Podtitul: jak vzniklo naše současné otroctví … aneb je to o „právu“
pokračování z https://kob-forum.eu/2022/06/05/system-soucasneho-otroctvi-3-lide-a-moc/

Začátkem většiny našich lidských problémů je nadbytek špatně užívaných slov. Používáme slova nevhodná a vyloženě s jiným významem, než chceme sdělit, takže nerozumíme ani sami sobě. Jak nám potom má rozumět někdo jiný? Proto vytváříme složité spleti neadekvátních pojmů, abychom se alespoň trochu přiblížili k tomu, co chceme vyjádřit. Vypouštíme pavučiny slov, do kterých se nakonec sami zamotáváme a ani nevíme, co sdělujeme. Avšak vyřčené či napsané slovo má ve vesmíru magickou sílu, co jsme prohlásili, to má na nás zpětný dopad, to se vždy vrátí.
Slovo je bumerang a běda, když použiješ nesprávný, který neovládáš, kterému nerozumíš a způsobem, který nechápeš.

Informace – co to jsou?

Velmi často používaný axiomatický[13] termín, většinou ve špatném smyslu, kterému často nerozumí ani inženýři informačních technologií (definicí jasně a výstižně vyjádřenou).
Napřed pohled z hlediska skladby/struktury pojmu:
in-formace … tedy uvnitř formující, přetvářející, to je její pravý smysl. Tedy řetězec slov, která mají někoho přesvědčit – změnit jeho postoj (s tím takto také pracuje lingvistické programování). Anebo z někoho ven vycházející „údaje“ zformované podle míry jeho porozumění nějaké skutečnosti, kterou se snaží popsat (s jakým úspěchem?).
Avšak je to skutečnost? Tedy souvisí to vůbec s pravdou?

Pro popis skutečnosti je mnohem lepší a výstižnější termín/pojem – data.
Což je nějaký popis něčeho, tedy pojmový popis objektu či průběhu děje a měl by být popisný, přesný a plně vyčerpávající, objektivní a pravdivý, a především nezkreslený úhlem něčího pohledu. Předávání tohoto popisu je pak možné vyjádřit pojmem – datování (předávání dat), anebo ještě výstižněji – sdělení (někdo něco sděluje, tedy předává jakýsi popis výseku reality).
Jenže chtěl toto vůbec slyšet příjemce onoho sdělení? Či pomohlo mu to v něčem?
A na druhou stranu, chceme-li, aby se někdo přestal něčím zabývat a hlavně na nic skrývaného nepřišel, zahrneme jej tolika nejrůznějšími „informacemi“, až se v nich nakonec ztratí. Takto vlastně odvedeme jeho pozornost kamkoliv jinam chceme, hlavně pryč od kritického tématu.

Realita je vždy velmi komplikovaná, skládá se z mnoha elementárních prvků mezi sebou mnoha vzájemnými vazbami svázaných a vůbec těžko ji lze jednoduše popsat z úhlu pohledu právě jen v rovině oněch prvků (musí být vyjádřena pouze z nadhledu). To vše lze nakonec nějak popsat, avšak lze se v tom vyznat? Tento popis reality (množství vstupních dat) lze různými způsoby zpracovávat a vytáhnout z té množiny vazeb opět nějakou podmnožinu vazeb (síť) o různých úrovních důležitosti. Již jen toto roztřídění a rozlišení je prací s daty a ne s informacemi. Je zcela jedno, jestli to udělá lidský mozek, anebo výkonná náhražka zvaná „počítač“ se svým programovým nástrojem. Avšak výsledkem je opět jen jiné seskupení dat (zobrazený balíček dat), který popisuje realitu podle jiného úhlu pohledu. Tedy sdělení, avšak stále to ještě není informace.
Je nutno si napřed odpovědět na otázku, proč jsme tu činnost zpracování dat vlastně konali?

Báby na pavlači také semelou mnohá data – a přestože někoho zformovat (semlet) mohou, je toto práce s informacemi? Chlapi v hospodě u piva (či „odporníci“ v televizních diskusích) tlachají rovněž naprosto stejným způsobem a se stejným vlivem pro lidstvo – je však právě toto práce s informacemi? Aby ony i oni a všichni byli informováni? A o čem? O ničem a drbech na úrovni bulváru? A co sr**ky vypouštěné na nás z medií, dokonce i subliminálně a zpracované podle zásad lingvistického programování? Ano, to jsou již informace, neboť nás mají zformovat podle něčího záměru – upevnit v našich myslích stávající otroctví systému nad námi a zajistit naší další absolutní bezmyšlenkovitou poslušnost.
Avšak potřebujeme k žití právě toto?
Pro lidstvo i Boha naprosto stejný význam bude mít, když ty báby na pavlač jen položí své mobily a půjdou dělat cokoliv jiného, užitečnějšího. Totéž když „moudří pivní filosofové“, co jak brouk Pytlík vše znají, všechno viděli a všude byli, když také místo sebe pouze jen pošlou své mobily do hospody. A když všechny televize budou již natrvalo vypnuty.
Žákům v hodinách informatiky jsem kdysi vysvětloval, že když oni nebudou tu umělou inteligenci ovládat, ale naopak ona začne ovládat je a poroučet jim, tak to pak nás již Bůh nebude k ničemu potřebovat.
Neboť naším úkolem ve světě i vesmíru není být jen pouhým nosičem „chytrého“ mobilu.

