vyvolených“ straníků). A právě návratu koncepce lidové demokracie se snaží vnější řízení (světové „elity“) ze všech sil zabránit! Naše národní (slovanská) inklinace k sociální spravedlnosti, a navíc praktická zkušenost se socialismem, která nám jasně ukázala, že tento koncept může fungovat, je pro davo-elitární uspořádání světa opět velkou hrozbou. Jsme kulturně, jazykově a ideologicky spřízněni s ruským národem. Spolu se Slováky jsme „prodlouženou rukou“ pro šíření nové ruské spravedlivé koncepce uspořádání budoucího světa ve střední Evropě. Koncepce, která je velmi přitažlivá pro každého skutečného člověka. Proto je tu tak silná snaha o zničení našich státností. Čím méně suverenity, tím snadněji se podřídíme vnějšímu řízení. Pokud se poddáme, nic jiného nám nakonec nezbude, tak si to představují.

Už je Vám jasné, kam nás dovede praktický rozval našeho státu? Totální zadlužení, likvidace drobných podnikatelů a živnostníků, likvidace sociálních kontaktů mezi lidmi, likvidace národní kultury, likvidace kvalitního školství (výchovy a vzdělávání budoucích generací)? Jak to dopadne, pokud se podřídíme COVID fašismu?

Co s námi zamýšlejí? Kam se nás snaží nasměrovat tentokrát?  Ano, přiznejme si, že pokud budeme pasivní, je možná i realizace neblahé Bělohorské matrice, jak to pro výstrahu popsal Jaroslav Bašta. Vnější řízení nám dokonce připravilo dva možné scénáře. Prví variantou je globální korporátní fašismus (pod krycím EU vedením). Zdá se, že tato varianta po volebním kolapsu USA a probíhající COVID-frašce nebude realizovatelná. V přiložených odkazech nám masmédia představují druhou poněkud „měkčí“ variantu a doufají, že ji s nadšením přijmeme. Zpět do náruče Habsburků. Zpátky do žaláře národů, do nevolnictví. Masmédia se nám snaží namluvit, jací to byli dobří panovníci: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fikce-jak-by-si-ted-vedli-habsburkove-na-ceskem-trunu-135068#dop_ab_variant=0&dop_req_id=PoD2bPJ4EYQ-202012260931&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

nebo tady: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vnuk-ceskeho-krale-dostane-z-ceska-kopii-svatovaclavske-koruny/1976246

Zkusili jste navštívit opravené Národní muzeum? Byli jste v poslední době v Národním divadle? Všimli jste si? Všude, samý rakouský mecenáš, busty RU císařů. Je to záměrná propagace „starých dobrých Rakousko-uherských časů“. A že nejde o aktivitu pár blouznivců, dokládají i další nedávné události. Uvedu jen příklady: Vztyčení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, budování pomníků panovníkům Habsburské dynastie, nové oslavné filmové počiny na stejné téma (Marie Terezie), zesilující snaha o prolomení Benešových dekretů = drzé Lichtenštejnské restituční nároky, soudní pře se přesunula od českých soudů k evropským. Zde už nejde pouze o symboliku. Je to past! Přímý útok na naši státnost. Pokus o převzetí jejího řízení.

Připustíme korporátní fašismus nebo nové Rakousko-Uhersko? Nevím jak Vy, já jsem zásadně proti! Proti novému „žaláři“ našeho národa! Proti nesmyslnému tvrzení, že Češi si neumí sami vládnout! Proti podřadnému postavením pro Čechy, které nám chystají! Proti naší germanizaci! Proti rekvírování našich národních zdrojů cizáky! Proti rozbíjení naší státnosti!

Je však situace skutečně tak beznadějná? Není! Vyberme si svou vlastní třetí cestu! Skutečnou lidovou demokracii. Omezení možností „elit“, jak parazitovat na práci obyčejných lidí. Je to takový věčný boj parazitických „elit“ s plebejci (těmi, co tvoří skutečné hodnoty). Boj o to, aby si „elity“ zachovaly svůj bezpracný život a žily v hojnosti. Už je všem jasné, čeho se současná evropská moc a její domácí sluhové tak bojí?

Bojujme! Za sebe, za své děti, vnuky, za budoucnost našeho národ! Naše vyhlídky jsou dnes podstatně lepší, než tomu bylo před 400 lety. Základy funkčního modelu spravedlivějšího uspořádání máme ještě ve své paměti. Pochopitelně nebyl vždy ve všem dokonalý, ale jeho vylepšení je v našich rukách. Vzpomeňte si na ČSSR. Čeho všeho jsme dosáhli pod vedením těch obávaných bolševiků (tedy zástupců a zastánců zájmů většiny národa). Zkuste si porovnat, jaké měli postavení a práva obyčejní lidé v ČSSR a jaká mají dnes. Ano, je to tak. Největšího vlivu na reálné řízení státu dosáhl náš národ (obyčejní lidé) za minulého režimu. Proto je socialismus mediálně tak ostrakizován.

Na obrázku chybí Slovensko! Měla by tam být celá mapa ČSSR a výklad, že jsme to dokázali společně – Češi a Slováci.

Co nám v tom může zabránit?  Jen náš vlastní strach, nejednota a lenost. Také lokajství a zrádcovství je hojné. Nevěřte ale tomu, že jsme v tom nějací přeborníci. Naopak! To se nám jen masmédia snaží namluvit. To vše se na nás z masmédií každodenně valí. Naše „elity“ nás tentokrát ve většině zradily již dávno (před 30-ti lety) a v podobě COVID-fašismu právě probíhá závěrečné jednání tohoto davo-elitářského plánu. Pokud však najdeme odvahu postavit se na odpor, může naopak po 30. leté hybridní válce proti našemu národu následovat nová, tentokrát ne fyzická, ale volební exekuce současných představitelů „českých stavů“ (zrádců národa, hájících cizí, nikoliv naše národní zájmy).

Bez podpory národa, souhlasu s vládnoucí ideologií a koncepcí, žádná moc dlouho nepřežije. Může se pak udržet jedině násilím (výhrůžky, zastrašování, represe) a to jen zvyšuje odpor proti ní. Proto ta mediální masáž, démonizace bolševiků a socialismu. Proto ta převýchova mládeže. Uplácení dárečky. Postupně „salámovou metodou“ začali převychovávat národ a „utahovat šrouby“. Abychom nekladli odpor.

Ne náhodou má koncepce společenské bezpečnosti KSB (rusky KOB) u nás a na Slovensku tolik příznivců. Duch našeho národa navazuje na Velkomoravský stát, Husitství, Národní obrození, samostatný Československý stát, ČSSR. Vnější řízení a zrádci zas na křížové výpravy, Bílou horu, staroměstskou popravu, habsburský útlak, německou okupaci, polistopadovou destrukci státu a ztrátu suverenity. Co si vyberete?

Na Slovensku probíhá obdoba českých procesů. Také Slováci jsou nositeli nezlomného národního ducha toužícího po svobodě a sociální spravedlnosti, jak jasně ukázaly nedávné protestní akce. Obnovme náš společný stát se Slováky. Naše národy si odedávna byly vzájemnou oporou. Spolu budeme silnější!

Už to slyším: „To se lehko říká, ale jak to udělat?“ Bij se tam, kde stojíš! Obnovuj morálku, sebevzdělávej se, každý pracuj sám na sobě a pomáhej druhým. Zbav se skrytého otroctví a lokajství vůči „elitám“. Odmítni mediální manipulace a mystifikace. Nenechme se rozdělovat, hajme naše společné zájmy, náš společný stát, který zajišťuje našemu národu jeho přežití a budoucnost. Máme Právo na občanskou neposlušnost proti nesmyslným a škodícím zákazům. Obnovuj naši soběstačnost (všude a ve všem). Spolupracuj se všemi lidmi a národy dobré vůle. Hovořme a spolupracujeme spolu v rodinách, mezi přáteli, ve společenských organizacích, v zaměstnání, v celé společnosti. Zabraňme sociální atomizaci a rozpadu společnosti.