Všechno to prázdné a bezcenné tlachání – jaký má význam pro lidstvo a jeho vývoj, pro posun kvalit člověků? Jaký to vše má smysl pro usnadnění života, aby člověk měl více času na své vzdělávání a kulturní rozvoj a mohl se posunout v poznávání smyslu života? Zvedlo to míru svobody člověka a zvýšila se tím jeho samostatnost v jednání a odpovědnost za všechny jeho skutky? Došlo k posunu a rozvoji společnosti? Vůbec žádný smysl v tom všem tlachání a „informačním“ šumu kromě rušení naší mysli nenacházím. Všechno to množství bezcenných sdělení, co kolem nás neustále běží a tváří se jako „důležité informace“, vynucujíc si tak naši pozornost, tak to vše pro naše soustředění a samostatné myšlení pouze vytváří rušivý bílý šum a blokuje naše nezávislé myšlení, znemožňuje nám vyhmátnout podstatu všeho dění kolem nás.
Znemožňuje nám klást si otázky a hledat na ně odpovědi.

Tzv. „informace“, která neodpovídá na konkrétní otázku tazatele, ta není informací.
Neboť sdělení (správně uspořádaný proud dat) se informací stává pouze tehdy, když zásadním způsobem právě odpovídá na důležitou otázku, kterou jsme měli vůči prostoru dat vázaných na vymezenou danou konkrétní oblast reality. Pro všechny jiné osoby i případy je to jen jakési sdělení, opět jen proud jakýchsi dat (a pokud nechápou jejich smysl – nedůležitých). Životnost informace pro příjemce je krátká, význam velký. Provádí okamžitý posun myšlení do vyšší hladiny nazírání v datovém prostoru – tedy změnu perspektivy pohledu i myšlení na daný problém … tedy skýtá možnost snazšího nalezení hledaného řešení problému právě z nadhledu. Její platnost je omezena právě na daný čas a datový prostor popisující zkoumanou realitu, tedy přesněji na souhrn vymezujících podmínek řešené otázky/problému. A proto je životnost/platnost omezena časem, neboť často vede k dalším otázkám, na které je nutno opět hledat odpověď.

Úrovně řízení – význam, uložení, realizace jeho hladin

Řízení aplikované na nás tedy vypadá následně a probíhá souběžně ve všech dále uvedených hladinách (oblastech, směrech) a to různými formami vydávání příkazů. Tedy jak řízením přímým strukturním (přímo viditelným), tak i nestrukturním (způsobem námi neuvědomovaným), tedy vypouštěním do éteru vhodných sdělení formujících myšlení všech lidí. Proto se vlastně na nás šíří různými a ne vždy snadno poznatelnými technikami (podle našich aktuálních znalostí a vědomostí), to podle toho, které části našeho myšlení a hlavně naší hlubinné paměti mají ovlivnit – a hlavně jakým způsobem, s jakým záměrem.

Přímé řízení bývá všem naprosto zřejmé a jeho různé způsoby nejsou nyní pro nás tak důležité. Přestože těmi způsoby jsou v současné době někým přímo řízeni všichni cizí agenti, tedy naši státní a vládní představitelé a též prakticky i všichni poslanci a senátoři – což má na nás přímý dopad. To, že jim toto dovolíme, to je způsobeno uplatněním nepřímého řízení nás všech obyčejných lidí (které zase realizuje někdo jiný, pod jiným vlivem), bez kterého by toto jejich jednání ani nebylo možné. Oni sami si ani nemusí být vědomi co činí a jakou odpovědnost za své skutky nesou nejen před lidmi, ale i před Bohem.
Po ovoci poznáte je.
Pro ilustraci doporučuji opět nahlédnout na články „Politické strany a naše poslední volby“ a „Jak je to s korupcí – aneb výběr kádrů“, ale i mnohé jiné uvedené na těchto stránkách.
My nyní potřebujeme vědět, v jakých hladinách a jakými způsoby se provádí řízení celé populace, aniž si je toho vědoma. Jako skvělý úvodní příklad doporučuji znovu shlédnout tento úryvek od Nestora (hlavně v čase od 18:59).

0. Úroveň světonázorová

Na počátku všeho snažení je důležité si být vědomý smyslu života. Svého vlastního i ostatních bytostí kolem sebe, národa – rodu – rodiny. Úkolů svých (své duše), funkce i smyslu pozemské civilizace i její odpovědnosti v širších vesmírných měřítcích. Být si též vědom i obtížnosti hledání pravdy a jistoty jak u sebe, tak i u jiných bytostí. Vyžaduje to přijmout odpovědnost za všechna svá rozhodnutí, skutky i omyly. Vědět, kde je možné svou cestu hledat, kam a k čemu lze směřovat, která cesta je pro člověka správná a čeho je nutné se vyvarovat a hlavně proč (bez této znalosti „proč“ je každé tvrzení opět jen a pouze zavádějící falešné dogma). Vědět, kde hledat světlo své životní pouti a o co je možné se v životě opřít, až kam také můžeme dojít, a hlavně kam nakonec vždy dojdeme. Být trvale přítomen sám v sobě a spojen srdcem se sebou samým a svými kořeny (rodem), svým úkolem i s Bohem. A být kdykoliv připraven jemu, jako představiteli nejvyšší spravedlnosti všech světů předložit „účetní knihu svého bytí“.

To vše nastaví směřování každé životní cesty – to je zákvas, ze kterého teprve zraje osobní koncepce veškerého dalšího jednání každého jedince i všech společenství. Pokud tady na počátku cesty jedince i všech společností bude jakákoliv chyba (i nepatrná), pak další směřování jak jedince, tak i daných společenství jsou a budou vždy problémové a nakonec nás vždy zavedou zcela jinam, než bychom byli rádi došli, než kam jsme se na počátku společné cesty vydali.
Toto je více než jen světlo na majáku. To je viditelné světlo hvězdy, kolem které se točí celé Univerzum. Jedná se o většinový „světonázor“, jenž musí být v souladu se skutečnou realitou a jenž neustále přitahuje pozornost všech, abychom jej všichni poznávali a také aktivně realizovali. To jsou ony „Boží mlýny, co melou pomalu“.
Smysl veškerého života.

Tato úroveň je doménou udržování tradic a kořenů každé společnosti a zárukou její soudržnosti a jejího přežití ve vnějším prostředí. Je prostorem přímého kontaktu s Bohem a ten si své mluvčí vybírá vždy sám – většinou vždy v naprostém rozporu se zájmy církevních hierarchií, na které On z vysoka kašle. Je to prostor osamělých věštců, kteří mají poslání kontrolovat a ozvučovat kritické okamžiky vývoje společnosti (úkol varovat a problém osvětlovat). Dále prostor poradních rad moudrých a též setkávání „kopných mužů v kopných radách“ řešících otázky klíčové pro další správný rozvoj společnosti. Bez nich a bez jejich nezávislého respektovaného hlasu žádná společnost neudrží svou svébytnost a suverenitu. Toto je nutná kontrola směrování správné společné cesty všech.
Právě proto na počátku cesty k totálnímu zotročení všech lidí planety tato vrstva zasvěcenců a asketů a neustále všemi prověřovaných „špičkových specialistů“ (jak jinak s odstupem celých tisíciletí vyjádřit profesi věštec či šaman) byla ve všech společenstvích na planetě Zemi kompletně zlikvidována. Magickým bojem završeným následnou fyzickou likvidací každého znalce dávných hlubokých vědění. Tak bylo oslepeno božské oko každého společenství a zcela nahrazeno cizím vlivem. Teprve poté započal skutečný fyzický boj o budoucí vládu nad daným společenstvím/národem, když „konečné vítězství již bylo v kapse“. Podrobně a přesně to 7. 8. 2014 vysvětlil V. V. Pjakin v jedné své výukové video-lekci … uvedeno na stránce „Podstata konceptuální moci, GP a struktura elit“ s odkazem na video (YT, bylo již zcenzurováno a kopii nemám).

Nicméně stále ještě je k dispozici ke stažení a čtení text – CZ titulky Pjakin-GP.srt (69638).

Oprava po vydání (20.6.2022):
Přeci jen ono video V. V. Pjakina zůstalo zachováno a je k disposici i s titulky. Je delší (1:14:10) a již od času cca 2 minuty to téma VVPj začíná probírat. Vysvětluje, že ani „elita“ není jednolitá vrstva. Cca od 7 minuty pak otevírá téma spojení s Bohem u přírodních společenství ve vztahu k nutným reakcím na neznámé jevy (tlak faktoru prostředí). Postupně dále osvětluje řadu jevů s tím souvisejících, např. téma dnešní „vševědoucnosti“ profese šašků a komediantů pro ovládání společnosti přes ovlivňování nálad. A dále probírá přímo životní potřebu onoho spojení společnosti s Bohem (Nejvyšším všeobjímajícím řízením Univerza) a jak to vše bylo narušeno. Celé video je hodně poučné, pěkně vysvětleno.
Poznámka:
Když jsem před nějakým časem v meditaci požádal o sdělení, kde se objevil počátek našich dnešních problémů, byl jsem časem prohozen až do Atlantidy na jednání, kde jsme byli „dobrými logickými argumenty přesvědčováni“, že není nutné, aby všichni pracovali na osobním kontaktu s Bohem. Že tuto „práci“ můžeme nechat na trénovaných jedincích (svěřit specialistům). „Oni nám pak již vždy sdělí, co je nutné vědět.“
A my se zatím můžeme věnovat třeba zábavě.
To byl počátek naší ztráty onoho osobního spojení s nejvyšším vedením světa, počátek poddání se někým programovaným vnějším iluzím, počátek ztráty schopnosti kontroly pravdivosti výkladu reality. Počátek ztráty nepřenositelné osobní odpovědnosti za svůj život a počátek bezvýhradného podrobení se jinému řízení (problém psychologie „přenosu“).
Ne každý sice musí být schopen špičkových výkonů věštce (i ten musí být ověřován), ale každý musí být vzdělán i v základních technikách duchovní práce a být schopen řídit práci svého vědomí a podvědomí ve své denní praxi tak, aby alespoň dokázal posoudit, zda jej onen duchovní specialista „nehoupá“.
Konec dodatečné vsuvky.