24 komentářů

 1. V poslednom čase triedim historický vývoj, len tak pre seba, nie som odborník, len sa snažím zorientovať a vychádza mi zhruba to, čo si písal, Šifrin, a síce nemecká kolonizácia v čechách i na slovensku veľmi a cielene dopomohla k možnosti manipulácie a obídenia štátnej správy a hierarchie udelením nezaslúžených výsad prisťahovalcom (niekomu napovie nazvanie nevoľníctva – človečenstvom), nadobudnutím ich ekonomickej moci a tým ubratiu moci pôvodnej domácej šľachte. Ďalej manipulácia so šľachtickými majetkami cirkvou, ich prevzatie. Analógia s poslednými 30-timi rokmi zrejmá – vplyv zvonku, rozdelenie štátu. V súčasnosti faktické prevzatie moci, zotročenie národa. Východisko: návrat na stratené pozície, hľadanie silných vedomých pronárodných lídrov, matrica vrátenia rozdelenia štátu v 93-ťom protiústavne je silný moment … skúste niekto ďalší.

 2. Pokračování:
  Pokud bych měl načrtnout klíčové vývojové prvky, tak prvotním průšvihem byly německé kolonizace v 11. a 13. století. Jejich důsledkem bylo posilování formalizmu, a jeho důsledkem zase „vymření Přemyslovců“. Potom Jan Lucemburský v podstatě vyvážel rostoucí vnitřní napětí do cizích válek. Jeho syn (jak se vlastně jmenoval?) zase rozvrat zakrýval nádherou trůnu – až to skončilo obdobím loupežníků. S Václavem IV. dlouho cvičili již ne lapkové, ale panstvo pomalu se proměňující na šlechtu. Za pomoci Jana Žižky a Jana Husa to Václav IV. zvrátil. Husitská revoluce bylo otevřené odmítnutí nominalizmu a návrat k tradiční společnosti (a to přijímání podobojí bylo jen pláštíkem). Ale potom se pod vlivem západní již šlechty, začala utvářet šlechta česká. Jiří z Poděbrad to ještě udržel na uzdě, ale za Jagellonců to začalo jít z kopce. Habsburkové potom skutečně Zemi českou použili jen na ždímání peněz a přes navenek protireformační katolicizmus, provedli reformaci. Ale dnes si nedovolím soudit ani Index libri prohibiti, protože ta zemská šlechta byla zodpovědná za celou tu bídu, co přivedla v Bílé hoře.

  1. Zkus napsat koreferát k tomuto článku. Máš argumentačně nabito , ale podáváš je v útržcích a dílčích výhradách, takže z toho nedovedu identifikovat Tvůj závěr k článku. To, co píšeš, nemá se zaměřením článku (porovnání podobného průběhu dvou historických období českých dějin ) moc společného . Podáváš výklad předbělohorského období v delším časovém úseku a tím i v širších souvislostech . Ale pokud půjde každý autor jakéhokoliv historického výletu „na začátek“, tak nikdo nikdy nic nenapíše . Jde jen o tu příslovečnou míru kauzality výkladu. Je to ale zpochybnění autorova srovnání , které bylo cílem článku ? Nebo jen jeho upřesnění ? Oboje si vyžaduje uvést vlastní souvislý výklad, aby čtenář mohl srovnávat především argumenty a nejen stanoviska.
   S tou opatrností v používání zaběhnutých a významově velmi deformovaných slov,slovních spojení a celých klišé naprosto souhlasím a velmi často chybuji .. Je dobré si občas dát před zrcadlem facku .

   1. Sakra, lidi, potřeboval bych pomoc. Mám hromadu práce v zaměstnání (teď sice ležím s covidem a zápalem plic, ale pilně buším), mimoto rozdělané překlady, nutnost připravit 3. vydání Boha synergie a ještě připravit tento soubor přednášek/článků. Něco se snažím dělat, ale jde to pomalu.
    To, co mám, je asi opravdu již velmi zajímavý soubor, ale hlavní potíž, že zatím nikdo nebyl schopen mi s ním pomoci a uvést to do použitelného stavu.