Co nerespektuje tuto nadřazenost správného světonázoru nade všemi koncepcemi – to nakonec vždy degeneruje.
To byly i klíče k budoucí destrukci kdysi na počátku úmyslně vložené do teorií marxismu-leninismu v naší minulé epoše prosazovaných, a s následky jejich neznalosti a nerespektování oněch zákonitostí se potýkáme ještě dnes, a i ještě dlouho budeme. Jednalo se o nahrazení naší vnitřní důvěry k Bohu vnějším náboženstvím atheismu a vírou v jeho falešnou církev „všemocné vědy“. To následně otevřelo dveře démonu destrukce „mamonu“ s jeho potomky – „bohem zisku“ a ďábelskými dvojčaty „úrokem a složeným úrokem“ – nástroji k postupnému zavedení totálního otroctví nad veškerou populací Země.

1. Úroveň koncepční

Musí být vždy v souladu s vyšším nastavením světonázorovým, ten se časem vždy prosadí. V dobrém či zlém.

Ten, kdo chce řídit a trvale přijímat výsledky ze své činnosti (a s výsledky dobrými vždy obdrží i špatné následky/dopady), musí mít v první řadě správně sestavený záměr – tedy budoucí vzdálený cíl a stále sledovat jeho další rozvoj, a hlavně kontrolovat, zda-li je správně plynoucí v toku prapůvodního božského řádu, jednoty a harmonie a v souladu s informačně-energetickými silovými poli vesmíru. Tedy stručně řečeno musí mít koncepci rozvoje svěřeného úseku života společenství a v souladu s vědomím i svědomím všech zúčastněných a opřenou o jejich mravnost. To je deviza, která pak ve finále vždy vede ke hledání konsenzu v názorech všech zúčastněných a následnému kooperačnímu chování člověků a posouvá veškeré dění správným směrem (je i samoregulující). Kdy vše, co se bude dále dít také bude vyhovovat všem (či alespoň většině[14]) a ne, aby se většina přizpůsobovala sobeckému zájmu duševně omezeného parazita.
Hopiové mívali zásadu – „co nevyhovuje všem – nevyhovuje nikomu“.

Toto vše musí být ukotveno v jasně sestavené ideologii, jež je závazná pro všechny členy společenství. Ta musí být stručná, samoopravná, nedogmatická, umožňující svůj další rozvoj podle pravidel morálky i svědomí a být v souladu s prapůvodním božským řádem, jednotou a harmonií, láskou a soucítěním.
To je vždy vázáno na aktuálně převládající světonázor (viz výše), tedy v souladu s co nejhlubším aktuálním poznáním světa a jeho vývojem. Musí být přijatelný i všemi veřejně proklamovanými a užívanými jinými názorovými směry, jež jsou formulovány ve vyznávaných náboženstvích (což jsou vlastně různé tzv. „výcvikové školy“ duchovního rozvoje komunit). Tedy základním postulátem (požadavkem) je naprostá „tolerance“ a vzájemné respektování všech ostatních duchovních směrů navzájem co-by primární klauzule ukotvené v každém z povolených učení, religií i rituálů. Požadavek naprosté otevřené průhlednosti věrouk.[15]

Všechna svá směřování a vydávání řídicích informací je nutno vydávat vždy pouze v souladu s tímto záměrem – koncepcí svého směrování. A tato koncepce musí být jasná všem lidem – musí ji mít všichni „v krvi“, aby ji také mohli kontrolovat a také kontrolovali.
Tato koncepčnost je zároveň i viditelnou praxí řízením prosazované ideologie, zde se formuje praxe života mající dopad na všechny bytosti v širokém okolí – proto musí být vždy pod naprostou kontrolou a dohledem veřejnosti. Pokud chybí koncepce směřování vývoje společenství, pak je to známkou nerovnoprávného koloniálního služebného postavení vůči nějakým cizím zájmům – a proto je ta vnější cizí koncepce vždy před lidmi skryta. Takto nejasně jednající státní představitelé jsou jen víceméně neschopní agenti v cizích službách (či naopak všeho schopní).