 3. Měl bych celou řadu výhrad:
  1) Prosím (ve svém vlastním zájmu) dbejte na použití českých a slovenských slov. Dnes, když si již uvědomuji nebezpečí z toho vyplývající (viz kniha Manipulace vědomím) mě to tahá za uši. Jde o to, že „domorodá“ slova jsou mezi sebou propojena celými soubory významů a to zajišťuje pojmovou bohatost myšlení.
  2) Ono to bylo kolem Bílé hory kapánek jinak a to, co se takto vykládá, není nic jiného, než falešná legenda záměrně zastiňující skutečnost. Ve skutečnosti Bílá hora byla již jen završením procesu, na jehož začátku bylo… co vlastně? Docela určitě bychom se měli podívat na „vymření Přemyslovců“, i když ani to nebylo počátkem tohoto procesu. Zde spíš budou potíže již s oběma německými kolonizacemi – které přinášely původně v ideologické rovině nominalizmus.
  3) Tím nastává vážný problém s husitstvím – to bylo vlastně „protinominalistické tažení“ a dnes se hodně ošívám, pokud někdo spojuje husity s reformací. A vlastně stejný průšvih je mluvit o protireformaci – i to byly poněkud složitější procesy (viz poznámky pod čarou v knize Manipulace vědomím).
  4) Stejně tak tvrdit, že zde před Bílou Horou byla „náboženská svoboda“ je naprostá hloupost. Zde v prvé řadě platí to, že reformované církve právě provedly rozhodující práci na liberalizaci společnosti a byl to zcela zločinný krok. A v další řadě to již tehdy byla svoboda bohatých.

  1. 1) Díky, dám si větší pozor.
   2) Podle mého názoru byl už přemyslovský český stát založen s cílem postupného začlenění našeho území do říše (koncepce podle západního vzoru, podpora křesťanství…) a vytlačení původního jazyčnictví. Proces kolonizaci pohraničních oblastí vzešel od církve a započal za vlády Přemyslovců. Pochopitelně ne všichni panovníci byli stejně poddajní a nechápaví. Přemyslovský stát také posloužil (jeho dějiny a legendy) k zakrytí hlubších slovanských dějin na našem území.
   3) a 4) Domnívám, se nejsme v rozporu, pouze jdete v analýze příčin hlouběji. Nominalismus vs. realismus původního obyvatelstva (dvě rozdílné filozofie) jsou hlubší příčinou vzniku Husitství.
   Reformace (protestantismus) vytvořila základy pro přechod od feudalismu ke kapitalismu a tento proces byl úspěšně řízen církví. Husitství se jim ale vymknulo z pod kontroly – národní a sociální rozměr, návrat k tradiční společnosti (jeho plebejský směr, protože mělo také různé směry a představitele s různými zájmy).

   1. >Proces kolonizaci pohraničních oblastí vzešel od církve a započal za vlády Přemyslovců.<

    Je to dost pravděpodobné. Oficiálně první Přemyslovec Bořivoj I. ještě udržoval velmi dobré vztahy s Mojmírovci (Svatopluk) na Velké Moravě. Proto naše – české a slovenské národní obrození musí jít až k Velké Moravě a Nitře. Vidím to tak, že pro další Přemyslovce už zbyl úděl buď spolupráce (rozhodně ne ve formátu "já pán – ty pán"), anebo permanentní konfrontace s germánsko-latinským živlem.

 4. Třetí cesta byla snem i v roce 1968. Jak to skončilo, víme. Čili je otázka – pokud náš stát nemá plnou suverenitu (nemá asi žádnou), bude „nám dovoleno“ jít nějakou jinou cestou – proti proudu?? Ono „chtít a mít je rozdíl“, jak říká známé přísloví.
  Takže co s tím? můj upřímný dotaz.
  Jednak zda sami máme šanci něco změnit, ev. aspon spolu s V4.
  Ideální by bylo, pokud by jiný směr nabral celý svět, jenže to zatím není jisté – i když, Trump sice asi prohrál bitvu, ale nemusel prohrát válku.

  A návaznost na to – jak vidíte snahu o demonstraci toho 10.1. ?? Je nebo není to správná cesta, když situace ještě není zralá – viz uzavírka hranic do Rakouska?
  Může něco změnit nebo je už předem odsouzena k neúspěchu?

  1. Točíš se v kruhu . Zkus vyjít z faktu , že stát tvoří občané . Jací občané, takový stát. Naše ušmudlané oblečky si budeme muset vyprat doma ve vlastní pračce, nikdo jiny to za nás neudělá. Takže – namíszo co MY nebo co ONI raději co JÁ ?

  2. Můj osobní názor: Ideální by byla masová individuální ignorace nesmyslných až protiústavních opatření a zákazů. Ale chápu, že tak dalece vnitřně svobodní naši občané ve většině ještě nejsou. Proto pokojná demonstrace může pomoci formovat potřebné info pole. Podmínkou je, že se nezvrhne. Nejsem schopen přesně vyhodnotit na kolik je již teď řízení demonstrace osedláno, ale mezi vystupujícími je i D.Landa a to je pro mě varování.

 5. Na závěr jsem čekal víc než jen omšelou kobáckou nízkofrekvenční výzvu, která však nestihne využít současné okno možností. Napadají mě dvě naléhavé věci, o které bychom měli usilovat teď:
  1. Základní nepodmíněný příjem, tzn. aby jakákoliv oběť koronavirového běsnění, která přišla o příjem, nemusela žebrat, ale ihned dostala náhradu.
  https://levaperspektiva.cz/clanky/vyzva-k-podpisu-petice-za-nepodmineny-zakladni-prijem/
  2. Otevření škol a to při nejmenším v té kvalitě, jako to bylo před koronavirem. Ať si hygienici k tomu něco vymyslí, jinak jsou úplně na nic, celé roky byli živeni, aby právě takové pandemie řešili v předstihu, a ne proto, že se o tom dozvědí z televize jak všichni, a pak všechno zakáží. Na to je nepotřebujeme.
  https://www.petice.com/petice_za_oteveni_vech_kol
  https://www.petice.com/petice_zoufalych_rodi_za_oteveni_kol_do_konce_kolniho_roku
  https://www.petice.com/adame_aby_dolo_k_oteveni_kol_a_to_co_nejdive_udriteln_a_bezpen
  https://www.petice.com/petice_za_znovuoteveni_kol_ped_koncem_kolniho_roku
  Co Vy na to, jak to vidíte Vy?

  1. V čem je omšelost závěru článku ? Nešlo o aktivistický manifest , ale o porovnání východisek a důsledků velmi podobných okamžiků anebo úseků českých dějin . Formální metoda – matrice – je vždy při porovnávání historických událostí a zejména jejich příčin a důsledků neúplná a nedokonalá. Ale nabídněš lepší ?
   ZNP je velmi dlouho diskutované a velmi kontroverzní téma. COVID jako nástroj řízení s tímto nepochybně počítal a počítá i nadále, jako s „východiskem“ z průseru . Je to jen analogie hesla „budeme čelit COVIDu vakcinací“ namísto léky.
   K tomu druhému . Asi přijde solidní nabídka : chceš do školy- tak se očkuj . Bereš to ?
   Trochu konstruktivně , ať je to vyváženější.

  2. 1) Základní „nepodmíněný“ příjem bude téměř jistě něčím podmíněn. Poslušností, zavedením sociálních kreditů, zrušením hotovosti…? Ďábel se skrývá v detailech.
   2) Otevření škol je velmi žádoucí, souhlasím. Znovu je to ale o podmínkách – bez povinných roušek, testování a vakcinace. Jsem ve většině za?

 6. Jenomže my jako národ si poslední desítky let skutečně vládnout neumíme. Kdybychom to uměli, nebyli bychom v dnešní situaci. K umění vládnout mimo jiné patří včasné rozpoznání zrádce a eliminace jeho vlivu nebo ještě lépe vytvoření takového prostředí, ve kterém nikoho ani nenapadne zradit. A nenechat se opít rohlíkem. Právě v tom bylo to selhání v umění si vládnout. Ale to, že to neumíme, neznamená, že to nikdy umět nebudeme. Pracujme tedy na sobě, ať to umíme!

  1. „Vládnutí“ je řízení, o kterém skoro každý týden hovoří V.Pjakin. Základem jsou znalosti, které lze získat studiem, a zkušenosti, které je nutné získat praxí. Na světě není bohužel nikdo, který by byl schopen řídit větší kolektiv sám. I ten nejlepší a nejschopnější je tak nucen vytvořit si skupinu spolupracovníků, kterým musí důvěřovat, úkolovat je, ale i prověřovat.