2. Úroveň dějinné faktografie
(účelové falšování minulosti pro „legalizaci“ budoucích nároků)

Působení ve směru dějepisném – proces zcela informační (formující vnitřní vědomí lidí).
Hladina/úroveň dat dějepisné pravdy a její záměny za účelové lži.
Používané techniky: propaganda a výuka překroucených historek … proto tedy historie.
Účelem je vymazání vzpomínek na předky a vytržení člověka z jeho kořenů, anebo naopak návrat k nim.
Pro ten účel jsou vytvářeny mnohé „neziskové organizace“, z našich peněz bohatě dotované.

Tímto tématem falsifikace dějin se zabýval již spisovatel George Orwell ve svém prorockém románě „1984“ (v mnoha svých dalších knihách podrobně popsal i témata s tím související). Neboť „kdo ovládá přítomnost, ten mění minulost, aby s její pomocí změnil budoucnost“, tedy změnil časovou linii vývoje v jinou budoucnost, samozřejmě ve svůj vlastní prospěch (viz následující obrázek). Že se jeho varovné vize blíží naplnění je již také ohlášeno. Jinak samotné Orwellovy romány představují satanistickou bažinou vyhlášení „v budoucnu pro všechny platné a závazné nové společenské smlouvy“ přesně podle způsobu popsaného bodem ad 4). A pokud my proti tomu včas neprotestujeme, tak ji svým mlčením a svým dalším jednáním v duchu takto vyhlášené smlouvy přijímáme a potvrzujeme … viz bod ad 3) tamtéž.

Vložené schéma vysvětluje způsob, jak falzifikace dějinných dat přeruší a změní vývoj toku událostí k jiné budoucnosti (též zamlčování důležitých momentů dějin a jejich souvislostí, či jinými účelově překroucenými komentáři a výběrem a ozvučováním jiných témat náhradou za zamlčovaná fakta). Nová budoucnost bude jiná, neboť je již ovlivněna přítomností nové vize (vloženého jiného záměru, jiné směřování). To se též upevňuje a legalizuje v prozatím nepříliš pevné přítomnosti „historickou oprávněností“ k oprávněnosti spouštění změn v běžících procesech řízení a směřování v něčí jiné budoucí nároky.

Je nutné si uvědomit, že vše je vždy rozloženo v čase a podléhá změnám, vývoji. Od dějů dlouhodobých (nízkofrekvenčních) až po události velmi rychlé (vysokofrekvenční). Vše má svou chronologii (časovou následnost), kterou je možné nastíněným způsobem ovlivňovat. Data o proběhlých skutečnostech lze zkreslovat, až zcela falšovat (nahrazovat vymyšlenými příběhy), anebo naopak odhalovat skutečnost – dějinnou pravdu. Jedná se o praktické uplatnění principů kvantového působení. Rovněž se uplatňuje další důležitý princip kauzality (příčiny a následku). Cokoliv se stane či veřejně prohlásí, to vždy v nějaké míře v informačním prostoru mění podmínky dalšího směřování probíhajících procesů (dějů). Proto tato hladina působení vyžaduje stálou pozornost a správné zhodnocení všeho ve všech vazbách, souvislostech a může často vyžadovat i nějaký další regulační zásah, případně až změnu některých z plánů.

Příklad:
Toto se ve školách projevuje každoročním překreslováním tzv. historie, jež nahradila popis skutečných dějin a výuku dovedností analýzy souvislostí. Dochází tak k překrucování dějin. Např. zločiny ukrajinských trockistických psychopatů na Ukrajině i v Rusku pod vedením Ježova, Jagody a dalších (i Chruščova v jejich týmu) jsou označeny za Stalinovy represe a Stalinův vrah Chruščov je označen za „jasné slunéčko“. Stačí pečlivě hledat v archívech.
K tomu se nenápadně a případně někdy i ve zrychleném režimu užívá propagandistická technologie Overtonových oken (bylo zmíněno již dříve) a také postupné dávkování změn ve vypouštěných informacích zvané „salámová metoda“.

Vše souvisí se vším … ale v jaké míře?
Jedná se o zvládání času, chronosu a hlavně i kairosu událostí. Děj je podstatný, ne osoby stojící „někde na výsluní“ zájmu veřejnosti (a sloužící pro odpoutání pozornosti).

3. Úroveň ideologické propagandy a debilizace celé populace

Tato úroveň ovlivňování lidí souvisí s přímou propagandou a reprogramováním mozků lidí.
Přímo stanovuje, „co jenom“ je povoleno si myslet a jaké jednání a chování je nařízeno a které zapovězeno. Provádí se nejrůznějšími formami, především s využitím všech druhů medií. Pro přímé ovlivňování lidí řečí (ovlivnění mluveným či písemným projevem) má velký význam právě znalost tzv. „lingvistického programování“. Místo na podstatu jasně všem srozumitelnou a vyjádřenou přesnými pojmy všemi užívanými (byť hrubými) se dbá na líbivou a přesný smysl rozmazávající formu (a davu neznalou), otevírající přímý vstup do podvědomí mimo kontrolu bdělého vědomí.
Úkolem propagandy je v co nejkratším časovém horizontu měnit způsoby myšlení lidí a co nejrychleji je přetvořit v nemyslící stádo zombíků (ovcí), připravených provést cokoliv, co se po nich žádá. Dokonce jít i proti svému nejvlastnějšímu zájmu, který musí pod vlivem masivně servírované lži ihned opustit, zcela potlačit i pud sebe-zachování. Aby to bylo možné, jejich psychika na toto musí být již připravena a modifikována delšími přípravami skrytě konanými podle již zmíněných předchozích tří úrovní.

Jak se můžeme bránit proti tomuto působení?
Především věděním, jak je realizována a pak svým vlastním postojem a trvalou prací na sobě.
A také pravidelnými tréninky ve svém samostatném ovládání své psychiky.

Je nutné neustále posilovat vědění i vědomí své i všech bytostí v procesu dění.
Právě pro znalosti a budoucí své zkušenosti vstupuje duše do těla, jde se učit a poznávat sebe samu a ověřovat svou vlastní vyspělost. Praktickou prací na svém „plánu duše“ i celou svou existencí přichází duše podílet se na směřování člověka vpřed (sebe sama a též být nápomocí i jiným) – směřuje k rozšíření vědomí.
To vždy také souvisí s ve společnosti převládajícími a propagovanými idejemi a ideologií … konglomerát všeho dosud výše uvedeného. Toto je základ určující kvalitu i směřování všech dějů probíhajících na nižších hladinách řízení, z hladin informačních již blížeji k ovlivňování konkrétních hmotných procesů a toků s tím spojeným (energie i hmota).
Platí požadavek neustálého všestranného a hlubokého učení se.

Pokud se člověk přestává učit a začíná již jen přežívat – tehdy již je jen na odchodu ze světa. Ideologie konzumenta – králík uzavřený v kotci u televize – také netuší, že je chován pouze na maso a jen do něčího nedělního oběda.

Toto je základní hladina ovládání společenských nálad a emocí, hladina pozvolných (salámová metoda) či prudších změn myšlení i záměn tradičních rituálů, které mají středně-dobý dopad. Hladina působení tzv. „public relations“ (v podstatě vlastně reklamní ovlivňování uvažování lidí) a její vliv na přeprogramování hlubších hladin podvědomí propagandou zasažených lidí.
Velmi se tímto vším zabýval program CIA … MKUltra (viz velmi důležitá poznámka [16]).

Je nutno posilovat své sebeovládání a odolnost vůči reklamnímu působení.
Dobrá rada: „… má to skvělou a trvalou reklamu ??? – zásadně odmítám!“

Tato úroveň je též hladinou vzdělávání!
Kdo se nevzdělává sám, je vzděláván někým jiným – aniž si je toho vědom.

A v čí prospěch je kdokoliv vlastně vzděláván? Proč je všem odpíráno skutečné zásadní vědění (které ovládali naši dědové a otcové) a zaměňováno za líbivé nesystémové nepodstatnosti, jsoucí pro praktický život zcela mimo mísu?

Tato čtyři vyšší patra řízení jsou zcela mimo vliv vlád nesuverénních koloniálních států, jejichž provádění je sice znatelné, avšak odkud přichází – to je všem zcela nejasné. Následující nižší patra událostí jsou tím pak již zcela prosáklá a řízení na jejich úrovních je již jen drobné příštipkaření z dáli ovládanými najmenovanými veřejnými činiteli. Byť jsou to oblasti dění již více zřejmé a události v nich viditelné, tak všechny procesy jsou tak „podivně neovladatelné“. Neboť všichni, celá společnost již dávno funguje v nastavených mantinelech nepřímého ovládání prostřednictvím všem vsugerovaných programů. Všichni uvažují pouze v rámci povoleného výhledu prostřednictvím „na svých očích nasazenými psychickými klapkami“.

Ovšem dnes ani krajiny tzv. suverénní ve skutečnosti suverénní nejsou (včetně rozpadajících se Spojených států Amerických a rozkládající se Velké Británie, EU je již jen účelová struktura jejich vazalů). Je tomu tak právě proto, že i ony jsou na těchto nejvyšších úrovních řízení (prioritních hladinách) samotného řízení států plně ovládány někým skrytým z pozadí (GP). Neboť všechny tyto vyšší priority řízení mají v troskách, včetně té první – konceptuální (o nulté ani nemluvě, ta je vadná již několik tisíc let).
Ta jejich koncepce (byť utajená) se letos zhroutila i jejich vlastníku – GP. I on je již jen ve vleku událostí, které již dávněji přestal ovládat. Což však neznamená, že z posledních křečí svého zániku nemůže ještě na planetě způsobit hodně zla.