 7. Došlo přes internet:
  Konec léčení koronaviru v ČR.
  Obvolal jsem známé od Ostravy až do Aše a obešel domácí lékárny – výsledek pátrání: Lék obsahující Isoprinosine byl stažen ze všech lékáren a i skladů a vše nasvědčuje tomu, že byly jeho celonárodní zásoby zlikvidovány, současně minimálně ode dnešního dne dostávají praktičtí lékaři pokyny, že jej nesmějí předepisovat (u nás je jen na recept, což byl první stupeň jeho zablokování, např. v Polsku je podle kamarádky z Ostravy volně prodejný, problémem je převoz přes hranice – pokud vás chytí, jde o pašování zakázaných látek a ya to je několik let kriminálu!). Situaci na Ostravsku, kde jsou určité možnosti (nebudu preventivně rozvádět), budu dále sledovat, tam mají lepší možnosti, než my v severních Čechách.
  V každém případě, můj výzkum ke dnešku ukázal, že léčba tzv. koronaviru se stává vlastně trestným činem!
  Ať žije Babiš a Zeman… skvělé tandemové řízení českého státu!

  Sbohem, Boletusi. Dál sněte svůj sen…

  1. Také se rád s Tebou loučím . Nemá valný smysl chodit do třídy kálet do kouta namísto toho, abys využil WC. Jsi vzorkem poměrně nemalé části české populace ,která sice ví, že i ostatní ví , ale namísto toho, aby něco kloudného dělal , tak jen ventiluje svoji frustraci . Jen by bylo namístě, kdyby ses aspoň jednou v hisrorii projevil jako chlap ( apropo, neurazil jsem Tě ?) a fakt jsi odtud vypadl do své adekvátní komunity. Zjevně žiješ v omylu, že i zde to půjde po starém. Nepůjde. Ještě si drobet zaštěkej, eventualně si změň nick ( to taky fungovalo) a čekej. Ono to přijde. To nemá co dělat s mymi sny, které sním akorát v noci. jde o to,že tu kazíš dobrou diskusní atmosféru k věci svými neurotickými projevy.Vůbec nejde o to, co si myslíš. To si každý identifikuje . Ale to co si myslíš, vnucuječ ostatním jako jedinou pravdu. A kdo nesouhlasí a na Tvúj názor reaguje argumenty – toho a ostatní dehonestuješ pejorativem „OVCE . No, pochybuji, že na tohle se Ti ozve radostné zabečení. A když si dáme na jednu stranu vah neurotika Vlastu a na druhou stranu vah kolektivní zájem diskutovat – hádej, Vlasto, kdo to vyhraje ? Hádej…

 8. Při úvahách a návrzích na směřování českého národa a státu je zbytečné hovořit a psát o jakékoliv cestě.
  Základem všeho našeho snažení musí být vize, nazvěme ji „státním ideou“, založená na k úctě k českým státním symbolům, české řeči, kultuře, dějinám, sociální spravedlnosti, atd.; a na spolupráci se všemi národy a státy světa…

 9. „Třetí „cesta navozuje dojem, že na obzoru jsou jen dva ,pro národ nepřijatelné scénáře . Je to tak ? Těch možných vývojových a negativních variant je více .
  Bělohorská matrice vyjadřuje především silovou cestou vnucenou změnu suverenity státnosti /národní suverenity). Východisko dnešní české Bělohorské matrice II je diametrálně odlišné. Žádné Staroměstské námestí se nekonalo, odchod do dnešního postavení byl kombinací kvalitně odvedené práce 5.kolony , solidně vedené informační války 1968-1988 a z velké části nezkušenosti a naivity občanů . Tenhle koktejl to vše zařídil. Takže východiska jiná, ale důsledky v obou matricích mohou být totožné.

  1. Možných scénářů završení fašistického převratu je samozřejmě víc, ale jejich podstata a cíle se příliš nemění. Bělohorská matrice to myslím dobře a názorně vyjadřuje. Třetí cesta je myšlena jako naše vlastní vědomá cesta od davo-elitarismu ke spravedlnosti a rovnosti (takové, jaká je prakticky dosažitelná). Samozřejmě ne statický návrat do původního soc. režimu na konci 80-tých let, ale dynamický vývoj. Třetí cestou jsem také tak trochu odkazoval na významovou rovinu pohádek, kde obvykle až třetí syn (nejmladší) nachází východisko a zachraňuje starší bratry a svůj národ.

Napsat komentář