Než postoupíme v tématu dále, je dobré si nyní dát krátkou vsuvku k tématu scénáře, který byl pro nás vymyšlen co-by finální koncovka aktuální celosvětové zotročovací hry. „Smerovanie je jasné“. To proto, abychom v blízkém budoucnu na tuto hru kdysi naplánovanou nyní likvidovanou bažinou podle jejich pravidel nepřistoupili. Nyní již totiž běží zápas zcela jiný a kdo tomu nerozumí – pak ve svém otroctví setrvá (a bude ještě horší, než strašné).

4. Úroveň výrobně-ekonomicko-finanční

Pokud tedy někdo chce vlastnit plnou suverenitu, musí mít pod svou plnou kontrolou všechny čtyři předchozí úrovně – a nejvíce tu zcela počáteční. Myslí se stát, jenž je ve světě suverénním subjektem všemi ostatními uznávaný a prosazující svou vůli, na rozdíl od všech ostatních řízených objektů, které jsou jen vláčeny okolnostmi. A tím je dnes výhradně Rusko, jež tuto oblast svého vnitřního řízení zvládlo a zároveň podporuje tentýž proces u všech dalších důležitých a velkých států planety … a země tzv. G7 tam mezi nimi již nejsou (ty se samy vyřazují ze hry).

K tomu pak je potřebné vlastnit a udržovat všechny potřebné zdroje (prostorové, surovinové, hmotné, energetické, potravinové, …), jinak veškerý zisk práce odtéká ven ve prospěch udržování otrockého postavení lidí dané země. Aktivní vlastnictví se projevuje především péčí o komplexní socio-životní prostředí (ne jen ekologie životního prostoru a jeho udržování, ale i celospolečenský rozvoj) a zajištění ekonomie života (finance, energetika, suroviny) a s tím související jejich toky – proměny – co neproudí to zahnívá.

Doplňková poznámka na okraj:
Pozor na současné prosazování falešné „zelené ekologie“ – je jen pouhou jinou rafinovanou formou ničení ekonomie celých států a vede k vyhubení mnohých národů a hlavně totální devastaci životního prostředí (opět: co je jednomu chybou, to pro jiného je cílem řízení). Opět jsou k tomu někým skrytým rafinovaně využíváni totálně debilní trockisté – „zelení teroristé“. V důsledku uplatnění jejich „zelených“ návrhů budou škody na životním prostředí planety řádově mnohonásobně vyšší (vyjma „ostrůvků“ patřících výhradně oněm podněcovatelům).

Hladina peněžního působení a její ovládání je značně klíčové.
Peníze jsou podloženou a koncentrovanou informační energií.
Přesněji jsou zhmotněným obrazem – měřítkem míry na produkt vynaložené společné energie.
Světově uznávaný dolar však je pouhou uctívanou iluzí měny (prázdnou bublinou) a prostředek/nástroj zotročení celých států a národů.

K podrobnějšímu zpracování této a následujících podkapitol jsou zde jiní znalí specialisté a my budeme v dalším pokračování však sledovat linii totálního zotročení.

5. Úroveň skryté genocidy

Téma nemoci a jedy, tedy podle příčin potraviny a léčiva – vše vlastní jedna mafie.
Viz již výše zmíněnou poznámku a hlavně video [16].
Ovlivňování a destrukce × péče o zdravý a vyvážený životní styl.
Souvisí s vnitřním tělesným i psychickým prostředím všech jedinců, tedy s jejich tělesným zdravím a zdravým psychickým rozvojem.

6. Úroveň přímého fyzického násilí a řeč zbraní

Působení násilných donucovacích prostředků (zbraně), přímé násilí.
Tento způsob je sice rychlý, dlouhodobě nic nevyřeší. Pomocí bodáků lze sice získat trůn, nikdy však dlouhodobě udržet, vládnout a něco trvalého vytvořit (o hodnotách přesahujících pouhý talíř chudé polévky již ani nemluvě).


Tolik o tzv. prioritách řízení, tedy hladinách, čili směrech působení.
Správné řízení není vidět.
Nejúčinnější i když nejpomalejší a zároveň i nejobtížnější a velmi náročné na vědomosti, znalosti i mravní vyspělost je právě to řízení (působení), uvedené na začátku seznamu. Kdo tyto znalosti má, je schopen řídit sebe i jiné, dokonce aniž by viditelně řídil. Každý pouze v míře svých znalostí a dovedností je schopen pracovat pro sebe i ostatní a být prospěšným všem kolem sebe a přispívat podle svých schopností ke společnému dílu, třebas i jen zdánlivě malým dílem – každá práce je důležitá.
Anebo ještě je možnost stát se jen pouhým parazitem, červem, ale jen do času, než bude sám sežrán.Poznámky pod čarou:

[13] Axiomy – elementární stavební prvky (základní kameny), na kterých celá teorie stojí, ze kterých je odvozena.

[14] Toto, ta „většina“ – to je prapůvodní a skutečný smysl slova „bolševik“ (prosazující zájem většiny). Na rozdíl od termínu „menševik“, který prosazoval zájem pouze malé skupinky parazitů … menšiny na úkor většiny, jenž tyto své zájmy vždy realizoval (na všech si vynucoval) psychickými nátlakovými prostředky a řečnickou demagogií (trockismus). Trockismus je psychicky degenerovaný způsob manipulace se skutečností a pravdou s cílem přeformátování lidského myšlení v cizí prospěch. Trockista je vlastně cizí agent. Nejlepší agenti jsou ti nevědomí, zanícení a aktivní blbci (asi jako dnešní – třeba „zelení“, ve skutečnosti tedy „zelení teroristé“).
Říkávalo se „aktivní blbec je horší než třídní nepřítel“.

[15] Neplnění a opomíjení důležitosti tohoto přístupu je skrytou (nepovšimnutou) minou v každém učení a příčinou zániku všech dosud existujících společností, států, říší, … a i „věčných“ -ismů.

[16] Náhody neexistují, to jen Bůh si přeje být nepoznán.
V posledním okamžiku před publikací mi na monitoru přistálo velmi důležité video právě k tématu MK Ultra a MK Naomi „MK NAOMI | In Ultra We Trust | TRUST ULTRA TRUST NAOMI (české titulky)“.
Velice aktuální video shrnující vše podstatné, všechna zásadní fakta poslední dva roky roztříštěně zveřejňovaná. Vysvětluje i principy mnohaletého masového vymývání mozků celé populace (až kam dosahuje televize … MK Ultra) a to ve všech manipulačních souvislostech. Délka cca 1 hod 25 min, dobře čitelné. Nevěnovat se obrázkům, nýbrž především českým titulkům, případně si film i pozastavit a domyslet smysl všech sdělení. Doporučuji i případně stáhnout a uložit (tři tečky pod videem).
Z komentáře překladatele pod videem:
Nejlepší dokument na téma MK:Ultra a MK:Naomi, dvou projektů vlády Spojených států amerických (SSA) a CIA. Originální úhel pohledu a syntéza dostupných a z mnoha zdrojů ověřených informací o biologické válce, kterou proti nám vedou naše vlády. Nic není náhoda, všechno je pečlivě připravené a naplánované. Většina z nás se topí v nepřeberném množství dezinformací, tápeme a necháváme se znovu a znovu napálit. Zavádějícími a mylnými informacemi je bohužel přesycená i tak zvaná „mediální alternativa“, zejména pak sociální sítě. Množství děsivých s neuvěřitelných zpráv nijak nezmírňuje vlny strachu, které se v nás snaží vyvolávat mediální svět „hlavního proudu“.
Chemtrails, GMO, jedy v potravinách, jedy v půdě, jedy místo léků, vražedné protokoly alopatické medicíny – jako by toho všeho nebylo dost. Přesto jsou – zejména sociální média plná dalších „senzací“ o tom, co všechno je jak nebezpečné a zločinně pokřivené. Většina z toho jsou skutečné dezinformace, omyly, nepochopení, věci vytržené z kontextu, takže vypadají dokonce ještě horší, než jaká je skutečnost. Nepomáhá to porozumění, pochopení, ani zklidnění a aktivaci sebeobranných mechanizmů. Problém je možné začít řešit až v okamžik, kdy ho opravdu chápeme, rozumíme jeho podstatě a nabyli jsme odhodlání najít skutečné příčiny problémů a následně je odstranit.
Tento film je proto extrémně důležitý, protože se snaží napravit mnoho škod, které vznikají neustálou unáhleností a zkratkovitou syntézou dílčích informací bez hlubšího vhledu a kontextu. Hydrochlorochin, Ivermectin, ani žádný další jed nedokáže vyléčit žádnou nemoc, natož pak otravu jedy a toxiny, které jsou pravou příčinou všech nemocí, které známe.
Hledejme pravdu a odměnou nám bude kromě pevného zdraví i SVOBODA. Jediné, co nás dokáže osvobodit je PRAVDA a hluboké pochopení toho, jak spolu souvisí fakta neboli skutečnosti. Nejdůležitější je – zůstat soustředění na to podstatné a nebojím se říct – hlavně to NEJPODSTATNĚJŠÍ – to je jediná cesta, jak v chaosu objevit skrytý řád. Podružnosti zapadají na svá místa úplně samy, když dokážeme správně pochopit to nejpodstatnější a následně do podstatné. Odpovědi hledejte ve svém srdci.


Pokračování – postupy a principy zotročení – v přípravě

3 komentáře


Napsat komentář